Høye miljøambisjoner for nye Wilds Minne skole

Nylig ble Veidekke Entreprenør AS tildelt kontrakt for totalentreprise med samspill for nye Wilds Minne skole og flerbrukshall. Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal utføres i KL-tre.

Stensrud og Aspevik_Wilds_Minne.jpg

Prosjektleder Morten Stensrud (t.v.) og prosjektansvarlig Bengt Aspevik i Kristiansand kommune gleder seg stort til å komme i gang med dette spennende prosjektet. Her er de fotografert ved skolen slik den framstår i dag. Foto: Kari Anne Candasamy.

Stor interesse for prosjektet

Basiskostnad for prosjektet er antatt å ligge på cirka 250 millioner kroner. Selve skolen har et arealbehov på 5630m² og flerbrukshallen er estimert å ligge på 2300m².

Prosjektsjef Erik Sandsmark i kommunen forteller at det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse hvor totalt syv entreprenører deltok.  Seks av tilbudene oppfylte kriteriene for å bli vurdert for tildeling av kontrakt.

– Bransjen har vist stor interesse for å prosjektere og gjennomføre dette skoleanlegget som har høye miljøambisjoner og som skal utføres i KL-tre (massivtre).  Veidekke har levert det beste tilbudet etter en evaluering av både pris, oppgaveforståelse og tilbudt kompetanse.

Dette blir det andre bygget som Kristiansand kommune oppfører i massivtre. Det første var tilbygget til Havlimyra skole på Justneshalvøya. Nye Wilds Minne skole på Lund er et betydelig større byggeprosjekt.

Gjennomføres som samspillsentreprise

Kontrakten skal gjennomføres som en samspillsentreprise fram til ferdig forprosjekt. En samspillsenterprise er en gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et byggeprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. I denne samarbeidsformen utnyttes kompetansen til både entreprenør, arkitekt, rådgivere og byggherre for å få fram et best mulig resultat, både innholdsmessig, teknisk og økonomisk.

Gleder seg til å komme i gang

Prosjektleder Morten Stensrud og prosjektansvarlig Bengt Aspevik gleder seg til å komme i gang. Veidekke AS vil bruke deler av den gamle Starthallen til prosjektkontor. Dette for å kunne være tett på der det skjer i byggefasen. Kontoret blir tatt i bruk så snart nasjonale og lokale smittevernregler tillater det.

Den gamle Starthallen skal rives og ny flerbrukshall bygges der det i dag er parkeringsplass, og cirka halvparten av arealet i den gamle hallen brukes i ny hall. Mellom den nye flerbrukshallen og den nye skolen kommer det gang- og sykkelsti. Området ligger rett ved Marvika torv som er under bygging og blir dermed en sentral del av det nye byområdet.


Aspevik ved prkeringsplassen.jpg

Bengt Aspevik ved parkeringsplassen ved den gamle Starthallen. Parkeringsplassen blir en del av den nye flerbrukshallen. Foto: Kari Anne Candasamy.

Selve skolebygningen skal rives gradvis. Planen er at elevene skal ta juleferie i desember 2023 og komme tilbake til ny skole i januar 2024. Selve uteområdet, som også inneholder to fotballbaner, skal stå ferdig til sommersesongen 2024.

Gjenbruk og miljøgevinst

Noe av det som gjør dette prosjektet spesielt er miljøfokuset i byggeprosessen og samspillet som har vært med skolen og elevene i forkant.

– Det er lagt stor vekt på gjenbruk, miljøgevinst og innovasjon, sier Stensrud. Når vi erstatter stål og betong med massivtre vil bygget, i tillegg til besparelsen i CO2-utslipp, også fungere som et karbonlager gjennom hele levetiden. Etter endt levetid kan materialet males opp og graves ned.

– Vi tenker miljøgevinst hele tiden og det koster ofte litt mer. Vi ønsker også å støtte innovative bedrifter som kommer opp med miljøvennlige løsninger. Og vi vil mellom annet se på muligheten for å gjenbruke asfalten.

En annen miljøgevinst de vil prøve ut, er knyttet til overvannsledningene.
– Vi samler regnvannet i store kummer og bruker vannet til toalettene, slik at vi ikke bruker springvannet til dette

Prosjektlederen framhever også engasjementet fra skolen og elevene. De har kommet med mange ideer til hvordan de ønsker seg den nye skolen. Mellom annet har det kommet forslag om bikuber på taket.

– Selv om vi tenker miljøgevinst hele tiden, kommer vi ikke helt utenom betongen, innrømmer prosjektlederen. – Når vi skal bygge den nye flerbrukshallen inn mot fjellet som ligger på deler av tomta. er det betong som må til akkurat der.

Framdriften i prosjektet

Samspillsfasen avsluttes i mars 2022.

Prosjektsjef Sandsmark opplyser at gjennomføringen av selve byggeoppdraget er en opsjon for byggherren.  Det betyr at kommunen har mulighet for å gå inn i en totalentreprisekontrakt etter at løsninger, kvalitet og pris er fastsatt.   

Selve skolen og flerbrukshallen skal etter planen kunne tas i bruk i januar 2024 og uteområdet til sommersesongen i 2024.