Tilsynsgebyr på private avløpsanlegg

Tilsynsgebyr for private avløpsanlegg kommer på faktura for kommunale avgifter for tredje termin. Gebyret er nytt for eiendommer i tidligere Søgne og Songdalen kommuner.

Tilsynsgebyret ble innført i gamle Kristiansand i 2017, men er nytt for eiendommer med private avløpsanlegg i de to tidligerer kommunene. Faktura for kommunale avgifter, tredje termin, sendes ut nå.

Tilsynsgebyret er hjemlet i lokal forskrift om gebyrer for kommunens saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, vedtatt 27.11.2019.

Gebyret fastsettes årlig i gebyrregulativet og størrelsen på gebyret kan ikke påklages.

Hva er tilsynsgebyret?

Tilsynsgebyret er et årsgebyr som faktureres eiendommer med innlagt vann og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Tilsynsgebyret er et selvkostområde og gebyret finansierer alt arbeidet kommunen har med å hindre forurensning fra utslipp fra private avløpsanlegg. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tilsynet. 

Hva betaler vi for?

Tilsynet inkluderer blant annet:

 • planlegging
 • kartlegging av eksisterende avløpsløsninger
 • opprydding i avløpsforhold med ulovlig utslipp
 • oppfølging av eiendommer med gamle utslippstillatelser
 • oppfølging av servicerapporter
 • innspill til kommunale og private oppryddingsplaner
 • rapportering til nasjonale myndigheter
 • deltakelse i vannområdearbeid og vurdering av tiltak for å forbedre lokale vannkilder og vassdrag
  oppfølging av utslipp fra godkjente avløpsanlegg, herunder;
  • tilstandssjekk
  • prøvetaking av utløpsvannet

Gebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år.

Hva er forskjell på service og tilsyn?

Serviceavtale og tilsyn er to forskjellige ting. Kommunen krever at alle godkjente avløpsanlegg skal ha serviceavtale med godkjent foretak. Dette for å sørge for regelmessig service på anlegget. Service inkluderer for eksempel etterfylling av kjemikalier (minirenseanlegg), ettersyn på elektroniske enheter, sjekke at spredegrøfter ikke er tette og at anleggene fungerer slik utslippstillatelsen krever.

Tilsynet utføres av kommunen som forurensningsmyndighet. Kommunen er forpliktet til å overvåke miljøtilstanden og om nødvendig sette i verk tiltak i de lokale vassdragene. Målsetningen er at alle avløpsanleggene i Kristiansand kommune oppfyller forurensningsforskriftens rensekrav.

Les mer om avløpsanlegg (renseanlegg) her

Infoskriv om tilsynsgebyret

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte miljøvernenheten på e-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Du kan også ringe Marina Zabrodina på telefon 476 54 798 eller Pernille Sandemose telefon 916 45 204.