Høring: Atferdsregler etter friluftsloven

Det er særlig problemstillinger knyttet til telting, ridning i friluftsområder og bålbrenning det er aktuelt å regulere gjennom revisjon av atferdsreglene.

Kristiansand har et godt og variert tilbud av friluftsområder.

Både strandområder, byskogen, turveier, stier og lysløyper er viktige tilbud til det allmenne friluftsliv og rekreasjon. Våre frilufts- og utmarksområder benyttes til blant annet sykling, turgåing, hesteridning og telting.

I et folkehelseperspektiv er friluftsområdene i Kristiansand av stor betydning. Friluftsloven av 1957 formaliserer allemannsretten gjennom å lovfeste allmenn bruk av utmark hele året og innmark i perioder av året.

Revisjon av adferdsreglene

Friluftslovens § 2 hjemler allmenn ferdsel i utmark. På grunn av ulike brukerinteresser og -grupper kan det i enkelte områder oppstå interessekonflikter.

Friluftslovens § 15 gir kommunen adgang til å regulere (innskrenke) den frie ferdselen på visse utmarksområder gjennom å vedta atferdsregler. Atferdsreglene skal avklare og løse brukerkonflikter og verne dyre- og plantelivet på særskilte områder.

I tidligere Kristiansand var det for enkelte områder allerede innført atferdsregler som regulerer blant annet ridning, telting og bålbrenning.

Søgne, Songdalen og Kristiansand har blitt én kommune, og da er det nødvendig med nye felles regler.

Det er særlig problemstillinger knyttet til telting, ridning i friluftsområder og bålbrenning det er aktuelt å regulere gjennom revisjon av atferdsreglene.

Høringsfrist

Innspill må sendes på e-post til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 28.12.2020.

Saken vil bli lagt fram for politisk behandling på nyåret og avgjøres av bystyret.

Brukerinteresser som må avveies

Telting

Friluftsloven hjemler telting i utmark i inntil to døgn uten avtale med grunneier.

Forbud mot telting på utvalgte områder foreslås innført for å hindre unødig slitasje og fortrengsel av annen bruk. Teltforbudet må også ses i sammenheng med tilbud som finnes i tilstøtende etablerte campingområder og allmennhetens bruk av friområder.

Områdene hvor det foreslås innført restriksjoner er vist i tabellen under. Teltforbudet omfatter også bobiler og  fortøyning av båter.

Teltforbudet utelukker ikke skolers og barnehagers lavvo-virksomhet. Dette reguleres i egne avtaler mellom kommunen og den enkelte skole/barnehage.

Regulering av telting/camping må også sees i sammenhengen med nylig vedtatt politivedtekt:

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.

"I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er telting, camping, bobilcamping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet".

Dersom vi legger SSB’s tettstedsdefinisjon til grunn er det utfra politivedtekten forbudt med telting/camping på en rekke friområder. Forslaget til restriksjoner i atferdsreglene supplerer restriksjonene i politivedtektene.

Sykkelrestriksjoner

Det er kjent at det kan være konflikter mellom turgåere og uvettig sykling på stier og løyper der disse er spesielt etablert for gangferdsel, barnevogner, rullestoler og skigåing, eller områder med spesielt sårbar natur. Vi har likevel ikke foreslått å innføre restriksjoner på sykling etter gode sambrukserfaringer med sykling og turgåere.

Hesteridning

Restriksjoner foreslås videreført på utvalgte områder for å hindre konflikter i løyper som primært er etablert for gangferdsel, barnevogner, rullestoler og skigåing.

Problemet består i konflikt mellom hester ofte i stor fart hvor passering av turgåere er vanskelig. Forholdet til ridning til og fra områdene må også tas i betraktning.

Etter trafikkreglenes §2 defineres ridende som kjørende og skal ikke bruke gang-/sykkelstier.

Bålbrenning

Bålbrenning omfatter i denne sammenhengen åpen ild fra grillkull, ved og andre brennbare materialer.

Forbud mot bålbrenning annet enn på anvist plass, foreslås innført på enkelte områder for å hindre konflikter i spesielt sårbare områder med hensyn til skogbrannfare, slitasje på vegetasjon og terreng i områder med stor brukerfrekvens og befolkningskonsentrasjoner.

På enkelte områder vil det være riktig å etablere permanente bålplasser i regi av kommunen.

Forbud mot bålbrenning skal sees i sammenheng med forskrift om brannforebygging 2016 

Følgende atferdsregler foreslås innført

Område Telting/bobil
ikke tillatt
Ridning
ikke tillatt
Bålbrenning forbudt
(annet enn på anvist sted)
Baneheia[1] x x x

Lysløypene[2]

  x  
Hamresanden friområde x x x
Bystranda x   x

Bertesbukta/Roligheden

x   x
Odderøya x   x
Galgebergtangen x   x
Storenes x   x
Sjøstrand x   x
Sømstranda x   x
Fuglevik x   x
Topdalsstø x    
Jegersberg[3] x   x
Helleviga/Romsviga x    
Vestre Paradisbukta x   x
Lauviga x   x
Langeviga x    
Kvernhusløypa   x  
Prestneset   x  
Grundetjønnløypa   x  
Torvesanden x    
Paradis Fagerholt x    
Kvarenes x    
Buane x    

[1] Baneheia defineres i denne sammenheng som areal avgrenset av Kvadraturen i syd, bebyggelsen på Eg i øst, Grimsmyra i vest og til og med Bånetjønn i nord og langs med stien ned til Kjærlighetsstien på Eg.

[2] I lysløypene og i øvrige skiløyper er det forbud mot ridning og å gå (annet enn på ski) i preparerte skispor, både klassiske og fristil.

[3] Jegersberg avgrenses i denne omgang syd øst for en linje trukket mellom Sødal – Kalkheia – Sødalsmyra – turveien til Øygardstjønn – Gillshytta og Postveien.

Regler for bruk av engangsgriller

  • Engangsgriller skal kun benyttes der det ellers er lov å gjøre opp ild, det vil si på ikke-brennbart underlag, fjell- og sandgrunn eller anlagte plasser.
  • De skal ikke plasseres på vegetasjon, trebrygger, benker, svaberg og plattinger.
  • Benyttet kull må behandles som spesielt brannfarlig og må være fullstendig slokket med vann før det avfallsdeponeres i området eller tas med ut av området.