11 millioner kroner til klimasatsing

Klimasats er miljødirektoratets tilskuddsordning for klimatiltak. Kommunen har fått innvilget hele ni søknader i 2020. Tilsammen gir dette 11 080 000 kroner.

elizabeth__hovedbilde.jpg

– Pengene skal blant annet brukes på elektrisk renovasjonsbil, klimavennlige bygg og redusering av matsvinn, sier en engasjert Elizabeth Rojas. Hun er  klima- og miljørådgiver i tillegg til å være kommunens koordinator for Klimasats. Foto: Ragna Marie Henden.

9 av 16 søknader ble innvilget

Klimasats ble opprettet i 2016, og er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.  

250 millioner kroner var avsatt til ordningen i 2020. Miljødirektoratet mottok hele 587 søknader og det ble søkt om i overkant av 723 millioner kroner.

Kristiansand kommune sendte inn 16 søknader og fikk innvilget 9 av dem.
– Konkurransen var meget stor og vi er stolte over å ha fått støtte til hele 9 prosjekter, sier Rojas.

Hun legger til at klimaarbeid i Kristiansand er viktigere enn noen gang før, og mener at antallet søknader til Klimasats fra kommunen viser handlingsvilje til å jobbe med klima lokalt.

– For å omstille Kristiansand til et lavutslippssamfunn er vi avhengige av at alle kommunalområder og andre virksomheter som er eid av kommunen bidrar. Kommunen er myndighetsutøvere, samfunnsutviklere, tjenesteleverandører, innkjøpere av varer og tjenester, og vi eier og drifter mange store bygg. Vi må i større grad bruke de mulighetene vi har til å påvirke klimagassutslippene. På denne måten bidrar vi til utvikling av klimavennlig teknologi og vi kan også bidra til å skape nye og grønne arbeidsplasser, understreker Rojas.

Kristiansand har fått støtte til følgende prosjekter

Under har vi kort beskrevet de forskjellige prosjektene som kommunen har fått støtte til i 2020.
Ønsker du å lese hele søknaden og se hvilke andre posjekter som har fått støtte,  kan du bruke denne lenken:
Klimasats-prosjekter - lenke til miljødirektoratets nettside om Klimasats

Havlimyra skole, tilbygg til 2 millioner kroner

Bygget skal oppføres i mest mulig massivtre/limtre, ha lavt energibruk og passivhusstandard. Byggeplassen skal etableres som fossilfri byggeplass.

Ansvarlig: Morten Hallvard Stensrud, bygg og eiendomsforvaltning.

Ny gjenvinningsstasjon, klimatiltak til 3 millioner kroner

Avfall Sør skal bygge ny gjenvinningsstasjon. Her skal det ikke brukes maskiner med fossilt drivstoff (diesel) til flytting av containere og annet. Prosjektet inneholder også flere andre tiltak som alle bidrar til lavere klimagassbelastning.

Nybygget vil også øke kompetansen om prosjektering og oppføring av bygg i tre og andre klimavennlige materialer.

Ansvarlig: Alena Bohackova, klima og arealutvikling.

Elektrisk renovasjonsbil i Kvadraturen til 1,8 millioner kroner

Det nye nullutslipps-kjøretøyet vil erstatte dagens dieseldrevne renovasjonsbil i Kvadraturen. Dette blir første hel-elektriske renovasjonsbil i Kristiansand.

Ansvarlig: Ole Jacob Rynning‐Tønnesen, Business Region.

Nye Tangvall skolesenter til 2,4 millioner kroner

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune har søkt om støtte til å bygge ny ungdomsskole, videregående skole og idrettshall på Tangvall. Skolesenteret er tenkt som et svært energi- og klimaeffektivt skoleanlegg, med betydelig reduksjon av klimagasser.

Prosjektet skal også produsere lokal fornybar energi fra solceller. Byggeplassen skal være fossilfri.

Ansvarlig: Erik Sandsmark,  by- og stedsutvikling.

Redusere matsvinn ved omsorgssentrene, 300.000 kroner

Pengene skal brukes til å ansette en dedikert person som skal jobbe med matsvinn på ett eller flere omsorgssentre.

Følgende tiltak planlegges:

  • veiing og måling av matsvinn
  • matbestillingsrutiner,
  • oppfølging av meny/diett,
  • varelager og datomerking,
  • oversikt over og bruk av restemat
  • lage bedre rutiner for avbestilling av dietter og spesialmat
  • rutiner for bedre håndtering av mat

Ansvarlig: Astrid Færden Gaare, omsorgssenter administrasjon.

Sirkulær Kristiansand, 470 000 kroner

Kommunen har ansatt en prosjektstilling i ett års engasjement. Prosjektstillingen skal ha en rolle som pådriver og koordinator for satsing på sirkulær økonomi, både internt og eksternt i kommunen.

Sirkulær økonomi betyr å utnytte alle ressurser best mulig. Minst mulig skal kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer.
Kommunen skriver i søknaden at fokuset vil være forbruk og avfall, noe som blant annet omfatter innkjøp, bygg, matsvinn, plast, forretningsutvikling og deling.

Ansvarlig: Alena Bohackova, klima og arealutvikling

Stedsutvikling som ledd mot et lavutslippssamfunn, 200 000 kroner

Med dette prosjektet ønsker man å konkretisere klimavennlige løsninger for tettstedsutvikling. Kommunen ønsker en bærekraftig utvikling av tettsteder, og vil kartlegge lokale løft og tiltak i areal- og transportplanlegging som kan bidra til omstillingen mot et lavutslippssamfunn.

Ansvarlig: Christina Rasmussen, klima og arealutvikling.

Egen ressursformidler, videreføring av prosjekt, 550 000 kroner

Ressursformidleren har igangsatt prosjekter utover vanlig avfallshåndtering hos Avfall Sør, slik som "Gratis bokhylle", kartlegging av mulige samarbeidspartnere, forskning, intern logistikk og erfaringer fra andre avfallsselskap. Framover ønsker kommunen  å se nærmere på trevirke. Sorteringsundersøkelser viser at etter restavfall, er trevirke nest største del av avfallet.

Ansvarlig: Alena Bohackova, klima og arealutvikling.

Institusjonalisering av klimaarbeidet i nye Kristiansand, 350 000 kroner

Kommunen ønsker å koordinere viktige klima- og miljørelaterte oppgaver, sette disse i system og ansvarliggjøre alle kommunale områder i den nye organisasjon for den nye kommunen.

Ansvarlig: Elizabeth Rojas, klima og arealutvikling.

Kontakt

For mer informasjon om Klimasats kan du kontakte klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas på e-post: elizabeth.rojas@kristiansand.kommune.no