Går til trinn 3

Lørdag 26. juni går Kristiansand til trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen. Alle lokale koronaregler avvikles, men det innføres tre lokale anbefalinger.

Det var et enstemmig formannskap som 24. juni sa ja til kommunedirektørens forslag.

Saksframlegg

Fra 26. juni klokka 00.00 er det dermed slutt på de siste ukers lokale regler om antall deltakere på arrangement og private sammenkomster, antall gjester i hus og hytte, utvidet ventekarantene, servering av alkohol og bruk av munnbind.

Fra da av gjelder nasjonale regler og anbefalinger på trinn 3.

Trinn 3

I tillegg vedtok formannskapet tre lokale anbefalinger om gjesteregistrering på skjenke- og serveringssteder og bruk av munnbind. Også disse gjelder fra 26. juni.

Dette gjelder i Kristiansand.

Dette blir de største forskjellene fra og med lørdag 26. juni:

  • Flere kan delta på arrangementer både ute og inne
  • Koronapass kan brukes på arrangementer
  • Inntil 100 kan delta på private sammenkomster (gjelder både ute og inne)
  • Fra forbud mot flere enn 10 gjester til anbefalt grense på 20 gjester. Beskyttede skal fortsatt ikke telles.
  • Fra lokal regel om utvidet ventekarantene til nasjonal regel om vanlig ventekarantene
  • Skjenking blir tillatt til klokka 02.00.
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til gjestene som samtykker til det.
  • Serveringssteder uten skjenkebevilling praktiserer gjesteregistrering (Lokal anbefaling)
  • Alle gjester ved skjenke- og serveringssteder registrerer seg. (Lokal anbefaling)
  • Munnbind brukes i det offentlige rom innendørs når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Anbefalingen gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. (Lokal anbefaling)

Kommunen går også fra lokal anbefaling til nasjonal regel om idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år. Det betyr blant annet at det blir mulig å trene eller øve uten å holde meteren også for de over 20 år. Det blir også tillatt å være med på konkurranser og stevner i kretsen/regionen, uten å holde meteren.

Mer detaljert informasjon

Regel om arrangementer uten koronapass

Det er fortsatt påbudt å holde meteren på offentlige arrangementer, og det skal være minst to meters avstand mellom kohortene.

Inne:
400 uten faste tilviste plasser. Fordelt på to kohorter.
1000 med faste tilviste plasser. Fordelt på to kohorter.

Ute:
800 uten faste tilviste plasser. Fordelt på fire kohorter.
2000 med faste tilviste plasser. Fordelt på fire kohorter.

Regel om arrangementer med koronapass

Det er fortsatt påbudt å holde meteren på offentlige arrangementer, og det skal være minst to meters avstand mellom kohortene.

Inne: 
1000 uten faste tilviste plasser. Fordelt på to kohorter.
2500 med faste tilviste plasser. Fordelt på fem kohorter.

Ute:
2000 uten faste tilviste plasser. Fordelt på fire kohorter.
5000 med faste tilviste plasser. Fordelt på ti kohorter.

Regel om private sammenkomster

Inntil 100 personer kan delta på private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. Dette inkluderer også beskyttede personer, da det ikke er tilrettelagt for at privatpersoner kan kontrollere deltakerne sine koronasertifikat. Oppfordringen om å arrangere utendørs heller enn innendørs gjelder fortsatt. 

Anbefaling om maks 20 gjester hjemme

Oppfordring om å møtes utendørs gjelder fortsatt. Ved besøk hjemme oppfordres det til å ikke ha flere enn 20 gjester. Barn i barnehager og barneskoler kan likevel ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester. Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen. Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Regel om vanlig ventekarantene

Det betyr blant annet at det blir mulig å teste seg ut av ventekarantene etter tre dager. 

Serveringssteder med skjenkerett

Skjenking blir tillatt til klokka 02.00.

Gjester slipper fortsatt ikke inn etter midnatt.

Stedene skal registrere kontaktopplysninger til gjestene som samtykker til det. 

Gjester oppfordres til å registrere seg for å lette smittesporing (lokal anbefaling).  

Serveringssteder uten skjenkerett (lokal anbefaling)

Lokal anbefaling om at alle serveringssteder (f.eks kafé og bakeri) praktiserer gjesteregistrering. 

Gjester oppfordres til å registrere seg for å lette smittesporing.  

Bruk av munnbind (lokal anbefaling)

Munnbind brukes i det offentlige rom innendørs når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Anbefalingen gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Nasjonale anbefalinger

I tillegg til de forskriftsfestede nasjonale reglene, vil de nasjonale anbefalingene som gjelder på trinn 3 også gjelde for Kristiansand. Dette innebærer i korte trekk følgende:  

Breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter

Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innenfor regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner. Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. Oppfordringen om aktivitet utendørs heller enn innendørs opprettholdes.

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Arbeidsliv/hjemmekontor

Generelle smitteverntiltak. Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle. De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttende i risikogrupper. Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.

Innenlandsreiser

Innenlandsreiser kan gjennomføres. Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen. Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.

Sommer- og aktivitetsleir

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Dersom det gjennomføres arrangementer på leir gjelder reglene for gjennomføring av arrangementer.

For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.