Formannskapet møtes kl 12.00

Formannskapet møtes onsdag 1. april klokka 12.00 i formannskapssalen og på Skype. På grunn av korona-situasjonen er møtet lukket for publikum. Møtet sendes direkte via kommunens nett-TV.

Du kan følge formannskapets møte her på Kristiansand kommunes nett-TV.

På grunn av korona-situasjonen gjennomføres formannskapsmøtet ved at utvalgsleder, direktør og utvalgssekretær vil sitte i formannskapssalen, alle andre politikere deltar via Skype.

Saker til behandling

Først på programmet er to orienteringer:

 • Kl. 12.00–13.00: Orientering om kommuneplanens samfunnsdel og overordnet arealstrategi, ved Grete Sjøholt, strategi og Jan Erik Lindjord, klima- og areal
 • Kl. 13.00–13.30: Ulike scenarier for pandemien, ved forskningssjef Eirik Abildsnes

Fra kl. 13.30 er det behandling av saker.

Formannskapssaker:

 • Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter 11.03.20 og 18.03.20
 • Solidaritetserklæring med barn på flukt
 • Høring NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp
 • Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024 - innspill fra Kristiansand kommune
 • Økonomiplan 2020-2023, oppfølging av verbalvedtak by- og stedsutvikling
 • Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 - forlengelse av inneværende bompengeordning
 • Rapport fra utvalg for gjennomgang av Gartnerløkkaprosjektet

Sak delegert til formannskapet fra bystyret:

 • Universitetsbyen – Gimleveien 28 AS – veien videre

Sakspapirer på Politisk Agenda 

Formannskapsmøte 25. mars

Først på programmet er tre orienteringer:

Kl. 12.00 – 12.45: Orientering om Kvalitetssikring Gartnerløkka
ved Lars Dag Theisen, Asplan Viak

Kl. 12.45 - 13.15: Foreløpig orientering om økonomiske
konsekvenser av koronapandemien ved økonomidirektør Terje Fjellvang

Kl. 13.15 – 13.45: Kort orientering om regnskapsresultat for 2019
ved økonomidirektør Terje Fjellvang

Fra kl. 14.00 er det saksbehandling. Formannskapet behandler saker delegert fra bystyret etter vedtak som ble gjort i bystyret 20. mars.

Sakskart

 • Seriøsitetsbestemmelser og a-krimtiltak
 • Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansand kommune - gjeldende fra 01.08.2020
 • Møte- og talerett for idrettsrådet i kulturutvalget
 • Harmonisering av elevavgifter i kulturskolen
 • Årsrapporter seniorrådet i Kristiansand og eldrerådet i Søgne
 • Lund torv - områderegulering - lovlighetskontroll av bystyresak 124/19
 • Vurdering av krav om lovlighetskontroll av vedtak i formannskapssak 22/19 og bystyresak 67/19
 • Hellemyr - felt E1 - detaljregulering - sluttbehandling
 • Mjåvann III - omregulering - sluttbehandling
 • Oppnevning av vigsler
 • Søknad om fritak fra politiske verv fra Emma Lind (V)
 • Søknad om fritak fra politiske verv fra Anne-Lise Narvestad (SP)

Sakspapirer på Politisk Agenda

Saker behandlet 18. januar
 • Nedleggelse av Kristiansand og Arendal fengsel
  - åpning av Agder fengsel
 • Universitetsbyen Kristiansand - handlingsplan
  for videre samarbeid
 • Høringsinnspill Regional planstrategi for Agder
 • Innspill til handlingsplan Regionplan Agder
  2030
 • Videreføre medlemskap i WHOs norske
  nettverk, Sunne kommuner
 • Reglement for studentrådet
 • Kommunikasjonsstrategi

Sakspapirer på Politisk Agenda

Vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag. Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak her på Politisk Agenda

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også orientering om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Formannskapets medlemmer med kontaktinformasjon

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over alle gruppeledere