En god start for Flere i arbeid

Nylig møttes programgruppen fra Flere i arbeid for første gang fysisk til et oppstartsseminar på Jegersberg gård.

Møtedeltakerne.JPG

Fra oppstartmøtet på Jegersberg gård tidligere i høst.  

Programgruppen består av flere ressurspersoner fra næringslivet, NAV, fylkeskommunen, kunnskaps- og forskningsmiljøer, i tillegg til kommunale representanter. Sammen skal de jobbe målrettet for å hjelpe flere unge inn i arbeid. 

Om Flere i arbeid 

I april 2021 vedtok bystyret at Flere i arbeid skulle organiseres som et program.   Satsingen Flere i arbeid er nå i oppstartfasen og har som mål å bidra til at en høyere andel unge blir jobbklare og kommer i arbeid.  

Bakgrunnen for initiativet er at Kristiansand, sammenlignet med de ti største kommunene i Norge, har en betydelig lavere sysselsettingsandel og en relativt stor andel av befolkningen på arbeidsavklaringspenger, et økende behov for sosialhjelp og en stor og voksende andel unge uføre. Hva disse forskjellene skyldes, og hva de ulike partene i programmet kan gjøre for å endre på dette, vil bli sentralt å finne mer ut av gjennom den femårige programperioden.

Eirik Abildsnes_portrett_2.jpg

Eirik Abildsnes

– Vi må erkjenne at det vil bli vanskelig å jobbe med en samfunnsfloke som andre har arbeidet med i flere år for å prøve å løse. Likevel må vi se på de mulighetene som finnes, blant annet gjennom å kartlegge hva som har vært nyttig tidligere, og hva som har vist seg å ikke ha fungert, sier Eirik Abildsnes forskningssjef i Kristiansand kommune. –  Vi må gjøre mer av det som forskning allerede har vist at virker, men passe på at tiltakene er tilpasset våre forhold og rammebetingelser.


–  I denne brede, tverrfaglige og langsiktige satsingen skal vi få til mer sammen enn vi hadde kunnet klare alene. Vi skal jobbe systematisk med å sikre nødvendige endringsprosesser og systemendringer for å få flere i arbeid, sier programleder Ingelill Lærum Pedersen. –  Det at vi er organisert som et program som består av flere prosjekter, kan gi oss nye handlingsrom som gjør det lettere å arbeide sammen på tvers av fagområder og sektorer.

Ingelill Pedersen_2.jpg

Ingelill Lærum Pedersen

Utenforskap – hvem rammes?

Forskningsinstituttet NORCE har gjennomført en undersøkelse som viser hvilke ulike grupper som har større risiko for å havne i utenforskap. Ifølge deres rapport er det flere forskjellige årsaker til hvorfor den enkelte havner utenfor arbeid. Rapporten viser til de ulike gruppene som har større risiko for å havne i utenforskap. Dette er blant annet personer som venter på å komme inn i arbeid, personer som er kortidsarbeidsledige eller langtidsarbeidsledige, personer som er motløse, som har helseproblemer og personer som tar seg av syke familiemedlemmer.

– Det som er gjennomgående for disse gruppene er at de fleste befinner seg i en sårbar situasjon, sier Abildsnes. Det er også en gruppe på «dannelsesreiser jorden rundt» som vi ikke bekymrer oss for, heller ikke gruppen som bare venter på studiestart.

Rapporten viser at relasjonelle forhold, selvfølelse, mestring, medbestemmelse og møtet med systemet har mye å si for utfallet – altså om den unge koples fra eller på systemet.

NEET-bilde tykkere font 2.png

–  Vi vet hvor viktig arbeid og utdanning er, fordi det er en arena for felleskap, mestring og selvrealisering, i tillegg til at det kan gi økonomisk selvstendighet. Utenforskap, derimot byr på utfordringer både for den enkelte og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Videre ser vi at utenforskap gir redusert helse for mange, sier Pedersen.

 

Relasjoner er viktig

NORCE understreker videre i sin rapport at relasjonelle forhold er viktige for hvordan resten av oppveksten går. Rapporten viser også til ulike systemsvakheter som gjør det vanskelig for den enkelte å komme ut i arbeid, for eksempel for høye kompetansekrav.

StimuLab

– Når en jobber på systemnivå er det viktig med systemer som kan tilpasses hver enkeltes behov, sier Abildsnes. Videre forteller han at dette ikke er en enkel sak, men gjennom samarbeid og evnen til å tenke alternativt og nytt vil det kunne være mulig å få til en endring. Gjennom ekstra innsats skal vi gjennom samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Stimulab-ordningen til Digitaliseringsdirektoratet sikre at vi utnytter handlingsrommet optimalt når vi skal utvikle bedre tjenester.

Programmet Flere i arbeid er har fått støtte fra StimuLab. Denne støtten innebærer både økonomiske midler som skal brukes til å anskaffe designkompetanse og tverrfaglig støtte. Oppdraget ble kunngjort i august 2021, og det skal inngås kontrakt med valgt konsulent i november 2021.

StimuLab-prosjektet kalles «Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering» og blir et syvende prosjekt i programmet med mer helhetlig oppdrag enn de andre innovasjonsområdene (prosjektene).

Les mer om StimuLab her

Jegersberg gård

Det er ingen tilfeldighet at oppstartsseminaret for Flere i arbeid, fant sted på Jegersberg gård. Gården fungerer som et rehabiliterings- og kompetansesenter for rusavhengige, og består av et fellesskap av mennesker som bor og arbeider sammen. Jegersberg gård er et godt eksempel på hvordan en kan hjelpe unge mennesker som tidligere var «utenfor» inn i arbeid, gjennom næringsdrift med egne kunder og inntjening som går til utvikling av gården. På oppstartseminaret møtte de ulike prosjektlederne flere av beboerne som har kommet ut i arbeid. Dette var til stor inspirasjon for prosjektets videre arbeid og utvikling.

På denne nettsiden kan du lese mer om programmet. 

Foto i artikkelen: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune