Involverer innbyggerne på nye måter

Kristiansand kommune har for første gang prøvd metoden «gjestebud» for å involvere innbyggerne. Gjestebud er en av mange metoder som er brukt for å gi «folk flest» mulighet til å påvirke ny kommuneplan.

Gjestebudene ble både hyggelige og givende. Bülent Gün og Nina Mersland som sitter foran på bildet, bak fra venstre Nils Børstrand, Stig Nordli, Dawit Kifle og Irene Kaspersen, deltok på gjestebud i Søgne. Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune.

I arbeidet med ny kommuneplan er det gjennomført mange medvirkningsarrangementer. Innbyggerdialog er et satsingsområde for den nye kommunen, og politikerne har bedt om en bred medvirkning i planarbeidet. 

Denne delen av arbeidet er nå avsluttet.

 –  Vi har fått mange innspill som inngår i arbeidet med å utforme ny samfunnsdel av kommuneplanen. Det har vært en svært aktiv deltakelse fra næringslivet, og vi har hatt mange arrangementer med frivillige og involvert barn, unge og studenter, sier prosjektleder Grete Sjøholt.

Hun er imponert over den brede interessen og innsatsen.

-  Vi er veldig glade for disse innspillene, og vi er veldig takknemlige for at folk har valgt å bruke tiden sin på dette, sier Sjøholt.

Hun peker på at det er viktig at innbyggerne har valgt å engasjere seg i dette arbeidet.

- Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan og handler om hva vi skal satse på de neste 10–12 årene, sier hun.

Videre arbeid

Rent konkret vil innspillene, sammen med andre føringer, vurderes i arbeidet med hva som blir innholdet i kommuneplanen eller i andre fagplaner som utarbeides i 2020.

Oppsummering av alle innspillene vil etter hvert bli gjort tilgjengelig kommunens nettside og for de som skal behandle planforslaget. Neste fase for å komme med innspill er når planen legges til høring før sommeren.

Les mer om kommuneplan her. 

Gjestebud

Gjestebud som metode for å få innspill fra innbyggere, går ut på at vanlige folk inviterer en liten gruppe av sine venner, bekjente eller andre hjem til seg. Der snakker de uformelt rundt noen tema kommunen trenger innspill på.

Du kan se mer om hvordan dette ble gjort her.

Les om noen av de andre medvirkningsarrangementene lenger nede i saken.

Det ble i vinter avholdt 17 gjestebud med til sammen 85 deltakere i alderen 10 til 96 år fra ulike deler av kommunen. Hensikten med gjestebudene var å få inn innspill til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

- Gjestebudene kunne velge å diskutere ett eller flere av fire definerte tema. De fleste gjestebudene diskuterte rundt tema 1 som var «En fremtidsrettet og god kommune å bo, vokse opp, studere og bli eldre i», sier prosjektleder Grete Sjøholt.

Tema 2 var «En kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår». Tema 3 var «Forsterke Kristiansand sin attraktivitet og tiltrekningskraft».  Tema 4 var «Byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats».

Verten for gjestebudet sørget for å samle og videreformidle innspillene til kommunen. De fleste valgte å skrive rett inn i et elektronisk skjema fra egen PC.

Kommunen har i ettertid gått gjennom og sammenfattet alle innspillene. Mange er opptatt av utviklingen av levende steder med møteplasser og godt tjenestetilbud, og andre løfter også frem livsmestring og oppvekstvilkår, og behovet for utjevning av sosial ulikhet.

- Mange, særlig fra de tidligere kommunene Songdalen og Søgne, er opptatt av videreføring og styrking av frivilligheten. Økt klima og miljøinnsats opptar også mange, sier Sjøholt.

En kort oppsummering fra de fire temaene og en oversikt over andre medvirkningsarenaer finner du under her:

En god kommune

«En fremtidsrettet og god kommune å bo, vokse opp, studere og bli eldre i».

Innspillene fra gjestebudene favner mange tema og levende bydeler og stedsutvikling med nærhet til tjenester som barnehage, skole, bibliotek, omsorgssenter. De tar opp lokale møteplasser, grønnstruktur og kollektivtilbud, tjeneste- og boligtilbud tilpasset hele befolkningen, og bevaring av landbruksareal og natur- og grøntområder.

Videre omfatter innspillene, livsmestring, oppvekstsvilkår, forebygging og tidlig innsats, arbeid og utdanning, fattigdom og ulikhet, bedre fordeling av kommunale eiendommer i bydelene, dugnad, frivillighet og lokaldemokrati og attraktivitet med mer.

Likestilling og levekår

«En kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår».

Flere av innspillene på dette temaet ligner i innhold på tema 1.

Innspillene fra gjestebudene omhandler behovet for å styrke frivilligheten på tvers av alder, kjønn, eventuell minoritetsbakgrunn og økonomi.

Frivillighetssentralene må styrkes og skolene må tilby leksehjelp og besteforeldre bør motiveres til å delta i frivillighet. Kommunen bør stimulere til å skape åpne sosiale og kulturelle treffsteder i nærmiljøet. Infrastrukturen må bidra til at treffsteder brukes.

Attraktivitet og tiltrekningskraft  

«Forsterke Kristiansand sin attraktivitet og tiltrekningskraft»

Flere av innspillene fra gjestebudene på dette temaet ligner i innhold på innspillene til tema 1.

Det er kommet innspill om stedsutvikling, lokale møteplasser, tilgang til strandsone og skjærgården, ivaretakelse av store og små grøntområder, rimelige boliger, styrking av sosialt fellesskap og opprettholdelse av i nærhandel og småbedrifter. De peker også på utvikling av aktiviteter for barn, familier og eldre i bydelene.

Videre foreslås det satsing på frivillighet, bedre og billigere offentlige kommunikasjon til kulturtilbud, og å utvikle et levende torg med trivselsopplevelser for alle aldersgrupper til ulike årstider.

Klima- og miljøinnsats 

«Byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats».

Flere av innspillene er knyttet til utvikling av klimavennlig transport med ønske om sykkelsatsing med trygge gang- og sykkelveier og sykkelparkering med mer, og et godt og effektivt kollektivtilbud tilpasset brukernes behov i hele kommunen.

Innspillene handler både om belønningsordningen, offensive og fremtidsrettede transportordninger som fører til redusert klimagassutslipp (både næringsliv, offentlige virksomheter og innbyggere), godstransport på bane, styrking av buss- og lokaltog- og langdistansetogtilbudet med flere avganger medregnet bussforbindelser mellom Tangvall og Nodeland, metrobuss til Søgne og Songdalen og skyttelbuss til de store arbeidsplassene.

Det kom også innspill om redusert pris, ny teknologi og nye konsept for kollektivtrafikk som gratis førerløse busser, elektrisk «city-train» mellom ulike steder i Kvadraturen, hentetjenester med buss (bus on demand), co-ride, poolordning for utleie av el-biler, elektriske båter i skjærgården og utredning om bybane. 

Her er også innspill om færre reiser i jobb, mindre plass til biler og mer plass til myke trafikanter i sentrum. Bilfritt sentrum mellom Festningsgata og rutebilstasjonen. «La bilen stå»-kampanjer, piggdekkgebyr og høyere bomavgifter og restriksjoner for redusert biltrafikk, men også innspill om prioritering av ytre ringvei.

Flere medvirkningsarenaer

30.01: «Student- og ungdomsverksted - hvordan utvikle Kristiansand til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn?" Universitetet i Agder. 

28.01: Elever fra Songdalen skole og Holte skole viste formannskapet sine ideer for fremtidsrettede og bærekraftige bedrifter, og elever fra Kongsgård skolesenter har lagd nettavis.

30.01: Student- og ungdomsverksted. Hvordan utvikle et mer miljøvennlig og bærekraftig Kristiansand?    

06.12: Frokostmøte i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansand. Ny storkommune- ny strategi.

28.11: Uformell dialog om hva som oppleves som gode steder for innbyggerne på Rutebilstasjonen i Kristiansand. Snakk om stedskvalitet og nærmiljø.  Du kan lese mer om arrangementet og innspillene som kom.

9.11:  Innbyggerne i ny kommune inviteres til  Seminar og paneldebatt om bærekraftsmålenes betydning i Kristiansand

5.11 inviterer vi sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen de unge arbeidstakerne til å komme med innspill på U40 - Vår fremtid - vår by

Kontakt for media  

Prosjektleder Grete Sjøholt
982 87 902