Flytter innfartsparkeringen

Innfartsparkeringen i Rona er stengt og skal tilbakeføres til et dyrkbart jorde. Arbeidet med nedrigging startet mandag 15. juni. Ny åpner ca. 1. juli i Håneskrysset.

Ny i Håneskrysset

Rona innfart.jpg

Nå er det slutt med innfartsparkeringen i Rona. Foto: Bjørne Jortveit

Et par uker fremover er bilister i Randesund uten parkeringstilbud om de ønsker å ta bussen videre til byen fra Rona. 1. juli åpner imidlertid innfartsparkeringen i Håneskrysset. I alt anlegges 110 p-plasser ved veikrysset, de fleste på sydsiden av E18. Dette erstatter innfartsparkeringen i Rona. Tilbudet i Håneskrysset gir dobbelt så mange p-plasser.

Det er Kristiansand kommunes ingeniørvesen som fjerner innfartsparkeringen og tilbakefører området til dyrkbar mark. I flere år har ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen ved Kristiansand kommune leid privat grunn til innfartsparkering i Rona. Det har ikke lyktes å få en permanent innfartsparkering i Rona til en overkommelig pris. Dermed har strategien vært å satse på ny innfartsparkering i Håneskrysset.

Kontaktpersoner

Olav Austenaa, leder ingeniørvesenet sone øst: olav.austenaa@kristiansand.kommune.no

Bjørne Jortveit, rådgiver areal- og transportenheten Kristiansand kommune / ATP-samarbeidet: bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no