Møte i bystyret 18. november

Bystyret har møte onsdag 18. november klokka 17.00 i bystyresalen. Publikum kan følge møtet på kommunens nett-TV.

Disse sitter i bystyret

Følg bystyrets møter direkte på pc, laptop eller mobil. Du kan også se møtet i ettertid. Møtet overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV fra klokka 17.00.

Nett-TV 

Møte i bystyret 18. november 

Komplett saksliste og innkalling til bystyremøte 11. november (Politisk Agenda)

Program for møtet

 • Kl. 17.00 – Overrekkelse til ordfører fra Alarmtelefonen.
 • Saksbehandling
 • kl. 19.00–19.15 – Pause

Sakskart

Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 28.10.20.

Utsatte saker

Kultur og innbyggerdialog

 • Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024.
  Formannskapets innst. 14.10.20.
 • Internasjonalt hus i Kristiansand.
  Formannskapets innst. 21.10.20
 • Kulturskolen i nytt skolesenter på Tangvall.
  Kommunedirektørens innst.
 • Valg av 17. mai-utvalg 2021.
  Valg- og honorarutvalgets innst. 27.10.20.

By- og stedsutvikling

 • Detaljregulering, Øygardsheia syd – offentlig ettersyn.
  By- og stedsutviklingsutvalgets innst. 24.09.20
 • Strategi for tilsynsvirksomhet etter plan og bygningsloven.
  By- og stedsutviklingsutvalgets innst. 08.10.20.

Samfunn og innovasjon

 • Forslag til reglement for formannskapets arbeidsutvalg for
  «Flere i arbeid».
  Formannskapets innst. 21.10.20.

Organisasjon

 • Forslag til møteplan 2021 for bystyret, formannskap og nærings- og
  eierskapsutvalget.
  Formannskapets innst. 14.10.20.

Kristiansand Havn KF

 • Kristiansand Havn KF - 2. tertialrapport 2020.
  Havnestyrets innst. 15.10.20.
 • Ringvirkningsanalyse og GAP-analyse for Kristiansand Havn KF.
  Havnestyrets innst. 17.09.20.
 • Strategiplan 2020 - Kristiansand havn KF 2020.
  Formannskapets innst. 07.10.20.

Interpellasjoner

 • Interpellasjon fra repr. Kari Berthelsen, PP, om Havlimyra skole for
  funksjonshemmede.
 • Interpellasjon fra repr. Jørgen H. Kristiansen, KRF, om
  funksjonshemmede flyktninger som venter på bosetting.
 • Interpellasjon fra repr. Stian Storbukås, FRP, om Breimyrkrysset.

Økonomi

 • Revidering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og
  redning IKS.
  Nærings- og eierskapsutvalgets innst. 27.10.20.
 • Mulig avvikling av kommunal kontantstøtte.
  Oppvekstutvalgets vedtak 03.11.20.
  Formannskapets innst. 11.11.20 vil bli ettersendt.
 • Opprettelse av Kristiansand Havn IKS.
  Nærings- og eierskapsutvalgets innst. 27.10.20.

Kultur og innbyggerdialog

 • Svar på verbalvedtak om fotballhall på Hortemo.
  Kulturutvalgets innst. 11.11.20 vil bli ettersendt.
 • Svar på verbalvedtak om kommunale fritidstilbud.
  Kulturutvalgets innst. 11.11.20 vil bli ettersendt.
 • Copenhagen Consensus of Mayors – en hensiktserklæring for sunne
  og bærekraftige lokalsamfunn i Europa.
  Formannskapets innst. 11.11.20 vil bli ettersendt.

By- og stedsutvikling

 • Asplan Viaks rapport om etablering av containerhavn i Kolsdalsbukta
  - del 2.
  Formannskapets innst. 04.11.20.
 • 1548 Detaljregulering Marviksletta del av felt BFT1.
  By- og stedsutviklingsutvalgets innst. 22.10.20.
 • Utbyggingsprogram 2021-2024, vedtak.
  Formannskapets innst. 11.11.20 vil bli ettersendt.
 • Prinsipper for behandling av detaljreguleringssaker i overgangen
  mellom kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi
  og nye arealdel.
  By- og stedsutviklingsutvalgets innst. 05.11.20.
  Formannskapets innst. 11.11.20 vil bli ettersendt.

Organisasjon

 • Delegering av vedtaksmyndighet etter smittevernloven § 4-1 fra
  bystyret til formannskapet.
  Formannskapets innst. 11.11.20 vil bli ettersendt.
 • Søknad om fritak fra politiske verv for Harald Furre (H).
  Valg- og honorarutvalgets innst. 04.11.20.
 • Arbeidsgiverstrategi for Kristiansand kommune.
  Organisasjonsutvalgets innst. 05.11.20.

Tidligere møter i bystyret 2020

Bystyremøte 14. oktober

Komplett saksliste og innkalling til bystyremøte 14. oktober (Politisk Agenda)

Program for møtet

kl. 15.45 – 16.45 Tillitskoden ved Ronny Kolstad, jobbspesialist IPS
kl. 17.00 Saksbehandling

Sakskart

Referatsak

 • Oppfølging av bystyrevedtak 48/20 - om kollektivtransporten etter koronakrisen

Utsatte saker

Kultur og innbyggerdialog

 • Resolusjon mot 1 % Mc-klubb

Samhandling og innovasjon

 • Interkommunalt koronasamarbeid – Forslag til samarbeidsavtale

By- og stedsutvikling

 • Svar på verbalforslag om solceller i borettslag
 • Seriøsitetsbestemmelsene - implementering av Oslo-modellen
 • Nytt skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall
 • Knarrevik/Rosenlund - utvidelse av båthavn - detaljregulering, offentlig ettersyn
 • Oversikt over aktuelle kommunale eiendommer- behov og salg
 • Salg av eiendommer

Organisasjon

 • Søknad om fritak fra politiske verv fra Tove Christine Welle Haugland (KRF)
 • Valg av forslag til medlemmer av dyrevernnemnd i region Sør og Vest for perioden 2021-24
 • Valg av forliksråd 2021-2025
 • Valg av medlemmer til råd for Agder Folkehøgskole
 • Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansand kommune – revisjon

Agder kommunerevisjon

 • Risiko og vesentlighetsvurdering – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-202
 • Forvaltningsrevisjon - Vedvarende lavinntekt i barnefamilier i Nye Kristiansand kommune

Interpellasjoner

 • Interpellasjon fra repr. Christian Eikeland, FRP, om Betalingssatser for leie av idrettsanlegg
 • Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om Dyrevelferdsplan
 • Interpellasjon fra repr. Renate Hægeland, H, om hvordan politikere involveres og informeres i oppfølgingsarbeidet med kommunesammenslåingen
 • Interpellasjon fra repr. Arve Stokkelien, H, om skolenes økonomiske situasjon

 

Nye saker

Organisasjon

 • Søknad om fritak fra politiske verv for Harald Furre (H)
 • Søknad om fritak fra politiske verv for Eirik Dåstøl Langeland (AP)
 • Valg av medlemmer i ungdommens bystyre, 2020/2021
 • Oppnevning av kommunal representant til styret for Oasen friskoler for valgperioden 2019-2023

Interpellasjoner

 • Interpellasjon fra repr. Tore Heidenreich, DEM, om Møtegodtgjøring og kostnader i forbindelse med politiske utvalgsmøter
 • Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Mulighetene for å oppheve tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand"
Bystyremøte 23. september

Komplett saksliste og innkalling til bystyremøte 23. september (Politisk Agenda)

Tilleggsliste til bystyret

Program for møtet

 • Kl. 17.00 – 19.00 Generaldebatt om Kvalitetsmeldingen for oppvekst 2019 – se sak 119/20
 • Kl. 19.00 – 19.15 Pause
 • Kl. 19.15 – 22.00 Saksbehandling

Sakskart

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 17. juni 2020

Økonomi

 • Kristiansand kommune - eierberetning 2019
  Nærings- og eierskapsutvalgets innst. 08.09.20

Oppvekst

 • Kvalitetsmeldingen for oppvekst 2019
  Oppvekstutvalgets innst. 25.08.20

 • Forslag til fremtidig organisering av kommunens samarbeid med
  vennskapsbyen Rajshahi i Bangladesh
  Oppvekstutvalgets innst. 25.08.20

By og stedsutvikling

 • Innbygger initiativ - Extinction Rebellion Sør -
  Krever at Kristiansand kommune erklærer klima- og økologisk krise

 • Salg av eiendommer
  Nærings- og eierskapsutvalgets innst. 16.06.20

 • Oversikt over aktuelle kommunale eiendommer – behov og salg
  Nærings- og eierskapsutvalgets innst. 08.09.20

 • Seriøsitetsbestemmelsene - implementering av Oslo-modellen
  Nærings- og eierskapsutvalgets innst. 08.09.20
 • Svar på verbalforslag om solceller i borettslag
  Nærings- og eierskapsutvalgets innst. 08.09.20

 • Nytt skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall
  Nærings- og eierskapsutvalgets innst. 08.09.20
  Formannskapets innst. 16.09.20 vil bli ettersendt

 • Resolusjon mot 1 % Mc-klubb
  Formannskapets innst. 16.09.20 vil bli ettersendt

 • Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030
  Formannskapets innst. 09.09.20

 • Ny forskrift om politivedtekt for Kristiansand kommune
  Formannskapets innst. 16.09.20 vil bli ettersendt

Organisasjon

 • Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansand kommune – revisjon
  Formannskapets innst. 16.09.20 vil bli ettersendt

 • Valg av medlemmer til råd for Agder Folkehøgskole
  Valg- og honorarutvalgets innst. 09.09.20

 • Valg av forslag til medlemmer av dyrevernnemnd i region Sør og Vest for
  perioden 2021-24
  Valg- og honorarutvalgets innst. 09.09.20

 • Valg av forliksråd 2021-2025
  Valg- og honorarutvalgets innst. 09.09.20

 • Søknad om permisjon fra politiske verv for Eirik Dåstøl Langeland, AP
  Valg- og honorarutvalgets innst. 09.09.20

 • Søknad om fritak fra politiske verv fra Tove C. Welle Haugland, KRF
  Valg- og honorarutvalgets innst. 09.09.20

Samhandling og innovasjon

 • Interkommunalt koronasamarbeid – Forslag til samarbeidsavtale
  Formannskapets innst. 09.09.20

Kristiansand havn KF

 • Første tertial 2020 for Kristiansand Havn KF
  Havnestyrets innst. 11.06.20

Agder kommunerevisjon

 • Risiko og vesentlighetsvurdering – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023
  Kontrollutvalgets innst. 18.06.20

 • Forvaltningsrevisjon - Vedvarende lavinntekt i barnefamilier i Nye Kristiansand kommune
  Kontrollutvalgets innst. 18.06.20      

Interpellasjoner

 • Interpellasjon fra repr. Christian Eikeland, FRP, om Betalingssatser for leie av idrettsanlegg
 • Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V,
  om Dyrevelferdsplan

 • Interpellasjon fra repr. Renate Hægeland, H, om hvordan politikere involveres og informeres i oppfølgingsarbeidet med kommunesammenslåingen

 • Interpellasjon fra repr. Arve Stokkelien, H, om skolenes økonomi

Tilleggssak

 • Knarrevik/Rosenlund - utvidelse av båthavn -
  detaljregulering, offentlig ettersyn
Bystyremøte 17. juni

Komplett saksliste og innkalling til bystyremøte 17. juni (Politisk Agenda)

Referatsaker:

 • Svar på spørsmål om bystyrets adgang til å gi
  politikere fast møte- og talerett i formannskapet
  for en midlertidig periode

Utsatte saker - interpellasjoner:

 • Interpellasjon fra repr. Odd Nordmo, H, om
  Lovlighetskontroller
 • Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om
  endringer i alkoholpolitikken i Kristiansand
  kommune
 • Interpellasjon fra repr. Alf Albert, DEM, om tiltak
  for redusert biltrafikk i Kristiansand, tilskudd til
  el-sykkel
 • Interpellasjon fra repr. Jørgen Kristiansen, KRF,
  om mødregruppe på Øvre Slettheia
 • Interpellasjon fra repr. Tore Heidenreich, DEM, om
  registrering av styreverv og godtgjøring
 • Interpellasjon fra repr. Nils Nilsen, DEM, om
  Sløyden
 • Interpellasjon fra repr. Christine Alveberg, V, om
  Gratis utslippsfri hjemkjøring av varer fra
  Kristiansand sentrum

Nye saker:

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte
  27.05.20

Anke:

 • Søndagsåpne butikker juli 2020

Økonomi:

 • 1. tertialrapport 2020 Driftsdelen
 • 1. tertialrapport 2020 - Investeringsdelen
 • Måltall og handlingsregler for økonomistyring
 • Søknad om støtte til å bevare Fullriggeren
  Sørlandet

Oppvekst:

 • Midlertidige vedtekter for SFO høsten 2020

Kultur og innbyggerdialog:

 • Sørnorsk filmsenter AS – justering av eierstruktur
  og vedtekter, generalforsamling 2020
 • Forlengelse av partnerskapsavtale med
  mediefondet Zefyr AS
 • Overdragelse av Langenes arbeidskirke
 • Behovsplan for svømmehallkapasiteten
 • Tiltakspakke for kultur, idrett og frivillighet
  grunnet koronapandemien

By- og stedsutvikling:

 • Kvartal 48 østre del - detaljregulering.
  Sluttbehandling
 • Nytt skolesenter og idrettsanlegg Tangvall
 • Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-
  2050 - ny begrenset høring
 • Etablering av Fritidsfond

Organisasjon:

 • Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer for
  perioden 01.01.21 til og med 31.12.24

Kristiansand Havn KF:

 • Første tertial 2020 for Kristiansand Havn KF

Saksliste

Bystyremøte 26. februar

Program for møtet 26. februar

Kl. 16.00–16.40: Opplæring i ny versjon av voteringssystemet

Kl. 17.00–17.15: Markering og overrekkelse av diplom ICAN Cities Appeal

ved Tuva Krogh Widskjold, koordinator ICAN Norge

Åpen spørretid:

⎯ Utbedring av vei Brunvatnebygda

⎯ Korrekt informasjon til innbyggere, netthets, felles regelverk for bystyret

Retningslinjer for åpen spørretid for innbyggerne

Alle personer som er bosatt i Kristiansand kommune kan stille spørsmål til ordføreren. Medlemmer eller møtende varamedlemmer i bystyret og medlemmer av hovedutvalg kan ikke delta som spørrere.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.

Etter at navneopprop er foretatt gjennomføres inntil 30 minutter åpen spørretid i bystyresalen. Ordningen gjelder ikke ved budsjettmøter. Spørsmål som ønskes besvart må være skriftlige, og være ordføreren i hende senest klokka 12.00 to dager før møtet. Gruppelederne, pressen, kommunedirektøren og direktørene sendes umiddelbart kopi av spørsmålene.

Foreligger det ingen spørsmål eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes bystyrets møte umiddelbart.

Spørsmål til dagens sakskart godtas ikke. Det samme gjelder spørsmål om saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (administrative saker). Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon, avvises.

Spørreren fremmer ordinært selv sine spørsmål i bystyret. Spørsmålene skal være korte. Det må ordinært ikke ta mer enn 1 minutt å stille dem og inntil 2 minutter å besvare dem. Det kan gis tid for inntil 2 korte replikker.

I møteboken protokolleres:

Navn på spørreren
Spørsmålet (hovedessensen)
Hvem som besvarer

Ordningen med offentlig spørretid kunngjøres samtidig med annonsering av bystyrets møte. Oppstår det tvil om forståelse av disse retningslinjer avgjør ordføreren (møteleder) spørsmålet.

Vedtatt av bystyret 9. oktober 2019

Spørsmål 1 til åpen spørretid - 26. februar 

Jeg bor i Brunvatnebygda nordvest i Søgne.  Vi har en vei inn til oss som de siste 4 årene har vært oversvømt 3 ganger. Og som følge av dette blir store deler av bygda isolert siden dette er eneste vei ut og inn. For 2 år siden var det flere som ikke kom på arbeid eller skole grunnet dette. Dette kan lett utbedres ved at veien heves en halvmeter. Dette er en fylkesvei. Men jeg føler at det fortsatt er kommunen sitt ansvar å jobbe for god sikkerhet for sine innbyggere.

Hvordan stiller kommunen seg til dette?
Vil kommunen jobbe opp mot fylket for å fikse dette?

Hilsen Atle Aasen

Spørsmål 2 til åpen spørretid - 26. februar

Til bystyremøte onsdag 26. februar 2020

Ordfører

Til forrige bystyre ønsket Melissa Lesamana å få svar på spørmål knyttet til hvordan ordføreren ser for seg at kommuen kan imøtegå virksomheten til Sørlandsnyhetene.  Hun fikk ikke anledning til det da hun ikke er innbygger i Kristiansand – som riktignok har vokst, men ikke langt nok østover.   Jeg synes spørsmålene hun stiller – og begrunnelsen for hvorfor hun gjør det – er så viktig at jeg – som er innbygger i Kristiansand – og som lever tett på en som har vært utsatt for hetsen på Sørlandsnyhene – også gjerne vil vite hva ordføreren tenker.

Til saken:

Jeg har aldri opplevd maken til valgkampen 2019.  En ting var at vi for første gang skulle velge kandidater til et kommune styre hvor tre kommune var blitt en.  Noe ganske annet var det som skjedde i opptakten til dette – etablering av Sørlandsnyhetene – og med det en ny og mer hatsk tone over det hele – det er i alle fall min opplevelse.

Sørlandsnyhetene utga seg for å være en seriøs nyhetskanal, som publiserte såkalte saker som det skulle være langt mer gravende journalistikk bak enn det de hevdet Fædrelandsvennen var i stand til.

Det kunne blitt så bra. I stedet ble det en diktatorisk plattform som undergravde absolutt alle demokratiske prinsipper som var tilgjengelig. Kritikere ble blokkert. Kritiske innlegg blir slettet. Det var nesten så man vurderte som en hedersbevisning å bli utestengt – kritikerne hadde åpenbart tråkket på noen ømme tær. Underskrift fra sidens egne artikkelforfattere var totalt fraværende. Fakta-sjekk var åpenbart fraværende og ”bevisbyrden” ble snudd: hvis Sørlandsnyheten påstod noe som ikke ble motsagt, ble ansett som en riktig fremstilling.

Det var injurierende personangrep mot flere personer.  De som ble angrepet fikk ingen mulighet til å svare for seg. Anklager om korrupsjon var et gjengående tema – og sist, men ikke minst - Mistro mot det representative demokrati fikk også fotfeste.

Etter nyttår har Sørlandsnyheten våknet liv igjen. De fortsetter i samme stil. I et innlegg 4. januar skrives blant annet: Det finnes korrupsjon i Kristiansand. Små og store aktører klør hverandres rydd daglig i Kristiansand og Norge. Men i kommunal sektor benekter man det meste, med politikernes godkjennelse. Sn påstår de vil før bevis, men det er ingen tegn til dette foreløpig. Bare grove påstander som fremmes – uten dokumentasjon.

Vi er heldige som bor i et land der vi alle har lov til å synse og mene om ”det og hint” – og min intensjon med spørsmålene jeg vil stille til ordføreren er ikke å stoppe/hindre en facebook side, men det handler om hvem skal eie informasjonen – hvem skal være formidler av kommunens politikk og prosesser til innbyggerne – hvem kan jeg tro på?  Til syvende og sist handler det om tillit mellom innbyggerne og våre folkevalgte politikere.

Punkt en.
Store saker som Kunstsilo, havneflytting og Gartnerløkka ble belyst på en løgnaktig måte - man må ha visst at man uttalte seg mot bedre vitende. Dersom folk flest skal ha tillit til hvordan kommunen opererer, og at kameraderi ikke er gjengs behandlingsmetode, må kommunen gjøre noe som fremmer informasjon - korrekt informasjon - til innbyggerne både i forkant og i etterkant av store saker. Hvilke tiltak ser ordføreren kan være mest formålstjenlig for å oppnå dette? 

Punkt to.
Hva ønsker ordføreren gjøre for å forhindre netthets og bidra til en saklig debatt i stor-Kristiansand i fremtiden – også utenfor bystyresalen?

Punkt tre.
Hvordan vil ordføreren at kommunen skal forholde seg til sider slik som Sørlandsnyhetene?  Har man på politisk eller administrativt hold diskutert en ”imøtegåelses-strategi”?

Punkt fire. 
Hvordan vil ordføreren håndtere situasjoner hvor politikere deltar med injurierende innlegg, spredning av falske nyheter, eller deltar anonymt som debattanter på plattformer som forringer demokratiets spilleregler. Vil ordføreren legge til rette for et felles regelverk bystyrets medlemmer skal forholde seg til,  og i så fall, hvordan?  Det handler som sagt om tillit mellom innbyggerne og våre folkevalgte.

Vennlig hilsen
Siri C. Thommesen

Saker

Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 29. januar 2020

Utsatte interpellasjoner:

 • Tore Smeplass (KrF) om "Mobildekning og internett"
 • Viggo Lütcherath (KrF) om "Flekkerøytunnelen og beredskap"
 • Kari Berthelsen (Pp) om "Responstid ved akuttmelding"
 • Ida Grødum (H) om "Søppelsortering i offentlige rom"
 • Jens Anders Ravnaas (TVP) om "Idrettsrådets møte- og talerett i kulturutvalget"

Søknad om permisjon fra politiske verv for Tove C. Welle Haugland (KrF)

Søknad om fritak fra verv som medlem av forliksrådet fra Tove Melin Kirkevik (FrP)

Oppnevning av representantskapsmedlemmer i interkommunale selskaper med kulturformål

Orientering om drift og vedlikehold av idrettsanlegg og idrettshaller

Gebyr for graving i vei 2020

Eiendomsskatt i Kristiansand - sakkyndig nemnd 2019-2023

Eiendomsskatt i Kristiansand - klagenemnd 2019-2023

Fritak for eiendomsskatt i Kristiansand kommune i henhold til eiendomsskattelovens § 7a – 2020

Eiendomsskattevedtekter for Kristiansand kommune

Rv 41 og Rv 451 Timenes – Kjevik, detaljregulering – sluttbehandling

Hellemyr - felt E1 - detaljregulering – sluttbehandling

Interpellasjoner:

 • Vegard Launes (H) om "Åpne varaordførerens kalender"
 • Vidar Kleppe (Dem) om "Innføre forbud for ansatte å bruke burka og niqab på jobb"
 • Ole Magne Omdal (Sp) om "Gratis buss – i forbindelse med stenging av Haumyrheitunnelen"
 • Anja Abusland (Sp) om "Barnehospice i Kristiansand"
 • Mira S. Thorsen (MDG) om "Ytringsrett, ytringsfrihet og demokrati"
 • Alf Albert (Dem) om "Representasjon i styrer, råd og utvalg"
 • Hildegunn M. T. Seip (MDG) om "Solidaritetserklæring med barn på flukt"
 • Tore Heidenreich (Dem) om "Kostnad og konsekvens ved etablering av Knuden Kulturskole i Kunstkvartalet"
 • Amalie Gunnufsen (H) om "Ingen er fri før alle er fri"

Sakspapirer

29. januar 2020
 • Fra 16.00 til 16.30 blir det offisiell åpning av Anders Sletvold Moes kunstverk i Kristiansand rådhus ved ordfører Jan Oddvar Skisland.

 • 16.30–17.15: Åpen spørretid og orientering om eiendomsskatt og omtakseringsprosjektet. Orienteringen er ved plan- og bygningssjef Venke Moe, prosjektleder Nils Olav Berge og Kjell Larsen fra firmaet som gjennomfører arbeidet.
 • 17.30-18.30: Fylkesmannens rolle og oppgaver, ved fylkesmann Stein A. Ytterdahl og assisterende fylkesmann Knut Berg.

  Åpen spørretid

Spørsmål til åpen spørretid til møtet 29. januar: 

Jeg bor i Brunvatnebygda nordvest i Søgne.  Vi har en vei inn til oss som de siste 4 årene har vært oversvømt 3 ganger. Og som følge av dette blir store deler av bygda isolert siden dette er eneste vei ut og inn. For 2 år siden var det flere som ikke kom på arbeid eller skole grunnet dette. Dette kan lett utbedres ved at veien heves en halvmeter. Dette er en fylkesvei. Men jeg føler at det fortsatt er kommunen sitt ansvar å jobbe for god sikkerhet for sine innbyggere.

Hvordan stiller kommunen seg til dette?
Vil kommunen jobbe opp mot fylket for å fikse dette?

Hilsen Atle Aasen

Retningslinjer for åpen spørretid for innbyggerne

Alle personer som er bosatt i Kristiansand kommune kan stille spørsmål til ordføreren. Medlemmer eller møtende varamedlemmer i bystyret og medlemmer av hovedutvalg kan ikke delta som spørrere.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.

Etter at navneopprop er foretatt gjennomføres inntil 30 minutter åpen spørretid i bystyresalen. Ordningen gjelder ikke ved budsjettmøter. Spørsmål som ønskes besvart må være skriftlige, og være ordføreren i hende senest klokka 12.00 to dager før møtet. Gruppelederne, pressen, kommunedirektøren og direktørene sendes umiddelbart kopi av spørsmålene.

Foreligger det ingen spørsmål eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes bystyrets møte umiddelbart.

Spørsmål til dagens sakskart godtas ikke. Det samme gjelder spørsmål om saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (administrative saker). Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon, avvises.

Spørreren fremmer ordinært selv sine spørsmål i bystyret. Spørsmålene skal være korte. Det må ordinært ikke ta mer enn 1 minutt å stille dem og inntil 2 minutter å besvare dem. Det kan gis tid for inntil 2 korte replikker.

I møteboken protokolleres:

Navn på spørreren
Spørsmålet (hovedessensen)
Hvem som besvarer

Ordningen med offentlig spørretid kunngjøres samtidig med annonsering av bystyrets møte. Oppstår det tvil om forståelse av disse retningslinjer avgjør ordføreren (møteleder) spørsmålet.

Vedtatt av bystyret 9. oktober 2019

Referatsaker - fra 18.30

 • Krav om lovlighetskontroll - godkjenning av valget - svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 • Oppdaterte reglement etter vedtak i bystyret.


Saker til behandling 

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møter 11. og 18. desember 2019.
 • Interpellasjon fra Nils Nilsen (Demokratene) om nytt sosialt medium for innbyggerdialog og involvering.
 • Interpellasjon fra Tore Smeplass (KrF) om mobildekning og internett.
 • Interpellasjon fra Jørgen H. Kristiansen (KrF) om organisering av idrettsetaten i nye Kristiansand.


Oppvekst:

 • Videreføring av vertskommunesamarbeid om barnevernstjenesten med Birkenes og Lillesand

Helse og mestring:

 • Lokal forskrift; Forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester

Kultur og innbyggerdialog:

 • Dialogmøter med formannskapet

By- og stedsutvikling:

 • Skinnerheia - Justvik skole, gang/sykkelvei - detaljregulering – sluttbehandling
 • Strømme/Korsvik - felt 03-07 - endring av delfelt B/T1, B/T2 og B2 – sluttbehandling
 • St. Olavs vei 18 og 20 - detaljregulering – sluttbehandling

Kontrollutvalget:

 • Møte- og arbeidsplan for 2020 – Kontrollutvalget

Interpellasjoner:

 • Interpellasjon fra Viggo Lütcherath (KrF) om Flekkerøytunnelen og beredskap.
 • Interpellasjon fra Kari Berthelsen (Pensjonistpartiet) om responstid ved akuttmelding.
 • Interpellasjon fra Ida Grødum (H) om søppelsortering i offentlige rom.
 • Folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår, møte og godtgjøring. Oppdatering av vedtatt reglement og forskrift.

Sakspapirer