Onsdag 17. februar vedtok formannskapet i Kristiansand kommune en midlertidig forskrift om smitteverntiltak som skal gjelde til 4. mars. Tiltakene skyldes at covid-19-smitten er økende.

– De siste 14 dagene har vi hatt såpass mange smittede i kommunen at vi nå går fra risikonivå 2 til 3, forklarer assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton.

– Vi har flere smitteklynger vi ikke ser sammenheng mellom og ikke kjenner smitteveien til. Dette gir oss grunn til bekymring for økt smitte. Vi setter derfor inn lokale forskrifter i form av smitteverntiltak – i tillegg til de nasjonale anbefalingene som vi allerede forholder oss til.

Hun understreker at hensikten med tiltakene i forskriften er å begrense smittespredningen og hindre et lokalt utbrudd der kommunen mister kontroll over håndteringen av smitten.

Forskriften trer i kraft 17. februar klokka 00.00 og gjelder frem til 04. mars 2021 klokka 24.00. Avhengig av smitteutviklingen kan det bli aktuelt å forlenge virketiden for tiltakene og å legge til ytterligere tiltak.

 

Disse tiltakene inngår i den lokale forskriften (er påbudt)

Selve forskriften kan du lese her.

  • Serveringssteder får krav om gjesteregistrering og de ansatte må bruke munnbind der en-meters-regelen ikke kan praktiseres (§ 3 i forskriften)
  • Treningssentre i Kristiansand får krav om å registrere deltakere, avstandskrav og forbud mot ikke-stasjonær gruppetrening. Sentrene må også sørge for personell som kontrollerer at smittevernreglene overholde (§ 4 i forskriften)

 

Disse tiltakende er sterke anbefalinger

Ettersom kommunen går fra risikonivå to til nivå tre ble det også vurdert å inkludere begrensninger om sammenkomster i private hjem, påbud om hjemmekontor og munnbind på kollektivtrafikk. Dette gikk kommunedirektøren bort i fra, og følgende er kun sterkte anbefalinger, altså ikke påbudt:

  • Maksimalt fem gjester i private hjem
  • Sterk anbefaling om bruk av hjemmekontor

 

Hva er forskjellen på en forskrift og en anbefaling?

Å lage lokale forskrifter er et sterkere virkemiddel en å lage en «anbefaling». Det å ikke overholde en forskrift er straffbart. Det er smittevernloven § 4-1 som gir kommunen hjemmel for vedtaket, altså lov til å bestemme at forskriften skal gjelde for innbyggerne.

«Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil to år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil fire år.»

Kommunen minner om at de nasjonale retningslinjene fortsatt gjelder. I tilfeller der det er motstrid mellom lokal forskrift og nasjonale retningslinjer går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.

 

Her finner du oversikt over lokal tiltak.