Ønsker rapport om skolestruktur i Hånes-området på høring

Oppvekstutvalget behandler 2. november forslaget om å sende rapporten om skolestruktur på høring. I rapporten foreslås det én barneskole med bydelshus på Hånes og en ny ungdomsskole på Lauvåsen.

Formannskapet vedtok for ett år siden å utrede framtidig skolestruktur og bydelshus i Hånes-området. I rapporten fra Norconsult er det utredet flere alternativer for framtidig skolestruktur i området. Skolefaglige forhold, hensyn til elever, foresatte og ansatte, utgifter til drift, bygging og vedlikehold og mulighet til sambruk og utvidelse er noe av det som er vurdert.

Saksframstilling og rapport

Norconsult mener denne løsningen med én barneskole og én ungdomsskole er det beste:   

  • Barneskolen med gymsal og bydelshus bør være der dagens Brattbakken skole på Hånes ligger i dag.
  • Det bør bygges en ny ungdomsskole med idrettshall på Lauvåsen.

I dag er det to barneskoler på Hånes: Heståsen (1.-3. trinn) og Brattbakken (4.-7. trinn). Begge disse hører til i Hånes skoleenhet. Brattbakken er skolen som ligger i nærheten av kirka og Hånes senter på toppen av Hånes.

Det er også én ungdomsskole på Hånes (Vigvoll skole) og én skole for 1.-10. trinn i Tveit (Ve skole).

I rapporten foreslås det altså å samle ungdomsskoleelevene fra Vigvoll og Ve i en ny ungdomsskole på Lauvåsen. Det er ingen skoler på Lauvåsen i dag, men det er satt av tomt.

Det er bare ungdomstrinnet på Ve skole som er vurdert i rapporten. Det er derfor ikke aktuelt å gjøre noe med barnetrinnet på Ve skole.

Omfattende høring

Administrasjonen foreslår at rapporten sendes på høring til elevråd, samarbeidsutvalg og ansattes organisasjoner.  Siden også bydelshuset og ungdomstrinnet også på Tveit inngår i utredningen, er det nødvendig og ønskelig med en bredere høring der også lag, foreninger og institusjoner på Hånes og Tveit kan uttale seg. Det er særlig viktig å få fram barnas og ungdommens stemmer og synspunkt i forbindelse med høringen. Derfor vil det bli gjennomført eget medvirkningsopplegg med barn og unge på Hånes og Tveit i regi av kommunens demokratienhet.

Frist 31. januar 2022

Før saken sendes på høring ønsker administrasjonen at rapporten skal utvides med klimamessige konsekvenser når det gjelder transport. I tillegg foreslås det en beskrivelse av de arealmessige konsekvensene de meste aktuelle alternativene har for annen tjenesteyting.

Det er formannskapet som til syvende og sist vedtar å sende rapporten på høring i sitt møte 1. desember. Det vil deretter bli sendt invitasjon til å komme med høringsinnspill.

Fristen for å komme med innspill vil være 31. januar 2022.

Administrasjonen vil komme med sin innstilling om valg av strukturalternativ i løpet av våren 2022, etter at høringen er gjort.