Gode muligheter på Støleheia Sør

– Det er mange som er spente på hvor Morrow Batteries bestemmer seg for å legge den planlagte batterifabrikken sin. Det viktigste er at den blir værende på Agder, sier kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland.

Jan Oddvar Skisland_torvet_1.jpg

Jan Oddvar Skisland (foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune)

Han understreker at dersom Morrow Batteries ønsker å etablere seg i vår kommune er det Støleheia Sør som er det beste alternativet. Selskapet har sagt at avgjørelsen vil tas innen utgangen av året. Onsdag 4. november var bedriften på befaring i Kristiansand.

Energiforedlende virksomheter

Skisland sitter ved roret til en offensiv kommune i vekst. Han er opptatt av at vi skal legge til rette for nye energiforedlende virksomheter, samtidig som vi bevarer eksisterende næringsliv.

Kommunen jobber for å gjøre Kristiansand til et lavutslippssamfunn, og har klare mål om elektrifisering og reduksjon i utslipp.

Områderegulering

Plan- og bygningssjef Venke Moe forteller at det er satt i gang arbeid med en områderegulering for Støleheia Sør med mål om å legge til rette for energiforedlende virksomheter. Størstedelen av dette området ligger i Kristiansand kommune og det er stort nok areal innenfor kommunegrensa til å ivareta både eksisterende virksomheter i området, i tillegg til nye bedrifter som f.eks. en batterifabrikk.

– I arbeidet med reguleringsplanen vil vi utrede ulike temaer som har betydning for området og omgivelsene. Eksempler på dette er naturmangfold, landskap, friluftsliv, forurensing, trafikkanalyse, kulturminner og kulturmiljø. Endelig omfang av utredninger vil klargjøres i et planprogram. Dette gjøres for å kunne se hvilke konsekvenser bruk av området til slike virksomheter vil få, og samtidig finne gode løsninger for hvordan omgivelsenes behov kan ivaretas.

– Vi anslår at området vil være ferdig regulert innen i årsskiftet 2021/2022. Prosessen vil følge kravene i plan- og bygningsloven, sier Moe.

Støleheia-01_illustrasjon_brighter_zoom.jpg

Støleheia Sør

God infrastruktur

Ragnar Evensen, direktør for by- og stedsutvikling i Kristiansand kommune mener det er viktig å sette av området til virksomheter som har behov for større kraftmengder.

– Området på om lag 2000 dekar har blant annet god infrastruktur og er et knutepunkt for kraft. Området vil være attraktivt for flere typer energiforedlende virksomheter. Det er god infrastruktur i området med god veiforbindelse, og kort avstand til logistikk-knutepunktet på Langemyr. Her er det mulighet for å sende gods på jernbanen mot øst eller vest, og til havna. Ved utbygging av ny ytre ring vil veien ha kryss ved Langemyr som gir direkte påkobling til E18/E39. I tillegg har området nærhet til Kjevik lufthavn, universitet og Kristiansand sentrum med de mange tilbud som ligger der.

Kompetanse og arbeidskraft

Kristiansand er en kommune i vekst med lange tradisjoner for internasjonal handel. Byen og regionen har bygget verdensledende klynger innen prosessindustri og leverandørindustri til offshore- og maritim sektor. Som et resultat har kommunen god tilgang på relevant kompetanse som allerede har erfaring fra en rekke høyteknologiske industrier.

Legger til rette for arbeidsplasser

Et av kommunens viktigste satsingsområder de neste årene er å legge til rette for arbeidsplasser og tiltrekke seg talenter. – Dyktige folk er attraktive for næringslivet, som er avhengig av relevant kompetanse til sin verdiskapning. Et spennende arbeidsmarked vil føre til en enda mer dynamisk og pulserende by, sier Geir Aksvik Haugum, næringssjef i Kristiansand kommune og leder for Business Region Kristiansand.

Geir Askvik Haugum.jpg

Geir Aksvik Haugom (foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune)

Erfaren vertskapskommune

Et annet viktig moment er Kristiansands lange erfaring i å ta imot næringsetableringer, internasjonalt næringsliv og spisskompetente arbeidstakere fra hele verden.

Business Region Kristiansand, er i partnerskap med flere bedrifter i Agder om “relocation-tjenester”. Mot en årlig avgift bistår avdelingen virksomhetene som ansetter internasjonal arbeidskraft til en sikker og effektiv ankomst, og god mottakelse til regionen.

Morrow_Helland Olsen_liggende format.jpg

Prosjektleder i Business Region Kristiansand Birthe Helland Olsen presenterer arbeidet med on-boarding av internasjonale medarbeidere for delegasjonen fra Morrow.

– Når bedriftene henter internasjonal spisskompetanse er det mye som skal på plass før nye medarbeidere kan komme og begynne sin karriere på Sørlandet, og det er viktig for bedriftene at de trives. Partnerselskapene og de nyansatte får hjelp med flere tjenester, som eksempelvis bolig, søknader og registreringer hos UDI, Skatteetaten og Politiet.

På befaring

Onsdag denne uka fikk Morrow Batteries bli bedre kjent med Kristiansand og de fikk sett Støleheia-området fra helikopter. Business Region Kristiansand organiserte dagen som i tillegg til befaring inneholdt møte med næring- og eierskapsutvalget, avklaringsmøter med ulike avdelinger i kommunen og presentasjoner av viktige aktører for Morrow.

Morrow_bymodell_Liggende format.jpg

Morrow-ansatte på befaring i Kristiansand: Foran fra venstre byutviklingsdirektør Ragnar Evensen, næringssjef Geir Haugum (begge Kristiansand kommune). Bak figuren fra venstre næringsrådgiver Rune Klausen (Kristiansand kommune). De resterende er fra Morrow Batteries: Marcus Våle (trainee),  Håkon Tanem (styreleder), Terje Andersen (CEO) og Bård Karlsen (Operations & Innovation).

– Kristiansand kan by på kortreist prosessindustri med Elkem og Glencore og en moderne havn som er opptatt av å legge til rette for næringslivet. Det er viktig at Morrow blir bedre kjent med disse aktørene, sier Haugum. - I tillegg skal Morrow Batteries ansette mange, da er det viktig å vise dem at vi også er en attraktiv plass å bo og leve. Vi tok derfor delegasjonen fra Morrow Batteries med på en byvandring som blant annet inneholdt stopp hos Reinhartsen på Fiskebygga og en omvisning på Kilden.

To omfattende installasjoner

Morrow Industries sier de ønsker å bygge både et industrisenter (Morrow Industrialization Centre) og en såkalt giga-fabrikk, men det er ikke gitt at begge deler skal bygges i samme område. Industrisenteret har ikke samme krav til lokasjon som gigafabrikken.

I skrivende stund er 19 av de innsendte forslagene til hvor batterifabrikken kan ligge redusert til fire finalister – alle på Agder; Eyde Energipark (Arendal), Lista (Farsund), Støleheia Sør (Kristiansand) og Otra (Vennesla).