Plan for felles korona-mottak

Kristiansand kommune og NAV har fått ansvar for å bemanne et interkommunalt korona-mottak om pandemien øker kraftig. Arbeidssøkende utfordres nå til helsefag-kurs.

Svært mange syke samtidig

Koronamottak 1.jpg

Kommunalsjef innbyggerdialog i Kristiansand kommune, Elisabeth Engemyr (t.v.) og enhetsleder for marked og veiledning i NAV Kristiansand, Marianne Bendtsen, ser på når teamleder for utvikling og kompetanse i helse og mestringsdirektørens i Kristiansand kommune, Elisabeth Holen-Rabbersvik, viser en aktuell opplæringssituasjon på kommunens simuleringssenter som åpner 11. juni. Den elektroniske dukken kan simulere å lide av flere typer sykdommer, også Covid19. Foto: Svein Tybakken Høyoppløselig bilde

– Ved et scenario der 36 000 personer i Norge vil være syke av Covid19 samtidig, vil det ifølge Folkehelseinstituttets modell for Agder utgjøre 2 059 personer. Av disse vil inntil 257 personer være innlagt på sykehus og 69 personer under intensivbehandling. Mange av de smittede vil trolig være eldre og svært syke. I en slik situasjon vil det være akutt behov for ekstra kapasitet både når det gjelder plasser og nødvendig helsepersonell både i sykehus og kommunehelsetjenesten.

Det sier kommunalsjef Elisabeth Engemyr. Hun har på vegne av 11 nabokommuner fått ansvaret for å bemanne et slikt korona-mottak. I første omgang vil skal kapasiteten i Lindesnes og Kristiansand kommuner utnyttes. Om antallet syke blir for stort, skal det opprettes et eksternt korona-mottak i Kristiansand.

Utfordrer arbeidssøkende

I samarbeid med NAV Kristiansand vil kommunene utfordre arbeidssøkende til i løpet av sommeren å ta helsefaglige kurs og være med som en del av kommunenes beredskapskapasitet.

– Det er usikkert om eller når en eventuell ny smittetopp vil komme, men vi planlegger for å kunne håndtere en ny topp høst eller vinter 2020-21. Derfor haster det å få tak i folk som kan bemanne mottaket og bidra inn i kommunens øvrige tjenester. Vi har ikke helsefaglig personell å omdisponere, så vi må tenke alternativt. Derfor samarbeider vi nå med NAV og vil henvende oss til arbeidssøkede og tilby relevant opplæring, sier Elisabeth Engemyr.

– Unik mulighet

1500 Koronamottak 2.jpg

Enhetsleder for marked og veiledning i NAV Kristiansand, Marianne Bendtsen (t.v.) har tro på at mange arbeidssøkende vil se en mulighet i å få pluss på CV'en med å melde seg til kurs for korona-bemanning. Foto: Svein Tybakken Høyoppløselig bilde

Enhetsleder for marked og veiledning i NAV Kristiansand, Marianne Bendtsen, tror mange arbeidssøkende vil oppfatte det som spennende og interessant å bli utfordret til å kurses for å bistå i forbindelse med korona-epidemien.

– Dette blir en unik mulighet for ny kompetanse og pluss på CV’en for på felleskapets vegne å ha deltatt i beredskapsarbeidet i kampen mot korona-epidemien. Den enkelte vil få et kursbevis etter endt opplæring. Mottar de dagpenger fra NAV så vil de beholde disse under kursdagene, sier Bendtsen, som gjerne ser at ledige med grunnleggende helsekunnskap eller bakgrunn fra serviceyrker melder seg som deltakere. Hun ber interesserte ta kontakt med sitt NAV-kontor. NAV i andre kommuner formidler kandidater og har kontakt med Kristiansand.

Intensiv opplæring

Teamleder for utvikling og kompetanse i helse- og mestringsdirektørens stab, Elisabeth Holen-Rabbersvik, er ansvarlig for å organisere og planlegge opplæringen av de første 25 arbeidssøkende som melder seg og blir vurdert som aktuelle.

– Vi planlegger for en intensiv opplæring i løpet av juni og juli som skal gjøre de som vil delta i stand til å utføre en god beredskapsjobb. De skal avlaste det profesjonelle helsepersonellet som i en slik situasjon trengs hos de aller sykeste. Opplæringen blir en pilot som vil gi oss nyttig erfaring for å sikre at opplæringen er målrettet og tilfredsstiller krav vi setter til ansatte som skal jobbe i våre tjenester. Vi skal tilby opplæring i blant annet smittevern, hygiene, pasientstell, observasjonskompetanse, sykdomslære og etikk og lovverk. Så det blir mye interessant å sette seg inn i på kort tid. Men vi lover både dyktige lærekrefter og effektive e-læringskurs, sier Elisabeth Holen-Rabbersvik, som tilbyr de som melder seg et kurs med syv dagers opplæring og fire ukers praksis.

– Med kursbeviset i hånda, vil de som har gjennomgått opplæringen også kunne være med i en kommunal ressursbank og være aktuelle som vikarhjelp innen helse og mestring – uavhengig av koronasituasjonen, sier Elisabeth Holen-Rabbersvik.

Lindesnes og Kristiansand

Det er de 11 kommunene i Region Kristiansand (Lillesand, Birkenes, Iveland, Lindesnes, Kristiansand og Vennesla), Region Setesdal (Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle) og Åseral kommune som samarbeider om et felles koronamottak. Kommunene har til sammen 174 941 innbyggere. Det tilsvarer 56,9 prosent av Agders befolkning på 307 231 innbyggere.

Lindesnes og Kristiansand har størst mulighet til å omdisponere ordinære plasser til korona-plasser, og er derfor valgt ut til å være vertskap for koronasyke som ikke kan ivaretas i hjemkommunen. Hvis denne kapasiteten ikke er nok, blir det etablert et eksternt koronamottak i Kristiansand. Planen er at mottaket legges til idrettshallen i Aquarama. Grunnen er sentral beliggenhet og nærhet til nødvendig infrastruktur for blant annet matlevering og eventuell innkvartering for bemanningen. Idrettshallen vil bli avdelt i seksjoner og skal kunne ha sengekapasitet til 100 korona-pasienter.

Kontakter for mediene

Elisabeth Engemyr, kommunalsjef innbyggerdialog Kristiansand kommune: 913 62 042

Marianne Bendtsen, enhetsleder for marked og veiledning i NAV Kristiansand: 996 90 643

Elisabeth Holen-Rabbersvik, teamleder for utvikling og kompetanse i helse og mestringsdirektørens stab i Kristiansand kommune: 932 48 992