Kom med dine gode ideer for klimatiltak

Klimasats er en tilskuddsordning som gir kommuner en god mulighet til å søke nye midler til klimatiltak, slik at vi kan teste ut og gjennomføre effektive tiltak.

Klimasats Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash.jpg

Illustrasjonsfoto: Towfiqu barbhuiya fra Unsplash

Politikerne i Kristiansand har vedtatt et klimamål om 80 prosent reduksjon av klimagassutslippene innen 2030 sammenliknet med 2015 nivå. For å nå dette målet trenger vi å gjennomføre effektive klimatiltak. Vi trenger kompetanse, men også finansiering for å gjøre dette. Klimasats er en fin mulighet til å få nye midler, slik at vi kan teste ut og gjennomføre gode klimatiltak.  

Dette er Klimasats

Klimasats er en tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Tilskuddsordningens delmål er å bidra til at søkerne integrerer klimahensyn i sine aktiviteter, og at kommunene styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver. 

Større pott enn noen gang tidligere 

Det er utrolig positivt at regjeringen har satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2022. Dette blir endelig vedtatt i desember, og hvis Miljødirektoratet får midlene, blir det første gang man får en så stor pott!  
 
– Det betyr at vi kan søke midler til å sette i gang klimatiltak slik vi har gjort i de siste årene. I 2021 fikk vi støtte til å gjennomføre fire prosjekter. I 2020 fikk vi støtte til å gjennomføre åtte prosjekter, og vi håper at vi kan sende flere prosjekter i 2022, sier klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas. 
 
– Det er kjempeinteressant å se at det blir viktigere i Klimasats å integrere  klimahensyn i alle kommunens aktiviteter, og også styrke rollen kommunen har som samfunnsutvikler og pådriver! 

Ønsker samarbeid med eksterne aktører

Et viktig prinsipp for ordningen er at kommunen skal legge til rette for at innbyggere og næringsliv kan redusere sine utslipp. Nettopp derfor er det viktig at også du som representant fra næringslivet, frivillig organisasjon eller kommunalt foretak kommer med innspill til klimatiltak. Dine ideer er svært velkomne, og vi ønsker å samarbeide med eksterne aktører.

Hvem kan søke?

De som kan søke er kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. Miljøvernenheten i Kristiansand kommune koordinerer søknadene fra kommunen.

Du kan sende dine forslag til klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas, e-post: elizabeth.rojas@kristiansand.kommune.no  eller ta kontakt på telefon 99 10 74 15.  

Hva kan kommunen søke støtte til? 

Kommunen kan søke støtte til svært mange ulike tiltak i en rekke ulike sektorer, og i en rekke ulike roller. Man kan gjerne sende søknader om nye og uprøvde klimatiltak, og dette gir oss i Kristiansand kommune mange gode muligheter for å sette i gang prosjekter som mangler finansiering.
  
Eksempler på tiltak som støttes av Klimasats:

  • Maskiner og kjøretøy. 
  • Tjenestekjøp i kommunen som har klimahensyn. 
  • Tidlig kartlegging av mulige klimatiltak. 
  • Investeringsstøtte til bygg med høye ambisjoner i alle ledd: rehabilitering framfor nybygg og/eller nye materialtyper og gjenbruk. Det gis ikke støtte til massivtre og lavkarbonbetong i nye bygg. Spesielt innovative løsninger kan vurderes.  
  • Offentlig innkjøp – her gis støtte til to konkret tiltak. 1) Systematisk arbeid med klimakrav i konkrete anskaffelser. 2) Merkostnader ved klimavennlige alternativ i konkret innkjøp. 
  • Ekstra klimavennlig areal- og transportplanlegging. Klimasats gir støtte til å kjøpe inn ekstra klimakompetanse inn i arealplanleggingen som inkluderer klimavennlige løsninger i alle planprosesser.  
  • Forprosjekter til å planlegge gode klimaideer og/eller prosjekter. Målet her er å komme fra ord til handling.  
  • Nettverk for kompetanseheving, kunnskapsgrunnlag, arrangementer, reiseutgifter osv. Her må fire kommuner samarbeide. Hver kommune kan utløse ett nettverkstilskudd per år.  
  • Andre eksempler på klimatiltak er ladeinfrastruktur og nett, mat og matsvinn, skog og annen arealbruk.  

For flere ideer og inspirasjon til å finne gode klimatiltak se gjerne denne linken 

Se webinar fra 30. november om hvordan søke Klimasats-støtte for 2022

Kontaktinformasjon:
Elizabeth Rojas, klima- og miljørådgiver, tlf. 99 10 74 15