Vi søker gode forslag til klimatiltak

Vi ønsker innspill fra næringslivet, frivillige organisasjoner og kommunale foretak om klimatiltak vi kan søke støtte  til via Klimasats 2021.

Rojas og Svennevig Foto Anne Lise Nordheim.jpg

Klimarådgiverne Elizabeth Rojas og Thore Kristian Svennevig ønsker gode forslag til tiltak for klimaet. Foto: Anne Lise Nordheim

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Klimasatsmidler for 2021 har søknadsfrist 15. februar.

I 2020 fikk Kristiansand kommune tilsagn på klimatiltak for til sammen 11 millioner kroner. Vi sendte 16 søknader og fikk tilsagn på ni av de. 
Her kan du lese mer om hva vi fikk støtte til i år.

Denne uken er ny søknadsrunde for Klimasats satt i gang, og Miljødirektoratet skal dele ut 100 millioner kroner.

Ønsker samarbeid med eksterne aktører

Et viktig prinsipp for ordningen er at kommunen skal legge til rette for at innbyggere og næringsliv kan redusere sine utslipp. Nettopp derfor er det viktig at også du som representant fra næringslivet, frivillig organisasjon eller kommunalt foretak kommer med innspill til klimatiltak. De som kan søke er kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. Dine ideer er veldig velkommen, og vi ønsker å samarbeide med eksterne aktører.

Trenger effektive klimatiltak

I år har Kristiansand kommune doblet målet om klimagassutslippsreduksjon fra 40 % til 80 % i 2030. For å nå det nye klimamålet om 80 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, trenger vi å sette i gang effektive klimatiltak.

Dette webinaret om Miljødirektoratets ordning og prioriteringer for 2021 gir nyttig info om hva det kan søkes om og hvia som prioriteres.

Informasjon om hvordan du søker

På denne nettsiden finner du informasjon om Klimasats, søknadssenter med mer. Klimasats støtter prosjekter med mellom 40 %-75 % av merkostnaden, hvor søkesum kan være fra 0,2–7,5 millioner kroner. Svar på søknader gis før sommeren 2021.

Miljødirektoratet har gjort noen endringer i år. Blant annet har de beskrevet en rekke tiltakstyper. Dette er til god hjelp i søknadsskrivingen:

 • Klimatiltak i samarbeid med andre aktører
 • Klimavennlig areal- og transportplanlegging
 • Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser
 • Merkostnader ved klimavennlige anskaffelser
 • Merkostnad ved investering i utslippsfrie og biogassdrevne maskiner og kjøretøy
 • Klimavennlige bygg og anlegg
 • Kartlegge mulige klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsarbeider
 • Transporttiltak
 • Ladepunkter til kommunale tjenestebiler
 • Forprosjekt for klimagassreduserende tiltak
 • Interkommunale nettverk

Trenger du hjelp for å komme i gang med en søknad, kan du prøve følgende:

Idemyldring:

 • Sjekk oversikten over tidligere Klimasatsprosjekter (sorter gjerne på «fremhevede»).
 • Diskuter med en eller flere kollega(er)
 • Hør med din leder og sørg for å ha politisk forankring.
 • Ta kontakt med klimarådgiverne i kommunen, eller kontakt Miljødirektoratet direkte. Kirvil Stoltenberg: tlf. 92 43 77 81 eller Ida Bjørkum: tlf. 99 50 17 87. Eller sende e-post til klimasats@miljodir.no . Miljødirektoratet ønsker gjerne å bli kontaktet.

Under søknadsskrivingen:

 • Agder fylkeskommune støtter med inntil 10 timer søknadsskriving.  
 • Trenger du hjelp med å skrive søknaden, ta kontakt med klimarådgiverne i kommunen for veiledning.

Tips:

Årets utlysning har bedre beskrivelser som gjør det lettere å søke.
Klimakur 2030 har en god tiltaksoversikt over handlingsrommet til kommunen. Se side 327-339.

Kontaktinformasjon

Elizabeth Rojas, rådgiver, tlf. 99 10 74 15, e-post: elizabeth.rojas@kristiansand.kommune.no

Thore Kristian Svennevig, rådgiver, tlf. 45 20 39 74, e-post: thore.kristian.svennevig@kristiansand.kommune.no