Former Kristiansands strategi for fremtiden

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede strategi og handler om hva vi skal satse på de neste 10–12 årene. Nå er vi i innspurten på første del av planen, den delen som kalles samfunnsdelen.

Selve kommuneplanarbeidet foregår i to faser. I første fasen lages samfunnsdelen. Planforslaget har navnet Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030, og sendes nå til politisk behandling. Deretter starter arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Vil være på lag og på hugget

– Det er strategiavdelingen som har ansvaret for å utarbeide planforslaget som skal legges frem for politikerne i september, men vi gjør ikke jobben alene, understreker Lukas Wedemeyer som er strategisjef i Kristiansand kommune. – Alle områder i kommunen er involvert i utarbeidelsen av kommuneplanen Vi er også veldig opptatt av å spille på lag med innbyggerne og å sørge for at flest mulig blir hørt underveis i arbeidet.

Utkastet til kommuneplanens samfunnsdel har vært ute til offentlig høring fra 15. mai til 29. juni. I løpet av høsten 2020 skal første del av kommuneplanen være klar.

Strategiavdelingen består i dag av ni rådgivere, pluss leder, som sammen er pådrivere for den strategiske utviklingen av kommunen. I arbeidet med bærekraftig samfunnsomstilling jobber de for å finne gode løsninger på «samfunnsflokene».

Beste og første sittebilde med flere damer.JPG

Strategiavdelingen i Kristiansand kommune

Nettverk

Strategiavdelingen har et særlig ansvar for å styrke intern samhandling og for å profesjonalisere samarbeidet med eksterne aktører.

– Vi har en sentral rolle i nasjonale og internasjonale nettverk som for eksempel storbynettverket, smartbynettverket og nasjonalt bærekraftnettverk, sier Wedemeyer. – Utfordringene Kristiansand møter framover er komplekse og kan bare løses sammen med innbyggerne og andre samarbeidspartnere. Vi prøver ut stadig nye verktøy i dette arbeidet.

Viktig med innspill

En viktig del av jobben med kommuneplanen er å sørge for at flest mulig av innbyggerne skal få mulighet til å gi innspill underveis i planarbeidet.

– Vi har brukt både digitale og fysiske innspills-møter. Et eksempel er gjestebud, en spennende ordning som har blitt testet ut, sier kommuneplanlegger Grete Sjøholt. – Innbyggere inviterer folk hjem til seg for å diskutere og gi innspill på konkrete temaer som er relevante for planarbeidet. Denne ordningen har vi fått gode tilbakemeldinger på. Vi har også arrangert konsert med en lokal rapper for å få tak i stemmer fra unge med flerkulturell bakgrunn.

Som del av den digitale transformasjonen, som ble satt ytterlig fart på med korona, ble dialog med innbyggerne gjennomført som webinarer, og innspill til strategien ble sendt inn digitalt.

God respons

– I år kom det inn nesten tre ganger så mange innspill som da kommuneplanens for gamle Kristiansand ble utarbeidet i 2017. Alle er lest og vurdert av en tverrfaglig prosjektgruppe og planen er blitt justert, slik at den er klar til politisk behandling, sier Sjøholt.

– Den spennende dynamikken med innbyggere, kommunens fagfolk og politikerne gjør jobben innholdsrik og spennende, sier Grete Sjøholt, som har jobbet som kommuneplanlegger i Kristiansand i 17 år.

Når kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt følges den opp gjennom både prioriteringer i økonomiplanen, kommuneplanens arealdel og den fysiske utviklingen. Her besluttes det for eksempel hvilke områder som skal reguleres til boliger, hvor man skal ha næringsvirksomhet og hvordan kommunen kan legge til rette for at flest mulig kan sykle eller gå til jobben. Kommuneplanen inneholder med andre ord beslutninger som påvirker din hverdag på flere plan.

Handlings- og økonomiplan

For å sikre sammenhengen mellom kommuneplanen og den årlige handlings- og økonomiplanen var kommunens øverste ledere samlet 27. august og diskuterte hvordan kommuneplanen skal settes ut i praksis.

Wenche P Dehli 2.jpg

Wenche P. Dehli

– For både politisk og administrativ ledelse handler det hele tiden om å prioritere det som er viktigst, understreker direktør for samfunn og innovasjon Wenche P. Dehli. – Derfor er det viktig for oss å få gode innspill fra innbyggerne, slik at vi både kan tilby relevante tjenester og utvikle kommunen for framtiden slik at det er godt å være innbygger i Kristiansand.

Her kan du lese mer om høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel.