Portforbud for fjørfe

Er du fjørfeprodusent, har høner eller andre tamme fugler i hagen? Da må du holde de innendørs eller under tak. Dette på grunn av påvist fugleinfluensa i Norge. Det er også innført jaktforbud på fugl.

Portforbudet gjelder i høyrisikoområdene som er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Per i dag er det ikke funnet fugleinfluensa i Agder. I Rogaland og Vestland fylker har det blitt gjort funn.

kart over påvisninger - fugleinfluensa.jpg

Kartet viser hvor det er registrert funn per 16.12.20.

Svært lav risiko for mennesker

I følge Mattilsynet er det påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten. Denne fugleinfluensaen er først og fremst en risiko for fugler og ikke for mennesker. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

Viktig beskjed til deg som har høner i hagen

Mattilsynet opplyser om at det er påbudt å registrere hobbyfjørfe i områdene hvor portforbudet gjelder (se over).
Informasjon om hvordan du registrerer deg eller oppdaterer registreringen din, finner du her. 

Høner og andre fjørfe skal holdes innendørs eller under tak.
Mattilsynet gir råd til de som har hobbyfjørfe her. 

Meld fra om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Ved funn av døde fugler uten synlig dødsårsak, av artene beskrevet over, bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Jaktforbud i høyrisikoområdene

Jaktforbudet er innført for å hindre at fugl som er smittet flytter seg til nye områder, og dermed sprer smitte.

Les her om hvilke fuglearter det er forbudt å jakte på.