Signerer kontrakt for Tangvall skolesenter

Fredag 11.september ble kontrakten mellom entreprenør BRG AS, Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune for Tangvall skolesenter og idrettsbygg signert.

Tangvall skolesenter.jpg

– Tangvall skolesenter er unikt samarbeid mellom fylkeskommunen og Kristiansand kommune. Sammen skal vi nå realisere et anlegg som er kostnadseffektivt, har høye miljøambisjoner og med gode arealer for undervisning, idrett og fritidsaktiviteter, sier Erik Sandsmark, prosjektsjef i by- og stedsutvikling i kommunen. Han har ledet en felles styringsgruppe etablert av de to byggherrene Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Samlet kontraktsum for anlegget er på 648 millioner kroner. Fordelingen mellom kommunen og fylkeskommunen er henholdsvis 286 og 362 millioner kroner.

Prosjektrammen er på vel 913 millioner kroner. Kommunens andel er 398 millioner og fylkeskommunens 515 millioner kroner.

Innholdsrikt bygg

Skolesenteret vil inneholde ungdomsskole, kulturskole og videregående skole. I tillegg skal det etableres idrettsbygg med blant annet flerbruks-, turn- og klatrehall, parkeringskjeller samt tilhørende uteoppholdsarealer.

Innvendige fellesarealer i skolesenteret består blant annet av kantine, amfi, bibliotek og auditorium.  Dette skal benyttes av ungdomsskolen, kulturskolen og videregående skole i sambruk.

Senteret skal være ferdig til skolestart i august 2023.

Se illustrasjonsvideo om skolesenteret her:

Best og billigst

Etter at BRG vant konkurransen med et prosjekt som ble vurdert som både best og billigst, er det gjennomført en samhandlingsfase mellom byggherrene og totalentreprenør.

– Samhandlingsfasen har gitt oss mulighet til å gjennomgå planløsninger og kvaliteter sammen med entreprenør, brukere og de som har driftserfaring. Dette gir oss stor trygghet for at det prosjektet som nå skal bygges blir virkelig bra!

Viktig for videre utvikling av Tangvall

Det at skolesenteret etableres tett opp sentrumsområdene på Tangvall er også viktig for videre utvikling av Tangvall.

– Skolesenter er ikke bare et byggeprosjekt, men også et stedsutviklingsprosjekt. Det vil skape liv og aktivitet som vil bidra til å styrke Tangvall som et attraktivt senter i kommunen, mener Sandsmark

Klima- og miljøambisjoner

I planleggingen av skolebygningene på Tangvall er det satt krav til at bygningene i størst mulig grad blir energi- og klimanøytrale.  Taket på skolesenteret skal dekkes med 3000 solcellepaneler og det skal etableres varmepumpeanlegg som henter varme fra energibrønner.

– Dette er et ambisiøst miljøprosjekt hvor materialbruk og energiproduksjon er viktige elementer.  Tanken er at dette også skal kunne brukes som pedagogiske verktøy i undervisningen. 

Fremdriftsplanen

Ifølge fremdriftsplanen skal idrettsbygget og ungdomsskolen være klar for overtakelse i desember 2022. Den videregående skolen skal overtas i juni 2023.

Riving av eksisterende gymsal begynner etter planen i november i år. Kunst- og håndverksbygget blir revet ved påsketider neste år og resterende del av dagens skole i januar 2023.

Detaljert fremdriftsplan 
 • Igangsettelse på byggeplassen: Uke 36 2020

 • Kjeller/idrettsbygg:
  Oppstart råbygg kjeller: oktober 2020
  Oppstart råbygg idrettshall: januar 2021
  Oppstart innredningsarbeider idrettshall: juni 2021
  Overtakelse Idrettsbygget: 15.12.2022

 • Ungdomsskole
  Oppstart råbygg US: januar 2021
  Oppstart innredningsarbeider US: september 2021
  Overtakelse Ungdomsskolen med tilhørende utomhusarealer: 15.12.2022

 • Videregående skole:
  Oppstart råbygg VGS: mai 2021
  Oppstart innredningsarbeider VGS: februar 2022
  Overtakelse Videregående skole inkludert resterende utomhusarealer: 15.06.2023

 • Riving:
  Riving av gymsal utføres tentativt november 2020.
  Riving av kunst- og håndverks-bygget rives cirka påske 2021.
  Riving av resterende deler av dagens skole (administrasjon og klasserom) januar 2023.