Slik vil de få flere i arbeid

Utvalgte ressurspersoner har hatt i oppdrag å finne ut å hvordan Kristiansand kan jobbe bedre med å få flere i arbeid. Nå foreligger rapporten.

Den viser blant annet at dagens system må endres og at vi trenger en mer helhetlig tilnærming for å lykkes.

– Mye tyder på at vi ville hatt flere i arbeid, hvis vi kunne ta utgangspunkt i hva som lønner seg og motiverer enkeltpersoner, bedrifter eller systemer i et mer langsiktig perspektiv sier, Stein Hannevik, som har ledet utvalget og som ellers er en profilert næringslivsleder.

– Problemet er ikke at det er for få tiltak og virkemidler, snarere tvert imot. Resultatet blir fragmentering av ansvar og budsjetter, og lite effektiv ressursbruk.

Inspirert av Hjørring-modellen

Utvalget har latt seg inspirere av Hjørring i Danmark som har oppnådd gode resultater med sin investeringsstrategi.

– Det å ha mange innbyggere som er utenfor arbeidslivet er ikke bærekraftig. Ved å investere midler i virkningsfulle tiltak på kort sikt, sparte Hjørring kommune midler til utbetaling av stønader på lengre sikt. Dermed fikk de testet at det kan være samfunnsøkonomisk å investere i effektive tiltak for å få flere i jobb, forklarer Hannevik.

Vil ta anbefalingene på alvor

– Vi er kjent med at det er utfordringer med å få systemene til å virke sammen, sier kommunedirektør Camilla B. Dunsæd, som i dag mottok rapporten. Hun skal nå gå gjennom utvalgets anbefalinger, og så skal administrasjonen lage forslag til hvordan de skal følges opp. Men Dunsæd vet at det er utfordrende å endre systemer. – Det vil kreve at vi jobber i et langsiktig perspektiv og i nært samarbeid med næringslivet og virkemiddelaktører. Det må nok utredes nærmere hvordan vi kan lykkes best mulig, sier hun.

Stein Hannevik overelverer sakspapirene til Camilla B. Dunsæd

Sakspapirene overleveres: F.v.: Camilla B. Dunsæd (kommunedirektør), Jan Oddvar Skisland (ordfører), Abdullahi Mohamed Alason (Ap-politiker og leder av arbeids- og inkluderingsutvalget), Stein Hannevik (leder av oppgaveutvalget og profilert næringslivsleder).

Ser fram til å lese rapporten

– Det var det forrige bystyret som ønsket at vi skulle prøve ut denne arbeidsformen som innebærer å oppnevne lokale ressurspersoner som skal gi råd til kommunen. Jeg har inntrykk av at det har skapt engasjement og at det kan gi oss et klarere bilde av både utfordringene og mulige løsninger, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. Han ser fram til å lese rapporten, og er spent på om noen av forslagene kan være til hjelp nå som vi antagelig går inn i en periode med mye høyere arbeidsledighet.

Arbeids- og inkluderingsutvalget skal ha et særlig ansvar for å utvikle helthetlig politikk for å få flere i arbeid. Utvalgets leder, Abdullahi Mohamed Alason, ønsker å rette en takk til det forrige bystyret og daværende politisk ledelse som utnevnte oppgaveutvalget og bestilte rapporten. Han mener at det bør være mulig å få til noen lokale endringer ganske raskt.
– Vi må jobbe for å gjøre noe med at utfordringene er ekstra store i Kristiansand, særlig når det gjelder ungdom. Derfor bør kommunen gripe muligheten til å bli en nasjonal forsøkskommune for utprøving av ordninger som kan få flere i arbeid, sier Alason.


Wenche P Dehli og Abdullahi Mohamed Alason_1.jpg

Vil jobbe på tvers:
Wenche P. Dehli, Kristiansand kommunes direktør for samfunn og innovasjon, og Ap-politiker Abdullahi Mohamed Alason er begge interessert i å ta i bruk nye metoder for å løse samfunnsflokene.

Fakta om utvalget

Oppgaveutvalget har bestått av 28 ressurspersoner fra næringslivet, NAV, frivilligheten, arbeidsmarkedsbedrifter, akademia, kommunen og fylkeskommunen. Flere av utvalgets medlemmer har selv erfart å være utenfor arbeidslivet og kunne derfor bidra med verdifull innsikt.
Utvalget har vært involvert gjennom fokusgrupper, workshoper og framskaffelse av informanter. Mellom møtene har det vært gjort ulike kartlegginger som utvalget har fått presentert. ‘Design thinking` er metoden utvalget har brukt både for å få bedre innsikt i hva som gir utenforskap, og for å se på hva som kan være bedre modeller for å få flere i arbeid. Det er første gang Kristiansand kommune har oppnevnt et slik oppgaveutvalg med ressurspersoner.


– Jeg tror Kristiansand vil være tjent med at denne arbeidsformen brukes videre når anbefalingene i rapporten skal følges opp, avslutter Wenche P. Dehli. – Det vil bidra til at vi får felles eierskap til komplekse utfordringer og vil kunne sikre en mer helhetlig tilnærming.

Her er lenke til rapporten. 

Her er lenke til en presentasjon om prosessen.

Kontakter for media

  • Wenche P. Dehli, direktør samfunn og innovasjon
    Mob.: 952 93 926
  • Kristin Wallem Timenes, kommunikasjonsrådgier 
    Mob.: 950 42 117