Vil hjelpe barnefamilier i Søgne og Songdalen

Tre familiekoordinatorer fra NAV jobber i Familiens hus vest på Nodeland. De er med i prosjektet Nye mønstre, og ønsker å tilby sine tjenester til flere barnefamilier fra Søgne og Songdalen.

Nye mønstre fotografert i Songdalen.JPG

Bakre rad fra venstre: Kristine Vigsnes (prosjektleder), Marianne Bendtsen (enhetsleder NAV marked og veiledning) og Ingrid Holter-Andersen (familiekoordinator). Foran fra venstre: Anette Haugjord (psykolog), Kathrine erland (familiekoordinator) og Ingrid P G Irarrazabal (familiekoordinator). Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune 

– Nye mønstre ble startet i 2016 i Kristiansand kommune. Arbeidet bygger på 'samstyringsprinsippet' og målgruppen er barnefamilier med lav inntekt. Vi går inn i et tett samarbeid med familien og definerer behov og tiltak sammen med dem, forklarer Kristine Løkås Vigsnes, prosjektleder i 'Nye mønstre – trygg oppvekst'. I prosjektet ser vi på hele familien under ett, i stedet for å hjelpe barna eller foreldrene hver for seg. Slik får vi til en koordinert tverrfaglig innsats og kan hjelpe familier på en enda bedre måte.

Kristine Vigsnes_2_cr.jpg

Kristine Vigsnes

Los i systemet

– Mange kjenner på avmakt og vet ikke hvor de skal henvende seg, forklarer familiekoordinator Kathrine Erland. – Da kan det være fint å få hjelp av en som har kjennskap til rettighetene dine og som kjenner systemet. Kanskje foreldrene er så slitne på grunn av søvnmangel at de trenger en støtte i møte, for eksempel med skolen. Dette, og en rekke andre ting kan vi bidra med. Vi er en slags los i systemet.

I dag er det totalt ti familiekoordinatorer i Kristiansand som jobber i prosjektet Nye mønstre, en modell som også prøves ut i ti andre kommuner i Agder og Stavanger kommune. Nye Mønstre er ett av fire satsingsområder i Folkehelseprogrammet i Agder, og det er utviklet et forskningsprosjekt som ser på hvordan lavinntektsfamilier opplever sin livssituasjon. De ser at koordinerte tiltak og tjenester kan bidra til endring.

Kommunikasjon

– Det at vi har mulighet til å bli med og støtte foreldrene, for eksempel i  møter på skolen, gjør at vi får større innblikk i det mange strever med, sier Ingrid Holter-Andersen. En viktig del av jobben er å formidle informasjon om helheten videre til andre tjenester rundt familien. Mange av de som tar kontakt med oss kan kjenne seg misforstått av det øvrige hjelpeapparatet.

Marianne Bendtsen, enhetsleder NAV marked og veiledning er enig i at det er veldig viktig med kommunikasjonsrollen som familiekoordinatorene har.

– De er gode på kommunikasjon i møte med mennesker og det å se helhet i situasjonen, noe som gjør at de er flinke til å finne ut hva problemet egentlig dreier seg om. Nå har vi et system som legger bedre til rette for at alle blir hørt, og familiekoordinatorene kan være en hjelper inn i systemet som gir tjenestene den informasjonen de trenger for å ta riktige beslutninger.

Fruktbart samarbeid

Psykolog Anette Haugjord er også en del av Familiens hus vest.

– Nye mønstre er en bra modell å jobbe etter, ikke minst fordi man kan se helheten og få bistand fra mange instanser som alle er gode på sine ting. Det er flott at vi kan være fleksible og kunne ta både familieveiledning og foreldreveiledning, alt ettersom hva behovet er. Alle involverte kjenner at alt blir litt enklere når man har en i hjelpeapparatet som har kjennskap til den totale situasjonen, avslutter hun.

Kjell Ingolf Ropstad besøker Nye mønstre_lysere.jpg

Barne- og familieminiester Kjell Ingolf Ropstad fikk presentert prosjektet Nye mønstre på Jan Oddvar Skislands kontor tidligere i høst. 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

I oppvekstsektoren i Kristiansand jobber ansatte etter BTI-modellen. Målet er å komme i kontakt med barn og deres familier på et tidlig tidspunkt, og gjennom systematisk veiledning og oppfølging gi den hjelp og støtte det er behov for. Samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) illustreres gjennom fire nivåer, fra 0 til 3. Nivå 0 til 1 beskriver tidlig innsats, mens nivå 2 til 3 beskriver det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. Nye mønstre er en modell for koordinering av helhetlig innsats på nivå 3 i BTI-modellen.

Mer info?

Mer informasjon om prosjektet Nye mønstre - trygg oppvekst finner du på nettsiden www.nyemønstre.no.

Kontakt gjerne team-koordinator Kathrine Erland, kahrine.erland@nav.no ved spørsmål.