For å forebygge og begrense smitte, og beskytte kommunens innbyggere, har Kristiansand kommune ved kommuneoverlege Dagfinn Haarr med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fattet følgende vedtak:  

Varighet vurderes fortløpende         

Vedtak fra helsedirektoratet 

 

Folkeansamlinger/arrangementer 
 

Det innføres forbud for alle arrangement med over 50 deltagere.  
 
Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer må redusere sin maksimale publikumsmasse til 50 personer. Arrangører og deltakere skal etterleve gjeldende arrangementsregler, og skal herunder sikre at deltakerne kan ivareta god håndhygiene.   

Også private arrangementer oppfordres til å unngå å ha større samlinger enn inntil 50 personer.
 
Spørsmål om gjennomføring av arrangement skal rettes til post.arrangement@kristiansand.kommune.no eller på telefon til Tore Løvland tlf 906 87 918. 

Cruisetrafikk    

Det innføres forbud mot ilandstigning fra cruiseskip fra og med 12.03.2020. Passasjerer fra cruiseskip som kommer til Kristiansand havn får ikke komme i land i Kristiansand. Skipene kan legge til kai og proviantere, men passasjerer må bli om bord. Vedtaket gjelder alle cruiseskip.  
 
Spørsmål om cruisetrafikk skal rettes til Kristiansand havn post@kristiansand.havn.no 

 

Kollektivreiser 

 
Alle som benytter kollektivtransport skal være særlig oppmerksomme på å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til sine medreisende.  
 
Transportører oppfordres til å iverksette tiltak for å redusere smittepress.

Besøk til særlig risikoutsatte grupper 

Besøkende skal være særlig aktsomme og følge stedets besøks- og hygieneregler.           

Karantene og isolasjon 

Personer som er ilagt karantene, isolasjon eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) skal etterleve til gjeldende karanteneregler.   
 
Innbyggere i Kristiansand kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.  
 
Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene. 

Mathygiene  

Ved matservering og behandling av mat på sted med allmenn adgang skal Mattilsynets gjeldende regler etterleves. Tilgang på felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør skal begrenses. Hvor dette ikke er mulig, skal serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør skiftes ofte eller jevnlig rengjøres grundig.           

Begrunnelse 

Vedtatte restriksjoner er besluttet av hensyn til forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom, og for å motvirke at den blir overført.

Tiltakene er basert på medisinskfaglige begrunnelser, og vurderes som nødvendige og formålstjenlige av hensyn til smittevernet, jf. smittevernloven § 1-5. 

Kristiansand kommune ønsker på denne måten å begrense og motvirke smitte av korona-viruset gjennom begrensing av trengsel i forsamlinger og krav til hygiene, da dette er forhold som ellers representerer fare for overføring av smitte.

Ut fra samme hensyn er det også fattet vedtak om forbud mot større arrangementer. Det er i tillegg behov for særskilt vern mot smitte overfor risikoutsatte grupper.

Restriksjonene er videre satt av hensyn til opprettholdelse av kapasitet i helsetjenestene og annen samfunnskritiske aktivitet.  

Ansvar     

Den ansvarlige for etterlevelse av vedtak og pålegg skal selv treffe nødvendige tiltak, og bærer kostnadene ved dette.         

Sanksjoner og straff  

Kommunen kan iht. smittevernloven § 4-1, 3. ledd gripe inn og sørge for gjennomføring av tiltak på den ansvarliges regning, dersom vedkommende ikke retter seg etter vedtaket, og hvis iverksettingen ellers blir forsinket. For etterlevelse av vedtak om begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d), kan det fattes vedtak om tvang etter smittevernloven kap. 5. 
 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven eller vedtak gitt med hjemmel i loven kan iht. smittevernloven § 8-1 straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år. 

Klage over vedtak

Fylkesmannen​ avgjør klage over kommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven.        

Informasjon 

I tillegg til vedtakene etter smittevernloven, gis en sterk oppfordring til alle som oppholder seg i Kristiansand kommune om å etterleve følgende tilleggsrestriksjoner:

Personlig hygiene 

Alle som oppholder seg i kommunen skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal begrenses. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.            

Reiser

Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer skal begrenses til det strengt nødvendige, jfr. oppdatert oversikt på fhi.no. 
Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for risikoutsatte grupper og deres pårørende. 


Også private arrangementer oppfordres til å unngå å ha større samlinger enn inntil 50 personer.

Umiddelbar virkning

Restriksjonene innføres med umiddelbar virkning og gjelder foreløpig til 31.03.2020 og kan endres på kort varsel. 
 

Spørsmål vedrørende restriksjonene skal rettes til Innbyggertorgene som kan videreformidle saker til kommuneoverlegen. 
 

Kontaktinfo innbyggertorgene:  

Mail:post.servicetorget@kristiansand.kommune.no 
Telefon: 38 07 50 00  

www.kristiansand.kommune.no 
 
Adresser:   

Kvadraturen, Rådhusgata 18, Kristiansand 
Tangvall, Rådhusveien 1, Søgne 
Nodeland, Songdalsveien 53, Songdalen