Faktura for kommunale avgifter

Fire ganger i året sender Kristiansand kommune faktura for kommunale avgifter. Den første fakturaen har betalingsfrist 20. mars, men har blitt utsatt til 2. april på grunn av forsinkelser i utsendelsen.

Eiendomsskatt og betaling for kommunalt vann og avløp er de vanligste postene på fakturaene for kommunale avgifter.

Fakturaene sendes ut sirka tre uker før forfall. I 2020 skal regningene betales 20. mars, 4. mai, 5. august og 2. november.

Utsatt frist til 2. april for betaling av faktura med frist 20. mars

Hvor finner du fakturaen din?

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten blir delt i fire, slik at du betaler fire like store beløp i året.

Mer informasjon om eiendomsskatt 

Vann- og avløpsgebyr fra 2020

Eiendommer som er tilknyttet vann og/eller avløp:

I 2020 blir også beløpet for kommunalt vann og avløp temmelig lik på alle fire fakturaene. Det er fordi avregningen for vannmåler-kunder i 2019 ble gjort på en ekstra faktura i de tre tidligere kommunene i desember.

Vann- og avløpsgebyret for boliger og hytter som er knyttet til kommunens vann- og avløpsnett består av en fast og en variabel del. På fakturaen heter den faste delen abonnementsgebyr vann og abonnementsgebyr avløp, mens den variable kalles forbruk vann og forbruk avløp.

Abonnementsgebyrene er det samme for bolig og hytte.  Det er også likt enten du har vannmåler eller ikke.

Forbruksgebyrene varierer avhengig av om du har vannmåler eller ikke.  Det er også ulikt gebyr for bolig og hytte som ikke har vannmåler.

Uten vannmåler

De som ikke har vannmåler, betaler for et stipulert forbruk av vann og utslipp av avløpsvann. Prisen regnes ut fra hvor mange kvadratmeter (m2) bruksarealet i boligen eller hytta er. Kvadratmeterprisen for hytta er halvparten av prisen for boligen. 

Med vannmåler

De som har vannmåler, betaler for det vannet de bruker. Forbruket leses av mot slutten av hvert år. Prisen er 7,82 kroner for hver kubikkmeter vann (1000 liter) du bruker.

Det stipuleres et årlig forbruk. 25 prosent av prisen for forventet forbruk faktureres forskuddsvis på hver av de fire fakturaene.

De aller fleste som har innlagt vann, er også koblet på kommunens avløpsnett. Prisen for å bruke avløpsnettet er 14,53 kroner for hver 1000 liter vann du har brukt. Avløpsmengden er det samme som vannforbruket.

Bolig og hytte (fritidsbolig)

Her er oversikten over hva du som eier en bolig eller ei hytte som har innlagt kommunalt vann og avløp, skal betale.

 
Type gebyr Belastes pr. Pris inkl. moms
Bolig og fritidsbolig med vannmåler    
Abonnementsgebyr vann Boenhet pr. år 845 kr
Forbruk vann  m³ (1000 l) 7,82 kr
Abonnementsgebyr avløp Boenhet pr. år 1780 kr
Forbruk avløp  m³ (1000 l) 14,53 kr
Vannmålergebyr
(når kommunen eier vannmåleren)
Pr. måler pr. år 250 kr
     
Bolig uten vannmåler    
Abonnementsgebyr vann Boenhet pr. år 845 kr
Frobruk vann stipulert  m² pr. år 9,38 kr
Abonnmentsgebyr avløp Boenhet pr. år 1780 kr
Forbruk avløp stipulert m² pr. år 17,43 kr
     
Fritidsbolig uten vannmåler    
Abonnementsgebyr vann* Boenhet pr. år 845 kr
Forbruk vann stipulert fritid m² pr. år 4,69 kr
Abonnmentsgebyr avløp Boenhet pr. år 1780 kr
Forbruk avløp stipulert fritid m² pr år 8,72 kr

*Fritidsbolig med midlertidig vann (sommervann) er utgått.

Leiligheter i borettslag og sameier

Det er samme type gebyr for leiligheter som for boliger. Se tabellen over.

Gebyr og abonnement

Eiendommer som har septiktank (slamavskiller)

Eiendommer, som er tilknyttet kommunalt avløpsnett og har egen septiktank (slamavskiller), får tømt septiktanken ifølge gjeldene forskrift for tømming av slamavskillere. Dersom du har inngått avtale om flere tømminger enn forskriften sier, vil disse tømmingene bli fakturert og fordelt på fire terminer. Når det er flere eiendommer tilknyttet en slamavskiller, vil beløpet bli fordelt etter antall eiendommer.

Næringseiendommer

Vann- og avløpsgebyr for næringseiendommer

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg

Privat avløpsanlegg

Hvis du får vann fra kommunen, men har eget avløpsanlegg, betaler du det samme abonnementsgebyret for vann som andre.

I tillegg betaler du abonnementsgebyr for utgifter kommunen har med å administrere ordningen for tømming av avløpsanlegg. Dette koster 625 kroner i året.

Kommunen har også overtatt selve tømmingen av private avløpsanlegg.  Hvor ofte disse tømmes, avhenger av hva slags anlegg det er. Det koster 3375 kroner å tømme en septiktank på mellom tre og seks kubikkmeter. Tømming av et minirenseanlegg koster 3750 kroner.

Prisene er inklusiv moms. Beløpet betales over fakturaen for kommunale avgifter.

Privat vann og renseanlegg

Hvis du har privat vannforsyning og et privat renseanlegg, betaler du ikke vanngebyr. Men du betaler abonnementsgebyr for utgifter kommunen har med å administrere ordningen for tømming av private renseanlegg. Prisen er 625 kroner i året.

Du må også betale for selve tømmingen, som nå gjøres av kommunen. Hvor ofte disse tømmes, avhenger av hva slags anlegg det er. Det koster 3375 kroner å tømme en septiktank på mellom tre og seks kubikkmeter. Tømming av et minirenseanlegg koster 3750 kroner.

Prisene er inklusiv moms. Beløpet betales over fakturaen for kommunale avgifter.

Tilsyn med private anlegg

Kommunen har også plikt til å føre tilsyn med at private renseanlegg fungerer. Tilsynsgebyr for et privat avløpsanlegg er 650 kroner (fritatt for moms) i året. Kostnadene fordeles på de som eier det private anlegget.

Private anlegg