Akson skal gi én felles kommunal pasientjournal og løsninger for helhetlig samhandling for å knytte helse-Norge bedre sammen. Det vil gi innbyggerne tryggere og bedre helsetjenester.

Foto: scanstockphoto.comEffektivt og bærekraftig

Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med.

Pasientens og brukerens behov og ønsker skal stå i sentrum.

Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester og de som disse samhandler med.

Intensjonserklæringer

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-Norge. Videre statlig arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget.

Våren 2020 pågikk informasjons- og forankringsarbeidet, med 1. juli som frist for å signere intensjonserklæring.

 Per 8. juli har 183 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen for Akson, dette utgjør opp mot 65 % av Norges befolkning utenfor helseregion Midt-Norge. 

I Agder oppnådde vi 100 % oppslutning.

Veien videre

Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i samarbeid med KS/ kommunal sektor.

Utredningen omfatter blant annet å avklare kommunenes organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet.

Det videre utredningsarbeidet er for lengst i gang.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå sammen med Direktoratet for e-helse, KS og kommunene Bergen, Bodø, Bærum, Kristiansand, Stavanger, Oslo og Vinje om å svare ut gjenstående spørsmål. Målet er at kommunene skal ha et godt beslutningsgrunnlag for videre veivalg i 2021.

 

Deltagelse i arbeidet

Kristiansand og agderkommunene har deltatt som 30 av 44 referansekommuner i arbeidet med behovskartlegging og konseptvalgutredning (2016-2019).

Etter at forprosjektet (sentralt styringsdokument) ble overlevert til Helse – og omsorgsdepartementet i februar 2020, ble det etablert en felles styringsgruppe for å se nærmere på styring, organisering og finansiering.

Her deltar stat og kommune som likeverdige parter representert ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og kommunene Stavanger, Kristiansand, Vinje, Bodø, Bergen, Oslo og Bærum.

Det er også opprettet et kommunal styringsråd med de samme sju kommunene som forbereder saker og gir råd.

Les mer her:

https://www.ks.no/akson

https://ehelse.no/tema/Akson

https://www.ehelseagder.no/prosjekter/akson-agder/

Video:

https://vimeo.com/356147816

https://youtu.be/EQKH_tBCwJ0

Kontakt for media

Direktør samfunn og innovasjon
Wenche P. Dehli
952 93 926