Formannskapets møte 2.desember

Formannskapet møtes onsdag 2. desember klokken 09.00 i bystyresalen. Møtet sendes direkte via kommunens nett-TV.

Du kan følge formannskapets møte her på Kristiansand kommunes nett-TV.  Du kan også se opptak av møtet i etterkant.

Komplettsaksliste og innkalling for møtet 2. desember

Formannskapsmøte 25. november

Komplett saksliste og innkalling for møtet 25. november 

Formannskapsmøtet 11. november

Komplett saksliste og innkalling for møtet 11. november 

Formannskapsmøtet 4. november

Komplett saksliste, innkalling og protokoll for møtet 4. november 

Formannskapsmøtet 21. oktober 

Komplett saksliste, innkalling og protokoll for møtet 21. oktober

Formannskapsmøtet 14. oktober 

Komplett saksliste, innkalling og protokoll for møtet 14. oktober

Formannskapsmøtet 7. oktober

Komplett saksliste og innkalling for møtet 07. oktober 

Formannskapsmøtet 16. september   

Komplett saksliste og innkalling for møtet 16. september  

Formannskapsmøtet 9. september   

Komplett saksliste og protokoll for møtet 9. september   

Formannskapsmøtet 2. september

PROGRAM FOR MØTET:

 • kl. 13.00 – 13.30: Handlingsplan mot marin forsøpling
  ved Solvor B. Stølevik (oppfølging av bystyrevedtak 23.05.18)
 • Kl. 13.30 – 14.30: Orientering om prosess arealstrategi og
  kommuneplanens arealdel ved Knut Felberg, Jan Erik Lindjord og Marit Eik

Saksliste:

 • Revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Kristiansand kommune 2020
  Svar på verbalforslag om solceller i borettslag
 • Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget

Kl. 16.00 Enkel servering på rådhuset før avreise med buss til dialogmøte i Vågsbygd kultursenter kl. 16.30. Les mer om formannskapets dialogmøte i Vågsbygd her.

Komplett saksliste og protokoll for møtet 2. september finner du her.

Formannskapsmøtet 26. august

Program for møtet:

 • Kl. 09.00 – 11.00 Felles møte med Arbeids- og inkluderingsutvalget
 • Kl. 09.00 - 09.30 Generaldebatt – erfaringer fra (gamle) Kristiansand ved Tor Sommerseth med fler
 • Kl. 09.30 - 10.15 Framtidas arbeidsliv nasjonalt og regionalt
  Pandemiens mulige innvirkning på arbeidslivet. Forventede utviklingstrekk og mulige konsekvenser for arbeidsledighet og utenforskap
  ved Ulf Andersen, leder statistikkseksjonen i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Kl. 10.15 - 11.00 Hvordan jobber kommunene for å få flere i arbeid? Hva vet vi virker, med eksempler fra eksisterende tiltak ved oppvekst og helse-mestring
  (Se sakene 101/20 og 102/20)
 • Kl. 11.00 Lunsj
 • Kl. 11.30 – 12.15 Elevombudets rapport til formannskapet (se sak 103/20) ved elevombud Tone Martha Sødal

SAKSKART

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter 24.06.20 og 08.07.20
 • Flere i arbeid - oppfølging av oppgaveutvalgets anbefalinger
 • Generaldebatt i bystyret som arbeidsform - saksforberedelser og gjennomføring
 • Elevombudets årsrapport 2020

By- og stedsutvikling

 • Svar på verbalforslag - innføring av piggdekkgebyr
 • Svar på verbalforslag om gratis levering av marint avfall for fiskere
 • Svar på verbalforslag - inkludere effekten av landstrøm i Kristiansand havn i sine klima-regnskaper
 • Utredning av konsekvenser for marint liv i Topdalsfjorden ved flytting av containerterminalen til havneområde nord, Kongsgård – Vige - Veien videre i lys av mottatte tilbud

Komplett saksliste finner du på Politisk Agenda.

Du kan følge formannskapets møte her på Kristiansand kommunes nett-TV.

Formannskapsmøtet 1. april 

På grunn av korona-situasjonen gjennomføres formannskapsmøtet ved at utvalgsleder, direktør og utvalgssekretær vil sitte i formannskapssalen, alle andre politikere deltar via Skype.

Saker til behandling

Først på programmet er to orienteringer:

 • Kl. 12.00–13.00: Orientering om kommuneplanens samfunnsdel og overordnet arealstrategi, ved Grete Sjøholt, strategi og Jan Erik Lindjord, klima- og areal
 • Kl. 13.00–13.30: Ulike scenarier for pandemien, ved forskningssjef Eirik Abildsnes

Fra kl. 13.30 er det behandling av saker.

Formannskapssaker:

 • Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter 11.03.20 og 18.03.20
 • Solidaritetserklæring med barn på flukt
 • Høring NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp
 • Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024 - innspill fra Kristiansand kommune
 • Økonomiplan 2020-2023, oppfølging av verbalvedtak by- og stedsutvikling
 • Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 - forlengelse av inneværende bompengeordning
 • Rapport fra utvalg for gjennomgang av Gartnerløkkaprosjektet

Sak delegert til formannskapet fra bystyret:

 • Universitetsbyen – Gimleveien 28 AS – veien videre

Sakspapirer på Politisk Agenda 

Formannskapsmøtet 25. mars

Først på programmet er tre orienteringer:

Kl. 12.00 – 12.45: Orientering om Kvalitetssikring Gartnerløkka
ved Lars Dag Theisen, Asplan Viak

Kl. 12.45 - 13.15: Foreløpig orientering om økonomiske
konsekvenser av koronapandemien ved økonomidirektør Terje Fjellvang

Kl. 13.15 – 13.45: Kort orientering om regnskapsresultat for 2019
ved økonomidirektør Terje Fjellvang

Fra kl. 14.00 er det saksbehandling. Formannskapet behandler saker delegert fra bystyret etter vedtak som ble gjort i bystyret 20. mars.

Sakskart

 • Seriøsitetsbestemmelser og a-krimtiltak
 • Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansand kommune - gjeldende fra 01.08.2020
 • Møte- og talerett for idrettsrådet i kulturutvalget
 • Harmonisering av elevavgifter i kulturskolen
 • Årsrapporter seniorrådet i Kristiansand og eldrerådet i Søgne
 • Lund torv - områderegulering - lovlighetskontroll av bystyresak 124/19
 • Vurdering av krav om lovlighetskontroll av vedtak i formannskapssak 22/19 og bystyresak 67/19
 • Hellemyr - felt E1 - detaljregulering - sluttbehandling
 • Mjåvann III - omregulering - sluttbehandling
 • Oppnevning av vigsler
 • Søknad om fritak fra politiske verv fra Emma Lind (V)
 • Søknad om fritak fra politiske verv fra Anne-Lise Narvestad (SP)

Sakspapirer på Politisk Agenda

Saker behandlet 18. januar
 • Nedleggelse av Kristiansand og Arendal fengsel
  - åpning av Agder fengsel
 • Universitetsbyen Kristiansand - handlingsplan
  for videre samarbeid
 • Høringsinnspill Regional planstrategi for Agder
 • Innspill til handlingsplan Regionplan Agder
  2030
 • Videreføre medlemskap i WHOs norske
  nettverk, Sunne kommuner
 • Reglement for studentrådet
 • Kommunikasjonsstrategi

Sakspapirer på Politisk Agenda

Vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag. Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak her på Politisk Agenda. 

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også orientering om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Formannskapets medlemmer med kontaktinformasjon

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over alle gruppeledere