Marviksletta tilrettelegges for myke trafikanter

Marviksletta er i ferd med å endres fra å være industriområde til å bli et bynært senterområde med boliger, forretninger, kontor og håndverkertjenester.

Tidligere var dette bare en sti over plenen, nå har den asfalterte gang- og sykkelveien bedret atkomsten til Marviksletta fra Agder allé, forteller Nina Malo og Jøran Syversen, som begge er arealplanleggere i kommunen.

– Tilrettelegging for myke trafikanter var et viktig tema i områdeplanen som ble vedtatt i 2015.  Mens vi venter på at de større prosjektene skal komme i gang og ferdigstilles, har tilrettelegging for myke trafikanter blitt prioritert, forteller Malo og Syversen.

De viser rundt i den nye bydelen som så smått har begynt å reise seg og ta form. Utbedring av enkelte strekninger for tur-, gang- og sykkelveier er gjennomført og noen strekninger er satt i gang, men er ikke fullført ennå.

Ferdig utbygget kan det bli cirka 1 500 boenheter. Totalt bruksareal (BRA) for planområdet er rundt 320 000 m2.

Selv om industriområdet nå gradvis endres til et moderne bynært senterområde skal det fortsatt være rom for håndverksbedrifter og lettere industri som passer inn i området.

Denne 3D-modellen viser noen pågående prosjekter i området 

NB! Fungerer ikke med Internet Explorer. 

Midlertidige løsninger

I dag framstår mye av Marviksletta som et bilbasert område, med mange ulike typer aktiviteter. Området mangler god infrastruktur for myke trafikanter. Med tiden vil arealbruken endres, nye boliger blir bygget og offentlige områder blir til attraktive oppholdsarealer.

Siden det vil ta lang tid før hele området er realisert er det også lagt til rette for midlertidig bruk av byrom og bygninger som ikke er i bruk. Dette gir en mer dynamisk omstilling og skaper kvaliteter og verdier underveis som området utvikles. Dette er også viktig med tanke på å gi Marviksletta en ny identitet.

Byfabrikken er et slikt eksempel på midlertidig bruk av et lokale. Byfabrikken er en arena for innbyggerdialog og medvirkning hvor man kan kommunisere og diskutere omstillingen som skjer i området de kommende årene.

Plan og bygg har ansvaret for bygget. Her finner du mer informasjon om Byfabrikken.

Vann- og avløpsnettet oppgraderes

Kommunen investerer 46 millioner kroner for å oppgradere og øke kapasiteten på det gamle vann- og avløpsnettet på grunn av den store utbyggingen som kommer i området. Grunnforholdene er utfordrende og det vil pågå gravearbeider i området over noen år.  Akkurat nå graves det i Iduns vei som ligger parallelt med Østre ringvei, og dette arbeidet vil pågå frem til jul. Neste etappe er veien fra krysset ved Østre ringvei og Marviksveien mot Nye teglverks vei. Hele prosjektet forventes avsluttet i 2021.

Beskrivelser av prosjekter på Marviksletta

Sirklene med tall i kartet under viser til en kort  beskrivelse og foto fra områdene, i menypunktene under bildet.

1 – Bispegra

Ved sykehusområdet ved Bispegra, mot naturmuseet,  har forbindelsen vært dårlig.

Veien har vært mørklagt og sykler og biler har delt kjørebanen.

Her har det nå kommet en delstrekning med  gang- og sykkelvei med belysning.

Marvikssletta -1.jpg

Delstrekning med  gang- og sykkelvei med belysning.

2 – BFT1, delområde nord for Kongsgård Park

BFT1 – er delområde nord for Kongsgård Park. Dette er et forslag som nå ligger ute til høring. Her er det foreslått cirka 120 boenheter i blokkbebyggelse.

Utbedringen av Prestebekken fortsetter langs området her, med belysning og noe møblement.BFT1.jpg

Illustrasjon fra Sørmeglerens prospekt.

3 og 8 – Kongsgård Park

Kongsård Park er det første prosjektet som delvis er ferdigstilt. Stier og grøntområder rundt Prestebekken er i ferd med å ferdigstilles til en høy standard. Denne delen av stien langs Prestebekken blir ferdig i løpet av året.

Kommunen har bidratt med midler som er søkt om gjennom miljødirektoratet.

Marvikssletta –  bro.jpgPå bildene ser vi øverst fra venstre: De to første byggene som er reist i prosjektet, en lekepark som er under bygging langs Prestebekken, bygging av broen fra gangstien over Prestebekken og et flott uteområde med trebenker over naturstein.

Marvikssletta – kart og beskrivelse.jpg

Illustrasjonen fra Sørmeglerens prospekt som viser hvordan Kongsgård Park vil framstå når det er ferdig utbygget.

4 og 9 – Prestebekken og Ægirs vei

Turstien langs Prestebekken har et langsiktig mål om å skape en opplevelse langs strekningen fra Jegersberg og ned til Bertes.

Et lite delprosjekt har vært å gjøre inngangen av turstien ved Ægirs vei noe mer tiltalende og fremkommelig. Turstien er gruset opp, noe asfalt er fjernet og en jordvoll med blomstereng er anlagt. Og som prikken over i-en står «Soppen», malt av kunstner Arne Vilhelm Tellefsen.

Ved Ægirs vei blir et område tilrettelagt for bobilparkering. Området er i dag lite tiltalende og bobilparkeringen vil bidra til å få ryddet og satt i stand området slik at det får et mer grønt preg (bildet øverst til høyre).

8 – Agder allé

Forbedret forbindelse i Agder allé

Øst i Agder allé, ned mot Østre ringvei, har forbindelsen for gående og syklende bare vært en sti over plenen. Vest i Agder allé har det også vært en missing link med en trapp som har fungert dårlig opp mot Vabua. Disse to forbindelsene er nå utbedret med en asfaltert gang- og sykkelvei som gjør atkomsten til området på Marviksletta lettere tilgjengelig for gående og syklende.

Agder allé.jpg

Nina Malo og Jøran Syversen, arealplanleggere i plan og bygg i kommunen, spaserer på den asfalterte gang- og sykkelveien ved Agder allé.

6 og 7 – tilrettelegging ved Sør Arena og Bertes

Videre jobbes det med å få passere/tilrettelegge en strekning sørøst for Sør Arena, og kople denne strekningen bedre mot Marvika.

Området ved Marvika og grøntområde mot Bertes har stort potensiale for å skape gode fritidsaktiviteter sammen med utvikling av Marvika.

10 – Marvika torv

Marvika torv er et av de første store prosjektene som er i ferd med å realiseres. Det ligger sentralt i forhold til Wilds Minne skole, barnehage og bydelshus.

Marvika torv vil inneholde forretningslokaler med matvarebutikk og kafé i tillegg til boliger. Infrastrukturen med fortau, gang- og sykkelvei og enveiskjøring i Marviksveien kommer på plass etter hvert.

Øverst: Illustrasjon fra Sørmeglerens prospekt med perspektiv sett fra Starthallen/Wilds Minne skole.
Nederst: Matvarebutikk er på plass og videre bygging er i gang.