Nedskalering i helse og mestring

Som følge av smittesituasjonen i Kristiansand med utbrudd i tjenestene og ansatte i karantene, er det nødvendig å redusere tjenester i helse- og mestring.

Koronatesting

Koronasituasjonen setter kollegene i helse og mestring på tøffe prøver. Personell fra tjenester som eventuelt nedskaleres, kan settes inn for å avhjelpe prioriterte tjenester. Foreløpig er ikke mange tjenester berørt. Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune

Noen tjenester er foreløpig endret, redusert eller satt på pause. Det gjelder ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold), helsestasjon for ungdom, Energiverket (aktivitetshus innen rus og psykisk helse), og aktivitetssentre habilitering.

- Vi har fokusert på å skjerme de tjenestene som vurderes som de viktigste å opprettholde i denne situasjonen, sier direktør for helse og mestring, Brede Skaalerud.

Den 24. februar gikk kommunens område helse og mestring over til rød beredskap. I denne situasjonen betyr rød beredskap at området trenger bistand fra andre for å dekke behovet for personell.

Forberedelser

Det forberedes å kunne nedskalere deler av tjenesten praktisk bistand, som er praktisk hjelp fra kommunen eller firma som kommunen har avtale med. Tidligere ble denne tjenesten omtalt som hjemmehjelp.

Inntil videre er det ikke besluttet å gå lenger enn dette. Men direktøren utelukker det ikke.

Det allerede er gjort noen tilpasninger i ansattes arbeidsoppgaver som følge av arbeidet med pandemien. Blant annet er en del administrativt personell satt til nye oppgaver for en tid fremover.

Hvis det blir nødvendig, kan mer nedskaleres. Da hentes personell fra tjenestene som skaleres ned slik at de kan bidra i prioriterte tjenester. Området har gode planer for videre gjennomføring hvis det blir nødvendig.

En personellbank vil koordinere behovet for personell.

Ansatte og avdelinger som berøres direkte av en nedskalering får mer detaljert informasjon om sin situasjon via tjenestevei.

- Brukere av tjenester som berøres, vil få så god informasjon som mulig direkte. Det vil også bli etablert et kontaktpunkt der brukere og pårørende kan henvende seg ved behov, sier Skaalerud. 

I planene for nedskalering har en fulgt prioriteringsveileder fra Helsedirektoratet og tatt hensyn til veiledning fra Folkehelseinstituttet. Det er tatt spesielt hensyn sårbare grupper.

Vedtok plan

I desember i fjor vedtok direktør for helse og mestring en overordnet nedskaleringsplan for tjenester. Hensikten med å nedskalere er altså å frigjøre personell til prioriterte helse- og omsorgstjenester.

En nedskalering vil medføre omdisponering av personell på tvers av tjenester, kommunalsjefområder og direktørområder.

Nedskaleringsplanene tar høyde for at situasjonen vil kunne vare over tid, og må ta høyde for påskefri, maifri og sommerferie.

Prioriteringene blir altså gjort i tråd med nasjonale veiledere. Det er viktig å sikre nødvendig helsehjelp til befolkningen i form av akuttmedisinske tjenester, institusjonsplasser og viktige botilbud.

- En må også sikre andre tjenester som dekker brukernes grunnleggende behov og nødvendige helsetjenester. Tjenester innen rus- og psykisk helsefeltet søkes skjermet i størst mulig grad, og da særlig barn og unge, sier Skaalerud.

På dette feltet vil også lavterskeltilbud til de mest sårbare brukergruppene søkes skjermet.

Arbeider bredt

Kristiansand kommune arbeider på flere fronter med å få tak i kvalifiserte personer som kan hjelpe i denne situasjonen. Det vil være helt avgjørende at helse og mestring klarer å rekruttere eksternt i tillegg til frigjøring ved nedskalering.

Helse og mestring vil få tilgang til personer fra andre områder i kommunen, og lyser ut stillinger eksternt.

Helse og mestring er i dialog med samarbeidende organisasjoner, slik som for eksempel Sørlandet sykehus HF for bistand med å løse ulike personellutfordringer i tjenestene for eksempel vaksinering og smittesporing.

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90