Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen

Overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene skjer 1. november.

1500_skatteetaten.jpg

1. november overføres skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Foto: Skatteetaten

Det er Stortinget som har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten. Etter 1. november er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Innbyggere må kontakte Skatteetaten om skatt

For innbyggere betyr det at kommunen ikke lenger vil være et kontaktpunkt for personlige og upersonlige skattytere hvis de har spørsmål rundt betaling av krav som restskatt, forskuddsskatt, forskuddstrekk, og arbeidsgiveravgift.

Skatteetaten overtar fra november all veiledning og behandling av henvendelser fra skattytere.

Vil styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrket rettssikkerhet og likebehandling

Hensikten med å samle skatteoppkrevingen i Skatteetaten er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerhet og likebehandling.

At Skatteetaten nå får ansvaret for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter, vil også gjøre det enklere for skatteytere og gi en mer effektiv ressursbruk.

De ansatte følger med til Skatteetaten

– Siden endringene gjennomføres som virksomhetsoverdragelse fra kommunen til staten, vil både arbeidsoppgaver og de ansatte som har jobbet med disse oppgavene følge med over. De ansatte hos kemneren er derfor blitt innplassert i nye stillinger i Skatteetaten, sier Hans Ditlef Christiansen, kemner i Kristiansand kommune.

Kommunal inkasso beholdes i kommunen

Innkreving og regnskapsføring av kommunale krav og kommunal inkasso som skatteoppkreverkontorene (kemneren) gjør for kommunene, skal ikke flyttes.

Kommunene beholder sin særnamskompetanse og motregningsadgangen for de kommunale kravene som i dag kan kreves inn av skatteoppkreveren.

Inkasso og innkreving av blant annet kommunale avgifter, krav fra kommunale foretak og eiendomsskatt skal fremdeles behandles i kommunen.

Kontakt for media
Hans Ditlef Christiansen, kemner. Telefon: 38 24 34 48