Tilskudd til næringslivsprosjekter

Kristiansand kommune lyser nå ut tilskudd til prosjekter og tiltak som er rettet mot næringsliv og som styrker regionens konkurransekraft. Søknadsbehandlingen starter 2. juni.

Skape og bevare arbeidsplasser

1500 shopping.jpg

Prosjekter som kan bidra til økt aktivitet og en forsvarlig gjenåpning av sentrums- og handelsområder kan søke tilskudd. Her fra Sandens i Kristsiansand sentrum. Foto: Anders Martinsen fotografer  

Utlysningen skjer gjennom Kristiansand Business Region og Kristiansand kommune har vedtatt en tiltakspakke for næringslivet på 100 millioner kroner som følge av Korona-pandemien. Av disse er 17 millioner kroner satt av til prosjekter som skal bidra til å stimulere til aktivitet i næringslivet i regionen. 

Tiltakspakken skal skape og bevare arbeidsplasser og legge til rette for bærekraftig næringsutvikling i den krevende tiden næringslivet står i og vil møte fremover. 

Søknader vil bli vurdert i forhold til nevnte mål for tilskudd og antatt gjennomføringsevne. Det skal rapporteres på bruk av midlene og resultater av satsingen. 

Flere typer prosjekter

Det kan søkes tilskudd til prosjekter på alle områder som møter forutsetningene for tiltaksmidlene.

Les mer om eksemplene som Kristiansand kommune ønsker å peke spesielt på her på hjemmesiden til Kristiansand Business Region hvor du også finner søknadsskjemaet.