Årsberetning for 2020 er klar

Det første året i den nye storkommunen var preget av koronapandemien og håndteringen av denne.

Foto av Camilla Dunsæd. Fotograf: Anne Lise Nordheim.

– 2020 har vært et historisk og annerledes år. Vi rakk så vidt å komme i gang med driften av den nye kommunen før vi fikk en enda en større utfordring i fanget. Pandemi og nedstenging av samfunnet snudde tilværelsen på hodet og satte hele nasjonen og innbyggere i Kristiansand kommune på prøve, sier kommunedirektør Camilla B. Dunsæd.

Nå legger hun fram årsberetningen for 2020 for formannskapet 19. mai og bystyret 26. mai. Årsberetningen oppsummerer kommunens drift og regnskap det siste året og i fjor handlet det mye om pandemihåndtering.

Mange oppgaver ble satt på vent på grunn av pandemien. Samtidig har ansatte i tjenesteområdene vist stor fleksibilitet og mobilisert alle gode krefter for å håndtere en krevende krise og samtidig gi innbyggerne de tjenestene de har krav på.

Berømmer de ansatte

–Det har vært et stort arbeidspress i mange tjenester gjennom hele 2020, med stor belastning for mange ansatte. Ansatte har vært fleksible i en annerledes arbeidshverdag. Mange har gjort en formidabel jobb med å sikre brukere, elever og barn nødvendige tjenester og samtidig ivareta smittevernhensyn.

–Jeg er imponert over hvordan medarbeiderne i hele organisasjonen har håndtert og fortsatt håndterer konsekvensene av pandemien. Jeg vil særlig trekke fram ansatte i helse og oppvekst i så måte. Vaksine betyr nytt håp, men det betyr også et godt stykke arbeid for en del av kommunens ansatte videre inn i 2021, oppsummerer kommunedirektøren, som synes det har vært et krevende første år for Kristiansand kommune.

God økonomisk  utvikling

Samtidig har Kristiansand kommune hatt en god økonomisk utvikling i 2020 og nådde i all hovedsak målsettingene for overordnet økonomistyring. Resultatet ble et korrigert netto driftsresultat på 206,1 mill. kroner. Prognosene for 2020 har vært utfordrende å anslå blant annet på grunn av usikkerhet rundt statlig koronakompensasjon. Årsresultatet ble betydelig bedre enn hva som ble anslått i både 1. og 2. tertialrapport. Energiverksfondet ga en uvanlig høy avkastning på 10,9 prosent. 

Det sentrale disposisjonsfondet er på 679,9 mill kroner per 31.12.2020. Kommunens netto lånegjeld er 8,0 milliarder kroner ved utgangen av året. Bystyret har vedtatt et tak på netto lånegjeld på 8,5 milliarder kroner for økonomiplanperioden 2020-2023. Planlagt gjeldsvekst innebærer at kommunen nærmer seg lånetaket i 2022.

Sykefravær

Kommunens totale sykefravær var i 2020 på 9,0 prosent noe som er 1,4 prosentpoeng høyere enn målet på 7,6 prosent. 0,5 prosentpoeng av sykefraværet er innmeldt som direkte koronafravær (karantene eller korona-sykdom). Tilbakemeldingen fra områdene er at koronasituasjonen har ført til økt slitasje og arbeidsbelastning. Det har medført mindre tid til og vanskeligere rammer for oppfølgingsarbeid. I tillegg melder områdene også om økt arbeidsbelastning i forbindelse kommunesammenslåingen. Dette kan ha hatt en negativ effekt på sykefraværet. For landets største kommuner ligger sykefraværet mellom 8%-10,5% i 2020.

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt

Kommuneplanens samfunnsdel «Kristiansand mot 2030» ble vedtatt i september og markerte en viktig milepæl i den nye kommunen. Sammen med kommunens visjon «Sterkere sammen» viser planen retningen for utviklingen frem mot 2030. Planen beskriver tre satsingsområder som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser fremover:

  • Attraktiv og miljøvennlig – vi er en foregangskommune på grønn omstilling.
  • Inkluderende og mangfoldig – vi har små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle.
  • Skapende og kompetent – vi er en regionhovedstad og drivkraft i regionen.

Andre hendelser

Andre viktige hendelser i året som har gått har vært at ny arbeidsgiverstrategi er vedtatt, oppgaveutvalgets rapport «Flere i arbeid» er fulgt opp, oppvekstområdets arbeid med inkluderende læringsmiljø og strategiplanen «Sterkere sammen for barn og unge» er på plass.

I tillegg er flere stedlige tilbud kommet til, som Familiens hus på Nodeland og på Kjøita, nytt bærekraftsenter er etablert i Kvadraturen, Kringsjå skole står ferdig og demenslandsbykonseptet ved Strømmehaven ble åpnet med nasjonal oppmerksomhet, for å nevne noe av det som er gjennomført i 2020.

Du kan lese hele årsberetningen i lenken under.

Årsberetning 2020 (pdf)

Lenke til nettside: Årsberetning og årsregnskap

Politisk behandling

Årsberetning for 2020 behandles i formannskapet onsdag 19. mai og i bystyret onsdag 26. mai.

Kontakt for media

Camilla B. Dunsæd, kommunedirektør
Telefon: 97 51 98 64

Terje Fjellvang, økonomidirektør
Telefon: 90 53 58 52