Planprogrammet for kommuneplanens arealdel er vedtatt

Bystyret vedtok planprogrammet i møtet  26. mai. Planprogrammet er nå revidert og endret etter de innkomne innspillene.

Forside revidert.jpg

Du kan lese endelig planprogram her

Du kan se sakspapirene til bystyret her

Planprogrammet er "kokeboka" for arbeidet med  kommuneplanen

Planprogrammet beskriver hvordan kommunen skal jobbe for å komme i mål med kommuneplanens arealdel, herunder utredningstemaer, oppgaver og medvirkning. Det er “kokeboka” for hvordan vi skal lage vår kommuneplan! 

Kommuneplanens arealdel skal være et tydelig styringsdokument for arealpolitikken i Kristiansand. Den skal vise hvordan arealbruken i kommunen kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og omstilling til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 enn i 2015.

Arealdelen skal samtidig gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo, studere og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. 

Formannskapet vedtok 20.01.2021 å melde oppstart av planarbeidet og å sende forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra 22.01.2021 til 19.03.2021.  

Det har kommet rundt 200 høringsuttalelser, inkludert cirka 150 innspill til nye utbyggingsområder. I denne omgangen har administrasjonen vurdert innspillene som hadde betydning for endringer i planprogrammet. 

Innspillene til selve arbeidet med planen tas med i de ulike faggrupper som jobber med utredningene som er fastsatt i planprogrammet, og i arbeidet med å forme det første planforslaget.   

De mange arealinnspillene vil bli vurdert opp mot den overordnede arealstrategien. Det skal forberedes en egen sak til formannskapet der innspillene som ikke er i tråd med den overordnede arealstrategien foreslås silt bort. Saken skal behandles etter sommeren. 

Informasjon om videre arbeid, viktige milepæler og medvirkningsaktiviteter legges løpende ut på denne siden: 

www.kristiansand.kommune.no/kommuneplanens-arealdel