Innovativt samarbeid om sosial bærekraft

Hvordan kan nye metoder for utvikling og mobilisering av innbyggere og utbyggere bidra til å skape gode lokalsamfunn? Dette skal et nytt samarbeidsprosjekt bidra til å finne svar på.

Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad er tre norske kommuner som sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere har fått støtte til et felles prosjekt fra Forskningsrådet. Prosjektet har fått tittelen «Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen».

– Hva er sosial bærekraft?

Prosjektleder Stine Busborg Sagen forklarer: – Et av målene i prosjektet vårt er å få en felles forståelse for hva sosial bærekraft betyr for utbyggere, innbyggere, politikere og faglige rådgivere i en lokal sammenheng. Sosial bærekraft handler om tilhørighet og å sikre innbyggerne like muligheter til å delta i samfunnet. Vi må investere i gode oppvekst- og levekår, helse og utdanning. Muligheten for å være med å påvirke ditt lokalmiljø er også en del av dette.

Samskaping

– Et viktig ledd i dette prosjektet blir tett dialog med innbyggere, utbyggere og utviklere, sier kommunedirektør i Kristiansand kommune, Camilla B. Dunsæd. – Vi i Kristiansand ser frem til å teste ut det skotske verktøyet «The Place Standard tool» i en norsk setting. I tillegg skal vi teste ut metoden, Bylab. Den gir oss en ypperlig anledning til å innspill fra innbyggere som vanligvis ikke deltar i stedsutviklingen.

Camilla Dunsæd, Jan Oddvar Skisland og Stine Busborg Sagen_blits_best_closer.JPG

Fra venstre: Camilla B. Dunsæd, Jan Oddvar Skisland og Stine Busborg Sagen (foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune)

Kunnskapsbaserte beslutninger

Prosjektet skal også legge til rette for såkalt ‘kunnskapsbaserte beslutninger’ blant politikere. Dette innebærer å gi politikerne best mulig relevant kunnskapsgrunnlag for å kunne fatte gode beslutninger i stedsutviklingen.

– Det er ofte mange ulike hensyn å ta når vi politikere treffer beslutninger om hvordan Kristiansand skal utvikles. Å kunne få fremlagt tydelig, relevant kunnskap om den sosiale bærekraftdimensjonen i byen vår vil være viktig for å ivareta det sosiale perspektivet i stedsutviklingen fremover, understreker ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Vi skal teste ut nye måter å fremstille sakene på, og håper dette kan være med på å vise politikere hvordan den sosiale bærekraften i et område kan påvirkes i riktig retning. Dette blir veldig spennende, sier Busborg Sagen.

Forskningsrådet bidrar økonomisk 

– Det er viktig at kommuner og forskere jobber sammen om å utvikle sosialt bærekraftige samfunn. Vi er derfor veldig fornøyde med at Kristiansand kommune skal samarbeide med forskere om å skape en bedre kobling mellom kunnskap om sosial bærekraft og politiske beslutninger, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. 

john-arne-rottingen-administrerende-direktor-fgt-00513--foto_sverre_chr._jarild.jpg

John-Arne Røttingen (foto: Sverre Chr. J. Arild)

Internasjonalt prosjekt

Kristiansand kommune leder prosjektet. I tillegg deltar en rekke andre partnere, fra WHOs norske og danske nettverk for “Healthy Cities”, By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). National Health Service (NHS) og Dundee kommune i Skottland deltar også.

Trinnvis modell

Prosjektperioden pågår fra juni 2020 til juni 2023. Kristiansand er den første av de tre prosjektkommunene som skal prøve ut de nye metodene i en utvalgt bydel. Resultatene fra Kristiansand skal foreligge i juni 2021. Da overtar Stavanger stafettpinnen, etter at justeringer blir gjort basert på Kristiansand sine erfaringer. Den tredje og siste kommunen som tester metodene for bedre sosial bærekraft i stedsutvikling er Fredrikstad.

Den trinnvise modellen er en del av kommunenes arbeid for styrke sosial bærekraft ved å involvere innbyggere i å utvikle byen til et godt sted å bo. Modellen gir anledning til å ikke bare utforske nye måter å medvirke på, men også justere og forbedre metodene underveis i prosjektet.

 

Prosjektstyret_sosial bærekraft.jpg

Engasjerte: Prosjektstyrets oppstartmøte tidligere i høst. Fra venstre: Kristin Skjelbred, Marianne Osmundsen Tronstad, Lukas Georg Wedemeyer, Stine Busborg Sagen, Elisabeth Engemyr og Venke Moe (foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune) 

Kort oppsummering om prosjektet

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Stine Busborg Sagen: