Veileder om smittevern i barnehager

Den nasjonale veilederen om smittevern i barnehager ble presentert 15. april. Samme kveld sendte oppvekstledelsen ut kommunens supplement til lederne i barnehagene.

Den nasjonale veilederen sier noe om at barnehagene er viktige, om smitteforebyggende tiltak i barnehagene, smitterisiko, gode hygieneråd, hvem som ikke kan møte i barnehagen og spesielle hensyn som må tas til både barn og ansatte. Veilederen inneholder også en detaljert sjekkliste over hva som må være gjort i barnehagene før barna kommer tilbake mandag 20. april.

Nasjonal veileder 

Film til barn og film til voksne

Information to parents in other languages

Informasjon til foreldre

Supplement til veilederen

Ledelsen i oppvekst laget onsdag kveld et supplement til den nasjonale veilederen. Dokumentet er sendt til lederne i både private og kommunale barnhager.  

Supplementet inneholder blant annet informasjon om renhold, ansatte og risiko, tiltak hvis det blir smitteutbrudd, testing, måltider, informasjon til hjemmene, opplæring av ansatte og en egen håndvask-sang.

God veileder

– Vi er veldig fornøyd med at det er laget en god nasjonal veileder, som gir svar på det mange nå er opptatt av. Allerede innledningsvis understrekes det at barnehagene har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. Barnehageansatte har derfor en svært viktig rolle for å ivareta barna også i en pandemisituasjon. Utbruddet kan vare lenge. Derfor er det viktig at barna kan gå barnehagen i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas både for barna og de ansatte, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad.

Fagsjef Svein Tore Kvernes, kommunalsjef barnehage Eva Hauger Gjersvold og oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad er glad for den nasjonale veilederen som kom 15. april. Samme kveld sendte de ut et supplement til lederne i private og kommunale barnehager.  

Hun peker også på at veilederen minner om at det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, slik det framgår av veilederen.

– Nå har barnehagene et godt grunnlag for å starte det viktige arbeidet med å konkretisere hvordan dette blir i praksis i den enkelte barnehage, sier oppvekstdirektøren. 

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har også anbefalt at de private barnehagene åpner 20. april.

– Vi har et godt samarbeid med PBL og regner med at de langt på vei følger det de kommunale barnehagene gjør, med mindre det er spesielle forhold som tilsier noe annet, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad.

Begrenset åpningstid

Det er allerede bestemt at de kommunale barnehagene i Kristiansand åpner mandag 20. april. Den første uka blir åpningstiden begrenset til å være fra klokka 08.30 til 15.00. Etter det vil det bli gjort en ny vurdering, etter samråd med lederne, med hensyn til åpningstiden den påfølgende uke.

Alle barn kan ikke møte på likt, derfor vil den enkelte barnehage lage planer for hvem som skal møte når.  Foreldene vil få beskjed fra sin barnehage om når deres barn skal møte. Barnehagene vil også gi foreldrene annen spesifikk informasjon i forbindelse med oppstarten.

Kritiske samfunnsjobber

Barn som har foreldre med kritiske samfunnsjobber vil fortsatt kunne få et tilbud som er tilpasset det behovet de har, om nødvendig ut over åpningstiden fra klokka 08.30 til 15.00.

Måltider

Barna må ha med ekstra niste, siden det foreløpig ikke blir laget mat i barnehagen.  Det er ikke smitteverngrunner som er grunnen til dette. Grunnen er at de ansatte kan bruke mest mulig tid i direkte arbeid med barna.

Renhold

De kommunale barnehagene blir rengjort hver dag mellom kl. 17.00 og 07.00 i den grad det er mulig. I tillegg vil berøringspunkter daglig bli desinfisert i løpet av åpningstiden.  

Testing

Ansatte i barnehager og skoler vil nå bli prioritert for testing på lik linje med helsepersonell. Testing skal kun gjøres ved symptomer, men gjerne ved vage symptomer.