Gå til hovedinnhold

1,35 millioner kroner i SNU-midler til Agder

Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Agder politidistrikt har fått tilsammen 1,35 millioner kroner til SNU-prosjektet, Stanse Negativ Utvikling. Pengene kommer fra Justisdepartementet og Fylkesmannen i Agder.

SNU = Stanse Negativ Utvikling

Samarbeid er nøkkelen for å snu negativ utvikling i ungdsomsmiljøer, sier fv politistasjonssjef Ole Hortemo, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune Johanne M. B. Nilsen og fylkesutdanningssjef Arly Hauge, som har fått 1,35 millioner kroner til et felles SNU-prosjekt. Foto: Ragna Marie Henden

SNU-prosjektet, som står for Stanse Negativ Utvikling, startet opp i november 2017, og har allerede gitt positive resultater, sier samarbeidspartnerne. Det er politistasjonssjef Ole Hortemo fra Agder politidistrikt, fylkesutdanningssjef Arly Hauge i Vest-Agder fylkeskommune og Johanne M. Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, som har hatt jobben med å utforme søknaden til departement og fylkesmann.

– Vi har fått nesten alt vi har søkt om i støtte fra både Justisdepartementet og Fylkesmannen i Agder. Det tolker vi slik at myndigheten ser positivt på SNU-prosjektet og de tiltakene vi har gjort i Kristiansand det siste halvåret, og planlegger framover, sier Hortemo, Hauge og Nilsen.

– Kristiansand kommune, politi og videregående skoler har over tid registrert en negativ utvikling i voldsbruk og truende adferd i ungdomsmiljø. Voldsbruken har økt i omfang og i alvorlighetsgrad. Det ble registrert økning i arrangerte slåsskamper som tiltrakk seg mange tilskuere, og hvor det ble utøvd svært alvorlig vold, forteller kriminalitetsforebyggende koordinator, Johanne M.Benitez Nilsen.

– Utfordringer knyttet til ungdomsmiljø er ikke kun et Kristiansands fenomen, men Kristiansand kommune, fylkeskommunen, institusjoner og politiet har ønsket å gjøre noe med problemene så raskt som mulig, sier Nilsen.

– Hortemo roser Kristiansand kommune, først ved rådmann Tor Sommerseth, som i 2017 tok initiativet til å gjøre noe med problemene. - Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne M. Benitez Nilsen har gjort en god koordinerings- og søknadsjobb. Det er meget motiverende med de pengene vi her har fått, og de skal vi bruke godt og få mye igjen for, sier Hortemo, som mener samarbeid er avgjørende for å få til gode resultater.

Redusert antall arrangerte slåsskamper

– Det er viktig med samarbeid mellom kommunen, politiet og videregående skoler for å snu utviklingen, sier fylkesutdanningssjef Arly Hauge. – Medieoppslagene rundt arrangerte slåsskamper var nok en vekker for mange. I videregående skoler på Agder treffer vi veldig mange av ungdommene og har de samlet et klasserom. Her kan en lærer invitere til dialog rundt ulike tema i løpet av skoledagen og engasjerer elevene til samtale. Jeg vil gi en stor honnør til elevene som har tatt tak i problemet. Vi har hatt noen sterke foregangselever som har tatt mer ansvar enn forventet og bidratt til å snu utviklingen, meget virkningsfullt, sier Hauge.

– Det at politiet stiller opp på skolene og er synlig gir også tiltakene troverdighet og faglig legitimitet, sier Hauge.

– Vi ser at ungdommene nå er blitt mer bevisste, og når de får varsel i sosiale medier om slåsskamper så stiller de ikke opp. Noen varsler sosiallærer eller politiet, og vi får mulighet til å stoppe og gripe inn før det utvikler seg negativt, sier Hortemo. – Her ser vi effekten av godt samarbeid gjennom SNU-prosjektet, sier Hortemo, som presiserer at det blir veldig effektfullt når en på denne måten kan sette inn ulike tiltak samtidig, som bevisstgjøring av elevene, økt voksentetthet og politi på skolene, og synlighet i media som gjør foreldre og samfunnet mer klar over hva som skjer.

850.000 fra Justisdepartementet

De 850.000 kronene fra Justisdepartementet går til delfinansiering av en rekke samarbeidsprosjekter som gjennomføres av organisasjoner, næringsliv og foreninger.

  • Samarbeid med Røde Kors om et gatemeglingsprosjekt, et verktøy for ungdommene til å løse konflikter uten vold.
  • Samarbeid om en ungdomskonferanse for ungdommen selv, med tema "utvikling av online kampanjer mot vold".
  • Ansette flere miljøverter/bydelverter som er unge voksne, gode rollemodeller. Kristiansand kommune har allerede ansatt den første miljøverten i Kvadratuen, et vellykket tiltak.
  • Samarbeid med KUP, Kirkens ungdomsprosjekt, om et guttegruppe-tiltak.

500.000 fra Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Agder ga nettopp tilsagn på tildeling av 500.000 fra skjønnsmidlene til SNU-prosjektet. Pengene skal gå til samarbeidstiltak for å sikre mer og bedre informasjonsflyt mellom institusjoner, politi, kommuner og skoler på Agder.

Tiltakene er blant annet:

  • Opprette fora og ulike samarbeidsrutiner kommune, politi og fylke
  • Utvikle felles fag, metode og rutine for tiltak
  • Felles oversikt over utfordringsbilde
  • Kompetanseheving på tvers
  • Ungdomsmobilisering – «aktiv mot vold»

Redusere utenforskap

– Problemene rundt utenforskap løser en ikke med «kvikkfiks», sier fylkesutdanningssjefen. – Her må vi videreføre det samarbeidet vi nå har startet opp, og bygge en god grunnmur. Det er viktig at vi tar tak i de underliggende utfordringene til ungdomsvold, det er et kontinuerlig arbeid. Samarbeidet vi her har startet er en viktig start på å snu en negativ utvikling for en del ungdommer og ungdomsmiljøer.

– Det er inspirerende fra kommunens side å se at vi sammen oppnår resultater, sier kriminalitetsforebyggende koordinator Nilsen.

Kriminalitetsforebyggende koordinator leder satsingen og vil ha hovedansvar for tiltakene det søkes om midler til. SNU satsingen er forankret hos øverste ledelse i Agder politi, Vest-Agder fylkeskommune (skole) og i Kristiansand kommune. I tillegg er satsingen forankret Buf-etat Sør og i Rådmannsutvalget i KS.

Bakgrunnsinformasjon

Økning av vold blant unge

SNU-prosjektet

Kontakt

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen: 952 35 820
Fylkesutdanningssjef Arly Hauge, mobil 909 77 432
Politistasjonssjef Ole Hortemo, Agder politidistrikt, mobil 911 86 342

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 23.05.2018 10:13
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?