Eg sykehusområde – plan- og bygningssjefen informerer

Kristiansand kommune ønsker med dette å opplyse om at det foreligger mange fagutredninger om de ulike temaene opprop «Ja til jordvern – nei til videre nedbygging av Egsjordene» legger til grunn for oppropet.

Her kan du lese oppropet det vises til.

Kristiansand bystyre vedtok 11.05.2016 gjeldende områderegulering for Eg sykehusområde.  

Områdereguleringen ble gjennomført for å sikre at et fremtidig sykehus med akutt- og beredskapsfunksjoner fortsatt skal kunne ligge på Eg. I tillegg inneholdt bestillingen at det i området skal kunne legges til rette for at det kan utvikles en helsebydel hvor de ulike funksjonene skal bygge opp om hverandre. Sammen med ny bro over Otra er dette et viktig byutviklingsgrep som vil knytte funksjonene på Eg nærmere forskningsinstitusjonene på universitetet på Gimlemoen.

Planen inneholder mange fagutredninger i tillegg til utbyggingsbehovet hvor bl.a. forholdet til beredskap, eldre og nyere kulturminner, jordvern, grønnstruktur, friluftsliv, barn og unges bruk av området, grunnundersøkelser, støy, luftkvalitet med mer er grundig utredet.

I tillegg kommer arkeologiske utgravinger, grunnboringer og utvidet motfylling for å hindre erosjon, sikring av flomveier med videre.

Plankart Eg sykehus

Som plankartet viser er det meste av området mellom ny vei og Egsveien fortsatt grønt og tilgjengelig for allmennheten. Egshaugen, gravhaugen fra folkevandringstiden er fortsatt sikret og alleen er sikret bevart som fremtidig gang- og sykkelvei.  

Demokratisk prosess

Områdereguleringen var igjennom en lang demokratisk prosess med avklaringer politisk og med involvering av statlige og fylkeskommunale instanser. Det var et enstemmig bystyre som vedtok planen og i tillegg la til et punkt fire (52/1) hvor de vedtok at det det skulle utarbeides en plan over hvor og hvordan nydyrka mark skal etableres.

I etterkant har det i samarbeid med fagmyndigheten blitt avklart at matjorda som fjernes i forbindelse med bygging av nytt bygg for psykiatrien, vil bli deponert i Holskogen. Matjord fra neste byggetrinn vil bli forsøkt benyttet på Eg.

I tråd med samme vedtakspunkt vil det kunne følge opp målet om at det skal kunne legges til rette for matproduksjon gjennom parsellhager, andelslandsbruk eller tilsvarende.  

I 2016 var det planer om å sette spaden i jorda for nytt bygg for psykiatrien og det var utarbeidet såpass detaljerte planer for dette bygget at det ikke var behov for å kreve en detaljregulering av dette området. For de andre utbyggingsområdene ble det stilt krav om detaljreguleringsplaner før det kan gis tillatelse til bygging. Imidlertid kan det når et område er avsatt til byggeformål og formålet er i tråd med områdereguleringen åpnes for parallell detaljregulering og byggesaksbehandling.  

Les dokumentene i saken

Her kan du lese alle dokumentene som er utarbeidet i forbindelse med områderegulering for Eg sykehusområde

For de som bare vil lese planbeskrivelse og bestemmelser, se planarkivet her   

Plan- og bygningssjefen