Plan for utvidelse av havn er godkjent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente den 25. juni kommunedelplan for havneområdet nord, Kongsgård–Vige.

DSCF6687_Krs_KongsgårdVige.jpg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent planen for utvidelse av havn i  Kongsgård/Vige. Arkivbilde

I avgjørelsen fremgår det at departementet ikke tar innsigelsen fra Bane NOR til følge. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at dagens containerhavn på Lagmannsholmen ikke gir tilstrekkelig rom for å videreutvikle Kristiansand havn.

En videreføring av dagens lokalisering, vil etter departementets syn også være til hinder for å gi plass til flere boliger og arbeidsplasser i sentrum av byen. Departementet mener derfor det er viktig å få på plass forutsigbare rammer for videre havne- og byutvikling, slik det er lagt opp til i forslaget til kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård–Vige.

Kristiansand kommune og Samferdselsdepartementet viser til at godset som transporteres om containerhavnen, i all hovedsak skal til eller fra Agder, der det er begrensede muligheter for jernbanetransport. Det synes ikke å være uenighet om dette.

Departementet mener derfor at en rekkefølgebestemmelse om at dagens containerhavn ikke kan flyttes til nytt havneområde i Kongsgård–Vige før nytt jernbanespor med kobling til eksisterende jernbanenett er ferdigstilt, er et uhensiktsmessig virkemiddel. En slik rekkefølgebestemmelse kan medføre at mulighetene for å videreutvikle Kristiansand havn blir utsatt på ubestemt tid, og at havnen kan bli mindre attraktiv for operatørene. Det vil i tillegg sette ønsket om fortetting og transformasjon i Kristiansand sentrum på vent.

Etter departementets vurdering vil dette være uheldig ut fra nasjonal areal- og transportpolitikk.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup oppfordrer likevel Kristiansand kommune og Bane NOR til å fortsette samarbeidet for å få bygget jernbanespor til den nye containerhavnen. Du kan lese departementets avgjørelse i sin helhet her.

På kommunens nettside Kommunedelplaner under arbeid - Kommunedelplan for havneområde nord - Kongsgård/Vige finner du mye historikk, rapporter, politiske vedtak og uttalelser om kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige.

Kontaktpersoner for media

Marit Eik, planrådgiver, mobil.: 464 23 416 
e-post: marit.eik@kristiansand.kommune.no

Jan Erik Lindjord, leder for areal og transportenheten, mobil.: 934 38 767
e-post: jan.erik.lindjord@kristiansand.kommune.no