Høring: Hvordan vil vi utvikle Kristiansand?

Vi ønsker dine innspill til hvordan vi skal bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Planprogrammet for kommuneplanens arealdel er ute på høring til 19. mars 2021.

Eik_Rasmussen_Skjevrak_Lindjord_1500.jpg

Kommuneplanens arealdel blir utarbeidet av et bredt sammensatt team med fagfolk fra ulike deler av kommunen. Dette skal sikre at ulike faghensyn blir ivaretatt. Areal- og transportenheten i kommunen har hovedansvar for arbeidet, som ledes av Jan Erik Lindjord i tett samarbeid med planleggerne  Christina Rasmussen, Thor Skjevrak og Marit Eik.  På bildet ser vi (foran fra v.) Marit Eik, Christina Rasmussen, (bak fra v.) Thor Skjevrak og Jan Erik Lindjord. Foto: Kristiansand kommune.

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen:

 • Hvor vil vi bygge nye boliger?
 • Hvilke områder bør utvikles først?
 • Hvor skal det være kultur- og tjenestetilbud, handels- og næringsvirksomhet?
 • Hvor skal det være grøntområder?
 • Hvordan skal vi best mulig ta vare på natur og landbruksområdene i kommunen?
 • Hvordan skal vi komme oss rundt mest mulig effektivt og miljøvennlig?
 • Hvordan kan arealbruken i kommunen bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Målet med arealdelen er at den skal bidra til å gjøre Kristiansand til det sosialt rettferdige lavutslippssamfunnet som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, med 80 % reduksjon av skadelige utslipp av klimagasser innen 2030 sammenlignet med 2015.

Arealdelen skal samtidig gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Med andre ord kommuneplanens arealdel skal være et tydelig styringsdokument for arealpolitikken i Kristiansand.

Inntil ny arealdel er vedtatt, gjelder arealdelene fra de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand, som kommunedelplaner.

Last ned planprogrammet for kommuneplanens arealdel her 

Gi uttalelser til planprogrammet og formannskapet tilleggspunkt

- Nå ønsker vi uttalelser fra privatpersoner, organisasjoner, velforeninger og offentlige myndigheter på innholdet i planprogrammet vi har utarbeidet, sier planlegger Marit Eik i kommunen.

- Du kan også komme med konkrete forslag til hvordan arealene bør benyttes. Men ettersom dette er en overordnet plan vil ikke innspill om enkeltbygg eller mindre tiltak bli vurdert i denne sammenheng, legger hun til.

Da planprogrammet ble behandlet i formannskapet 21. januar, vedtok de noen endringer som er innarbeidet i planprogrammet som er på høring, og fire tilleggspunkt som det også er ønskelig med innspill på:

 • Det bør være lettere å fortette boligområder og hytteområder. F.eks bør man kunne fortette mer i de områdene i strandsonen som er bygd ut, i stedet for å åpne nye områder.
 • Tillate mer enkeltbebyggelse i nærområdene til folk. Det er litt mye fokus på transportkorridorene. Vi må ikke glemme de ytre delene av kommunen.
 • Høringen ønsker innspill som klargjør hvilke mindre byggetiltak i 100-meters beltet (strandsonen) som tillates i kommuneplanen.
 • Høringen skal avklare hvilken type byggetiltak i strandsonen som utløser krav om tilskudd til opparbeidelse av offentlige og/ eller allmenn tilgjengelige friluftsområder og brygger.

Medvirkning

 - I høringsperioden inviterer vi til informasjonsmøte om planprogrammet med konkrete tema. Under selve planarbeidet inviterer vi til medvirkning både via åpne informasjonsmøter og andre kanaler. Møtene kan bli digitale og vil bli annonsert, forteller Christina Rasmussen.

Organisasjoner oppfordres til å melde fra om hvilke tema de er særlig opptatt av og som de ønsker å bli invitert til medvirkning på.

Offentlig ettersyn

Forslag til planprogram er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 22.januar til 19. mars 2021 i innbyggertorgene på Nodeland, Tangvall og Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.

På denne nettsiden finner du all informasjon om arbeidet med arealdelen og lenker til skjema for innspill

Kontakt

Prosjektleder Jan Erik Lindjord og planlegger Marit Eik kan kontaktes på telefon  38 07 50 00