Ønsker flere lettelser

Kommunedirektøren foreslår lettelser i koronareglene fra og med lørdag 19. juni og én uke framover. Formannskapet behandler saken onsdag 16. juni klokka 11.30.

Til møtet legger kommunedirektøren opp til at Kristiansand stort sett går til trinn 2 i gjenåpningsplanen. I dag er Kristiansand omtrent på trinn 1.

Sak til behandling 16. juni (sak 107/21)

Du kan følge formannskapet på kommunens nett-TV fra kl 11.30

Dagens forskrift gjelder til og med fredag 18. juni.

Dette gjelder i Kristiansand

Munnbind og registrering gjennom sommeren

Kommunedirektøren foreslår at de aller fleste reglene skal gjelde fra og med lørdag 19. juni og til og med fredag 25. juni.

Det er to unntak: Påbudet om munnbind og påbudet om at serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger om gjester for å lette smittesporing. Kommunedirektøren ønsker at disse skal gjelde til og med 10. august.

Forslag om ny forskrift i korte trekk:

Lettelser i lokale regler:

- Tillater flere gjester i hus og hytte
- Tillater flere på offentlige arrangementer innendørs
- Tillater flere på private sammenkomster i leide eller lånte lokaler
- Tillater skjenking av alkohol til midnatt

Forlenger lokale regler:  

- Påbudet om bruk av munnbind (til og med 10. august)
- Påbudet om gjesteregistrering på serveringssteder (til og med 10. august)
- Påbudet om sju dagers ventekarantene (til og med 25. juni)

I tillegg foreslår kommunedirektøren å avvikle forbudet mot innendørs idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år.

Gjenåpning trinn 2

- Vi ønsker oss alle en god sommer i Kristiansand der vi ikke har strengere smitteverntiltak enn nødvendig. Vi har noe smitte i befolkningen vår nå som vi ikke har kontroll på. Hvis vi slipper for raskt opp, så risikerer vi å få en smitteøkning som krever nye strenge tiltak. Det vil vi unngå! Derfor anbefaler vi en uke med tiltak som tilsvarer gjenåpningstrinn 2, med noen ekstra tiltak, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

- For å kunne holde kontroll på situasjonen gjennom resten av sommeren, anbefaler vi sammen med FHI at det beholdes en lokal forskrift om munnbindpåbud og om påbud om gjesteregistrering på serveringsstedene. Det første er for å minne oss alle på behovet for å overholde smittevernreglene. Det andre er for å lette smittesporingen når vi får smitteutbrudd knyttet til serveringssteder, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Hvis kommedirektørens forlag blir vedtatt av formannskapet, vil Kristiansand være på gjenåpningsplanens trinn 2 når det gjelder regler om antall gjester i hus og hytte, antall deltakere inne og ute på offentlige arrangement, antall som kan samles til private sammenkomster andre steder enn hjemme og for servering av alkohol.

Forslag til forskrift som skal gjelde fra og med lørdag 19. og til og med fredag 25. juni:

Gjester:

 • Det blir tillatt å ha 10 gjester hjemme eller på hytta. Beskyttede personer skal ikke lenger telles med. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.
 • Det er lov å ha barnebursdag hjemme selv om det blir flere enn 10 gjester. Det er fortsatt barnehage- eller barneskolekohorten som kan inviteres.
 • Forutsetningen ved besøk er alltid at det er mulig å holde minst én meters avstand til de man ikke bor sammen med.

Offentlige innendørs arrangement:

Forslag om å øke antall maks antall tillatte deltakere på offentlige arrangement. (Dagens tall i parentes)

 • Maks 50 (10) personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel
  • 100 (50) personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune
  • 200 (100) personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 • Maks 200 personer på utendørs arrangement. Kan være 600 hvis alle sitter på fast tilviste plasser. Da skal det ikke være flere enn 200 i hver kohort, og det skal være to meters avstand mellom kohortene. (Som i dag)

Private sammenkomster i leide eller lånte lokaler:

 • Maks 20 (10) personer på private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. Utendørs er maks antall 30 (20). Barnehage- eller barneskolekohorten kan møtes med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere, selv om det blir flere enn maks antall tillatte.

Serverings- og skjenkesteder:

 • Det blir tillatt å servere alkohol - også uten matservering - til klokka 24.00 (23.30).
 • Gjester skal ikke slippes inn etter klokka 24.00 (22.00).  Stedene skal stenges senest klokka 00.30 (24.00).
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 (10) personer.
 • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende skal registrere kontaktopplysninger til gjestene. Dette for å lette eventuell smittesporing. (Som i dag - skal gjelde til og med 10. august)

Påbud om munnbind:

Som i dag - skal gjelde til og med 10. august

 • Påbudet om å bruke munnbind gjelder når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbud om gjesteregistrering:

Som i dag - skal gjelde til og med 10. august

 • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende skal registrere kontaktopplysninger til gjestene. Dette for å lette eventuell smittesporing.

Påbud om utvidet ventekarantene:

Som i dag - skal gjelde til og med 25. juni:

 • Hvis én i husstanden har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet, skal hele husstanden settes i karantene i sju dager.
 • Dersom barn bytter hjem i karantenetiden vil den nye husstanden omfattes av husstandskarantenen fra det tidspunkt barnet kommer inn i husstanden. I særskilte tilfeller der en person har vært i svært nær tilknytning til en husstand som er i ventekarantene kan kommuneoverlegen sette vedkommende i lignende ventekarantene dersom det anses nødvendig for å hindre videre smitte.
 • Ventekarantene gjelder ikke for personer som er beskyttet. Gjelder heller ikke for beskyttede husstandsmedlemmer i smittekarantene.

Idretts-, kultur- og fritidsaktivitet for voksne

Foreslår å oppheve forbudet mot innendørs idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år.

 • Heretter gjelder nasjonal anbefaling om at aktiviteter er tillatt i grupper på inntil 20 personer innendørs og 30 personer utendørs. Det stilles krav om å holde minst én meters avstand under aktiviteten.
 • Flere grupper kan samles på samme trenings- eller øvingsareal hvis gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Oppfordre til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Toppidrettsutøvere kan fortsatt trene som normalt.

Ellers fortsetter de lokale anbefalingene om:

- Hjemmekontor
- Gult nivå for barnehager, grunnskoler og videregående skoler
- Avslutningsarrangementer i barnehager og grunnskoler
- Overnattingsturer og ekskursjoner – innfor Agders grenser – for skoleelever