– Ikke hjelp for mye!

Kampanjen «bjørnetjeneste» har et mål mange vil stusse på. Hensikten er å få folk til å hjelpe mindre. – For mye hjelp er ikke alltid av det gode, sier kommunalsjef Mette Brevigh Nilsen.

Bjørnetjeneste hovedbilde.jpg

Gjør du bjørnetjenester? Det er fort gjort i vår iver etter å være snille, å overta aktiviteter for mennesker i hverdagen vår. Alt dette er gjort i beste mening, men det kan gjøre personen mer inaktiv og man kan gå glipp av gleden ved å mestre selv. I ytterste konsekvens kan man miste en ferdighet når man slutter å gjøre den.

Mange vil kjenne seg igjen. De har et eldre familiemedlem, eller en i familien eller vennekretsen har en funksjonsnedsettelse, eller de er nær noen med rusproblemer. 

– Folks første tanke er gjerne å hjelpe. Men vi skal vite at det er viktig å la folk hjelpe seg selv. Det er viktig å mestre små og store oppgaver i hverdagen, sier kommunalsjef for hjemmetjenester og rehabilitering, Mette Brevigh Nilsen. 

Nettopp derfor har kampanjen fått navnet «Bjørnetjeneste». Kampanjen går i to uker fra mandag 15. november og i spissen står kampanjeansvarlig og rådgiver i helse og mestringsdirektørens stab, Silje Bostrøm Gitlestad.  

silje bostrøm gitlestad foto Børge Røssaak Nilsen.jpg

Silje Bostrøm Gitlestad. Foto: Børge Røssaak Nilsen

Hun understreker at det ikke er tvil om at mange har behov for hjelp og omsorg for å oppleve en god hverdag. 

– I kampanjen setter vi søkelys på oppgavene og aktivitetene som personen faktisk kunne klart selv. Andre må ikke overta disse. Da kan vi nemlig frata dem gleden ved å mestre selv, og vi kan ta fra dem en aktivitet, sier Gitlestad. 

– En bjørnetjeneste er når du tror du hjelper noen, men egentlig gjør du det motsatte. Som for eksempel hvis du hjelper et eldre familiemedlem alt for mye med de daglige oppgavene i hjemmet, sier Gitlestad. 

Her kan du lese mer om hverdagsmestring, hva du kan gjøre og se filmer som illustrerer bjørnetjenester:

Bjørnetjeneste 

Ønsker positiv oppmerksomhet 

Kampanjen består av filmer og annet innhold produsert for nett og sosiale medier. Filmene henter handling knyttet til det å være eldre og fra erfaringene til en ung mann med funksjonsnedsettelse og sitter i rullestol. 

– Filmsnuttene vi har laget har en humoristisk inngangsvinkel. Vi ønsker en positiv oppmerksomhet rundt dette, sier Gitlestad. 

Det er også laget infoskriv på papir og plakater. 

De daglige oppgavene og aktivitetene i hverdagen er viktige for trivsel, helse, og for opplevelse av mestring.  

– Vi skal fortsette å hjelpe, men vi ønsker å bevisstgjøre folk på at vi kan gjøre feil i beste mening. Vi kan gjøre bjørnetjenester, sier hun. 

Er en del av “Fremtidsrettet rehabilitering” 

Kampanjen er en del av kommunens prosjekt “Fremtidsrettet rehabilitering”. Hensikten med prosjektet var å styrke kommunens rehabiliteringstjenester i tråd med sentrale føringer, og å jobbe for økt brukermedvirkning og samhandling. 

I prosjektrapporten heter det at det oppleves utfordrende i de kommunale tjenestene at pårørende ønsker at de nære skal få mer hjelp enn nødvendig. Det oppleves også utfordrende at de pårørende ofte hjelper litt for mye.  

Kort fortalt innebærer det for eksempel at når det er hensiktsmessig, så skal kommunale tjenester heller bidra til å rehabilitere slik at innbyggeren kan klare oppgaven selv i stedet for å tildele tjenester som skal løse oppgaven.  

Mette Brevigh Nilsen kopi.jpg

Kommunalsjef Mette Brevigh Nilsen. Foto: Silje Bostrøm Gitlestad

– Kristiansand kommune legger stor vekt på å være en hjemmetjenestekommune. Kultur for å tilrettelegge for mestring og bruk av egne ressurser er sentralt i kommunens tjenester Sentrale føringer og kommunale satsningsområder peker på at rehabilitering bør tildeles fremfor kompenserende tjenester, sier kommunalsjef Mette Brevigh Nilsen. 

Kommunen har en tydelig målsetting om at innbyggerne skal bo i eget hjem lengst mulig, og at de skal oppleve størst mulig grad av mestring og være mest mulig selvstendige. 

– Vår erfaring er at de fleste innbyggere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. For å få til dette, er det blant annet viktig å fortsette med de aktivitetene man får til å mestre, sier Gitlestad. 

Kampanjen er en del av prosjektet “Fremtidsrettet rehabilitering”. Ansvarlig for kampanjen er helse og mestringsdirektørens stab og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder (Vest). 

Kontakt for media 

Silje Bostrøm Gitlestad 
Mobil: 91 31 56 04