Retningslinjer for ansatte i kommunen

Det er på grunn av økt smittefare og for å hindre videre spredning, nødvendig å iverksette tiltak som omfatter ansatte i Kristiansand kommune og Kristiansand havn.

Bak fra venstre: beredskapssjef Sigurd Paulsen, beredskapsrådgiver Dag Morten Frantsen, assisterende oppvekstdirektør Svein Ove Ueland, ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla B. Dunsæd. Foran fra venstre: kommuneoverlege Dagfinn Haarr, beredskapsrådgiver Per Vassbotn, direktør for helse og mestring Brede Skaalerud og organisasjonsdirektør Kjell A. Kristiansen.

Retningslinjene er gjeldende fra 12. mars 2020 kl. 11.00.

Retningslinjene er utarbeidet av kriseledelsen med formål om å sikre en tilstrekkelig bemanning for forsvarlig drift.

Retningslinjene vurderes fortløpende og endringer i retningslinjene vil kunne skje med kort varsel.  

Hovedpunkter  

  • Stopp i tjenestereiser  
  • Ingen samlinger med mer enn 30 deltakere  
  • Ansatte pålegges å ikke reise til smitteutsatte områder  
  • Ansatte pålegges å informere leder om utenlandsreiser  
  • Ansatte kan pålegges endring av ferie  
  • Bruk av hjemmekontor og fleksitid  

Tjenestereiser  

Fra og med i dag og inntil videre stanses alle tjenestereiser eller reiser i regi av Kristiansand kommune som ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig. Dette innebærer at reiser som er bestilt, må avbestilles.  

Eksempler på reiser som ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig er kurs, konferanser, studiebesøk, møter med eksterne osv.   

Det oppfordres til alternativer som eks. Webinar, Skype og videomøter.  

Reiser som må gjennomføres skal godkjennes av leders leder      

Arrangement, møter, samlinger osv. for ansatte  

Det skal som hovedregel ikke gjennomføres samlinger med mer enn 30 ansatte til stede i samme rom.   

Det oppfordres til alternativer som eks. dele opp møter i flere bolker, Webinar, Skype, videomøter med mer.   

Kantine/pauserom – det anmodes om at spisepausen legges til ulike tider på arbeidsdagen for å unngå samlinger med mer enn 30 personer.
Ansatte oppfordres til å følge gjeldene hygieneregler, inkludert avstandskrav. Kantina på Rådhuskvartalet og Gyldengården begrenser antall plasser og slutter å servere mat som ikke er pakket inn.  

Ansatte skal utvise strengt skjønn når det gjelder å motta delegasjoner og andre besøk.      

Arrangementer, møter, samlinger osv. i regi av Kristiansand kommune  

Det skal ikke gjennomføres arrangementer, møter, samlinger osv. som ikke er lovpålagte, med mer enn 30 deltakere til stede i samme rom.  

Øvrige arrangement med færre deltakere skal vurderes strengt før eventuell gjennomføring.      

Reiser i privat regi  

For reiser i privat regi pålegges ansatte å ikke å reise til områder med utbredt spredning av covid-19 viruset – jf. den til enhver tid oppdaterte oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Arbeidsgiver vil kunne bestride retten til sykepenger dersom ansatte ikke følger dette pålegget.   

Ansatte som skal reise skal sette seg godt inn i situasjonen på reisemålet når det gjelder covid-19, samt forholde seg til de nasjonale retningslinjene fra folkehelseinstituttet og utenriksdepartementet. Det er også viktig å kjenne til folkehelseinstituttets råd etter reisen.  

Ansatte pålegges å informere leder om utenlandsreiser som skal gjennomføres før 30.04.2020.       

Endring av ferie i henhold til ferieloven § 6 pkt. 3  

Der det er nødvendig kan arbeidsgiver endre ferie etter ferieloven § 6 pkt. 3. For at dette skal kunne gjøres må følgende vilkår være innfridd:  

  • Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser  
  • Den avtalte ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer  
  • Det kan ikke skaffes stedfortreder   

Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylt i hver enkelt situasjon. Denne muligheten er aktuell overfor helse- og nøkkelpersonell der arbeidskraften behøves på arbeidsstedet, eller at det er problematisk med 14 dagers karantene og eventuelt etterfølgende sykefravær. Før det er aktuelt å anvende denne bestemmelsen bør det forsøkes å oppnå minnelig ordning med den ansatte.   

Dersom det er aktuelt at arbeidsgiver inndrar ferie for å sikre tilstrekkelig drift må kostnadene for den ansatte vurderes i hvert enkelt tilfelle.       

Hjemmekontor  

Kristiansand kommune oppfordrer til bruk av hjemmekontor, fleksibel arbeidstid eller en kombinasjon av begge, der arbeidsoppgavene tillater dette. 

Nærmeste leder må vurdere, organisere og fordele bruken av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.  Vurderingen må ses opp mot behovet for fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen og kontinuitetsplaner.  

Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta disse med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.

Den enkelte ansatte må laste ned GlobalProtect på PCen sin slik at den enkelte kan jobbe hjemmefra.   

Ansatte som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 må selv informere leder om dette og skal hensyntas spesielt.    

Ambulerende tjenester begrenses i den grad det er mulig (for eksempel IT-enheten og rådgivende tjenester).