Koronalettelser fra 18. juni

De lokale koronareglene gjelder til og med fredag 25. juni. Nye nasjonale regler og anbefalinger om gjester, arrangement, sammenkomster og alkohol gjelder IKKE i Kristiansand.

Formannskapet vedtok lettelser i koronatiltakene 16. juni. 

Flere nasjonale lettelser gjelder ikke i Kristiansand

Regjeringen bestemte 18. juni at det fra søndag 20. juni gjelder nye regler og anbefalinger om: 

 • antall besøkende hjemme og på hytta (gjelder fra 18. juni)
 • servering av alkohol
 • antall deltakere på offentlige arrangementer
 • antall deltakere på private sammenkomster
 • avstandskrav i breddeidrett for personer over 20 år 

De lokale reglene i Kristiansand er strengere enn de nye nasjonale tiltakene om punktene over. Derfor gjelder IKKE de nye nasjonale reglene og anbefalingene om dette i Kristiansand. 

Det er også de lokalene påbudene om munnbind, utvidet ventekarantene og gjesteregistrering som gjelder i Kristiansand. 

Formannskapet 16. juni 

Formannskapet skal ha et ekstraordninært møte torsdag 24. juni. Da blir temaet om kommunen som vedtatt 16. juni skal gå helt over på nasjonale regler og anbefalinger, eller fortsette med enkelte lokale regler. 

Dette gjelder i Kristiansand

I korte trekk er dette nytt i de lokale reglene som gjelder fra og med 18. juni klokka 00.00 og til og med 25. juni klokka 24.00:

Lettelser i lokale regler:

- Tillatt med flere gjester i hus og hytte
- Tillatt med flere på offentlige arrangementer innendørs
- Tillatt med flere på private sammenkomster i leide eller lånte lokaler
- Tillatt med skjenking av alkohol til midnatt

Avvikler lokalt forbud om:

- Innendørs idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år. Forbudet erstattes med en anbefaling om maks antall og fortsatt avstand. 

Forlenger lokale påbud om:   

- Munnbind
- Sju dagers ventekarantene  
- Gjesteregistrering på serveringssteder (gjelder til og med 10. august) 

Dette betyr at Kristiansand fra og med fredag 18. juni er på gjenåpningsplanens trinn 2 når det gjelder regler om antall gjester i hus og hytte, antall deltakere inne og ute på offentlige arrangement, antall som kan samles til private sammenkomster andre steder enn hjemme og for servering av alkohol.

Påbudet om gjesteregistrering på serveringssteder gjelder til og med 10. august. De andre reglene gjelder til og med 25. juni:

Gjester:

 • Det er forbudt å ha flere enn 10 gjester hjemme eller på hytta. Beskyttede personer skal ikke lenger telles med. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.
 • Det er lov å ha barnebursdag hjemme selv om det blir flere enn 10 gjester. Det er fortsatt barnehage- eller barneskolekohorten som kan inviteres.
 • Forutsetningen ved besøk er alltid at det er mulig å holde minst én meters avstand til de man ikke bor sammen med.

Offentlige innendørs arrangement:

 • Maks 50 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel
  • 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune
  • 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 • Maks 200 personer på utendørs arrangement. Kan være 600 hvis alle sitter på fast tilviste plasser. Da skal det ikke være flere enn 200 i hver kohort, og det skal være to meters avstand mellom kohortene. 

Private sammenkomster i leide eller lånte lokaler:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. Utendørs er maks antall 30. Barnehage- eller barneskolekohorten kan møtes med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere, selv om det blir flere enn maks antall tillatte.

Serverings- og skjenkesteder:

 • Det blir tillatt å servere alkohol - også uten matservering - til klokka 24.00.
 • Gjester skal ikke slippes inn etter klokka 24.00.  Stedene skal stenges senest klokka 00.30.
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 personer.

Påbud om gjesteregistrering:

 • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende skal registrere kontaktopplysninger til gjestene. Dette for å lette eventuell smittesporing. (Gjelder til og med 10. august)

Påbud om munnbind:

 • Påbudet om å bruke munnbind gjelder når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. Da skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbud om utvidet ventekarantene:

 • Hvis én i husstanden har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet, skal hele husstanden settes i karantene i sju dager.
 • Dersom barn bytter hjem i karantenetiden vil den nye husstanden omfattes av husstandskarantenen fra det tidspunkt barnet kommer inn i husstanden. I særskilte tilfeller der en person har vært i svært nær tilknytning til en husstand som er i ventekarantene kan kommuneoverlegen sette vedkommende i lignende ventekarantene dersom det anses nødvendig for å hindre videre smitte.
 • Ventekarantene gjelder ikke for personer som er beskyttet. Gjelder heller ikke for beskyttede husstandsmedlemmer i smittekarantene.

Idretts-, kultur- og fritidsaktivitet for voksne

Forbudet mot innendørs idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år, er opphevet fra 18. juni.

 • Fra 18. juni gjelder nasjonal anbefaling om at aktiviteter er tillatt i grupper på inntil 20 personer innendørs og 30 personer utendørs. Det stilles krav om å holde minst én meters avstand under aktiviteten.
 • Flere grupper kan samles på samme trenings- eller øvingsareal hvis gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Oppfordre til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Toppidrettsutøvere kan fortsatt trene som normalt.

Ellers fortsetter de lokale anbefalingene om:

- Hjemmekontor
- Gult nivå for barnehager, grunnskoler og videregående skoler
- Avslutningsarrangementer i barnehager og grunnskoler
- Overnattingsturer og ekskursjoner – innfor Agders grenser – for skoleelever