Gå til hovedinnhold

Kristiansand boligselskap KF

Hos oss kan vi hjelpe deg med spørsmål om leiekontrakter og feil og mangler ved boligen. På denne nettsiden finner du våre forventninger og råd til deg som bor i våre boliger. Ved å følge disse, får du et bedre inneklima og vi får boliger som lever lenger.

Hvem er Boligselskapet?

Kristiansand Boligselskap KF er et kommunalt foretak fra 1.1.2006 som skal fremskaffe boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kristiansand Boligselskap KF hører juridisk sett under Kristiansand kommune, men har egne vedtekter, sitt eget budsjett, sitt eget styre og er direkte underlagt bystyret.

Alle boliger med unntak av boliger for enslige mindreårige tildeles av Helse -og sosialsektoren (HS). HS kartlegger søker for å vurdere om de har behov for bolig, eventuelt hva slags type bolig og om det også er aktuelt med tjenestetildeling. Deretter tildeles bolig og eventuelt tjenester av HS. HS følger også opp beboeren i botiden dersom det feks er brudd på husleiekontrakt og/ eller husordensregler eller dersom behov for bolig og/eller tjenester endrer seg. Boligselskapet (BS) står for vedlikehold og drift av boligene og tekniske anlegg samtidig som vi sørger for kontraktskriving og forventningsavklaring med beboerne før innflytting. Ved utflytting kontrollerer BS boligen. 

Foretaket disponerer per 29.10.2019 hele 1889 boliger for utleie. Boligene er øremerket for:

 • 810 gjennomgangsboliger for vanskeligstilte og bostedsløse
 • 37 boliger for bostedsløse
 • 48 boliger særskilt tilrettelagt for husstander med funksjonshemmede
 • 110 omsorgsboliger for eldre
 • 544 omsorgsboliger og serviceboliger for eldre
 • 223 boliger for utviklingshemmede
 • 115 boliger for personer med psykiske lidelser
 • 2 presteboliger

Endel av boligene eies av stiftelser

 • Kristiansand boligstiftelse med 559 boliger
 • Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger med 290 boliger
 • Stiftelsen Eldres hjem/Kongens senter med 50 boliger

Boligselskapet fokuserer mye på sikkerhet og 49,0% av alle våre boliger er sprinklet.  79,0% direkte varslet KBR.

Åpningstid er fra kl. 0800 til kl. 1500 mandag til fredag.

Boligselskapet legges ned fra 31.12.2019 og blir da en egen enhet under Kristiansand Eiendom,

Hva er et kommunalt foretak (KF)?

Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etableres et kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11. Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen er part i alle avtaler og hefter for foretakets forpliktelser. I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, vil de ansatte fortsatt ha kommunen som arbeidsgiver. Foretaket ledes av et styre, som er utpekt direkte av kommunestyret. Daglig leder står i linje under styret, som igjen er underlagt kommunestyret. Foretakene er på denne måten direkte underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Kommunens eiermelding.

Søke kommunal bolig

Alle kommunale boliger må søkes hos Boligavdelingen i Helse- og sosialsektoren og alle boliger tildeles av dem.

Vårt ansvar

Dersom det ikke er avtalt noe annet, er det Boligselskapets ansvar å utføre utvendig vedlikehold av din bolig. Dette omfatter vedlikehold av fasade, tak, vinduer i fellesområdene, oppganger og ulike tekniske installasjoner. Se detaljer i kontrakten.

Vi vet at det kan oppstå feil og skader i våre boliger og eiendommer, og vi er dessverre også plaget av hærverk. Hjelp oss og si i fra til vårt kundesenteret om du oppdager feil og mangler.

Dersom du bor i gjennomgangsbolig, er driftsoppgavene ditt ansvar. Dersom du bor i et sameie eller borettslag har sameiet eller borettslaget vanligvis ansvar for disse oppgavene. Se reglene der du bor

For enkelte heleide kommunale bygg (ref. leiekontrakten din) sørger vi for å utføre følgende driftsoppgaver:

 • Klippe gresset før det blir for høyt
 • Strø og måke snø i våre gårdsrom og sette ut strøkasser som beboere kan bruke ved behov. Etter store snøfall kan det ta litt tid før måkebilen kommer
 • Bytte lyspærer i fellesarealer som oppgang, kjeller, loft og gårdsrom
 • Reparere låser og callinganlegg i oppganger
 • Reparere knuste ruter i fellesområdene
 • Fjerne tagging i våre eiendommer
 • Reparere maskinene i vaskekjelleren der det finnes
 • Ukentlig trappevask

Sammen tar vi vare på boligen du bor i.

Ditt ansvar

Leietakeres ansvar er regulert av leiekontrakt inkludert husordensreglene. Bor du i borettslag, sameie eller bofellesskap, må du også forholde deg til reglene som er der. Som leietaker har du ansvar for indre vedlikehold i boligen. Se også eget punkt for husordensregler.

Utlufting og ventilasjon

Vi har store utfordringer med høy fuktighet, råte og dårlig luft i flere av våre boliger. Her er derfor reglene:

 • Temperaturen i boligen bør være ca 21 grader, noe avhengig av årstiden
 • På soverommet bør den ligge på 12-18 grader
 • Må du likevel tørke tøy inne, må du sikre at det er god utlufting og god temperatur
 • Innvendige dører bør stå åpne for å sikre god sirkulasjon av luft
 • Fjern gardiner fra vinduer om dagen og trekk møbler ut fra vegger
 • Unngå damp fra matlaging over timer
 • Damp/ matos er forresten største årsak til falske brannalarmer
 • Ikke steng ventiler og ikke tape dem igjen
 • Utlufting av leilighet må ikke foregå mot felles oppgang, slik at matlukt sjenerer naboer
 • Husk at åpne ventiler gir minimalt med varmetap
 • Tørk tøy ute for å hindre fuktskader og dårlig innemiljø

Kjøkkenet

Kjøkkenet er et viktig sted i en bolig som har mange tekniske innretninger. Derfor er det viktig å passe på:

 • Du må sørge for åpne avløp for å unngå lekkasjer
 • Mange branner starter på komfyren p.g.a. dårlig renhold eller feil bruk
 • I leiligheter med mekanisk avtrekk over komfyr (ovnshette), skal avtrekket alltid stå på
 • Luftsirkulasjonen hindrer fuktskader og gir bedre luftkvalitet
 • Ved matlaging skal kjøkkenvifta alltid stå på
 • Sørg for godt renhold og tørk opp alt vannsøl umiddelbart
 • Ikke tøm fett fra matlaging i vask eller toalett. Tøm det i matavfallsdunken

Badet

På badet kan det lett bli vannsøl og fuktighet, pass derfor på:

 • Du må sørge for å rense avløp jevnlig for å unngå at det tetter seg. Se hvordan du renser sluket på badet (video)
 • Ikke kast andre ting enn toalettpapir i toalettet, ellers tettes avløpsrørene
 • Om kraner drypper, kontakt da vårt kundesenter
 • Tørk bort vannsøl for å unngå fuktskader
 • Ha oppe ventiler hele tiden, alternativt vindu på gløtt for å hindre råteskader
 • Du må straks si fra til kundesenteret om det kommer en vannlekkasje
 • Ikke legg tøy på badegulvet. Vi har erfart at det da kan bli en overoppheting av gulvet og brudd på varmekabel.

Vegger og vinduer

 • Du er også ansvarlig for at alle overflater, som vegger og vinduer, behandles på en forsvarlig måte.
 • Ser du knuste vinduer eller knuser vinduer i din egen leilighet, si fra til kundesenteret så raskt som mulig.
 • Skaden må repareres raskt for å hindre flere skader.

Endringer i leiligheten og endring i antall husstandsmedlemmer

 • Har du lyst til å male leiligheten din, endre uteområdet, endre leiligheten eller for eksempel montere parabolantenne? Da må du alltid søke kundesenteret først.
 • Du har leid boligen basert på søknad til Boligavdelingen i Helse- og sosialsektoren. Dersom antall husstandsmedlemmer endres, har du plikt til å gi beskjed til boligavdelingen (lenke til kontakt info). Det er ikke lov til å leie ut hele eller deler av leiligheten til andre.

Nøkler og dørlås

 • Du har ansvaret for dine nøkler.
 • Mister du nøklene dine kan du kjøpe nye ved å henvende deg til kundesenteret.
 • Vi ønsker at du bestiller nøkler via kundesenteret også dersom du bor i et borettslag eller sameie.

Husdyr og røyking

 • Du kan ikke ha husdyr når du bor i kommunale boliger.
 • Det er heller ikke tillatt å røyke inne.

Skadedyr - rotter, kakerlakker og veggedyr

 • Du må straks si fra til kundesenteret hvis du oppdager skadedyr i leiligheten din eller på fellesområdene.
 • Veggedyr er et økende problem i alle storbyer, se informasjon om veggedyr hos Folkehelseinstituttet om hva du bør gjøre når du kommer hjem fra utenlandsreiser.

Søppel og avfall

 • Bruk avfallshusene eller andre egnede mottak til søppel, husk å sortere.  
 • Annet avfall som møbler og lignende skal ikke slenges i fellesområder eller utenfor søppelhusene, men kjøres bort av leietakeren selv.
 • Husk at avfall leveres gratis på avfallsstasjonene.
 • Møbler og avfall i fellesområdene utgjør en brannfare.
 • Finnes det møbler og avfall som er blitt stående og ikke er ditt? Ta kontakt med kundesenteret.
 • Håndtering av ulikt avfall, tømmekalender o.s.v. finner du på kommunens hjemmeside.
 • I tillegg har Avfall Sør lagd en oversettelse på 12 språk.

Brann og sikkerhet

For boligselskapet er det svært viktig at vi vet du bor sikkert. For at vi best mulig skal klare det, trenger vi også din hjelp.

 • Du må skifte batteri i røykvarsler minst en gang i året og kontrollere at håndslukkerutstyr (brannslukkingsapparat eller brannslange) finnes. Mangler det, er det viktig du tar kontakt med kundesenteret
 • Du må unngå å blokkere korridorer eller oppganger som er rømningsvei ved brann
 • Gjør deg kjent med hvor brannvarsler, slukkeutstyr og hovedstoppekran for vann (om det fins i leiligheten)
 • Sørg for å få kunnskap om brannforebygging og hvordan slukke en brann
 • Det er forbudt å demontere dørpumper og det er ikke lov å sette branndører på kiler og liknende
 • Porter og inngangsdører skal være låst etter kl. 22
 • Elanlegg:Ikke kople padde mot padde
 • Panelovner må ikke dekkes til
 • Ta ut støpsel av kaffetrakter
 • Går ofte sikringer? Ta kontakt med boligselskapet
 • Bruk ikke brennbare lysestaker om man vil brenne stearinlys
 • Alle pulverapparat må sjekkes av beboer fire ganger per år. Det gjør du ved å snu apparatet (så pulveret blir løst opp) og ved å sjekke trykket (manaometeret skal stå på grønt) samt at sikring ikke er fjernet.
 • Sikringsskap må holdes lukket. Dersom det blir brann i sikringsskapet, begrenser lukket dør til sikringsskap brannen. Sikringsskap må holdes ryddige

Betaling og forsikring

 • Når du leier hos oss, er det en selvfølge at du betaler i tide og med rett beløp. Om ikke, vil du også måtte betale for forsinkelsesrenter og gebyrer.
 • Husk å sjekke om du har krav på bostøtte. Vilkår og søknadsskjema finner du her. Du kan også få skjema og veiledning hos Helse og sosial ved å ringe  38 07 95 00    eller sende email post.hs.servicesenter@kristiansand.kommune.no
 • Når du leier hos oss, kreves det at du har egen forsikring for innbo og løsøre. Kontakt da et forsikringsselskap.
 • Den private innboforsikringen dekker tap av personlige eiendeler ved brann og tyveri fra egen leilighet.
 • Den private innboforsikringen dekker også kostnadene til midlertidig bosted, dersom din bolig blir skadet i brann.

Uteområde

 • Dersom ikke annet er avtalt i kontrakten om at vi utfører hagearbeid eller snørydding, er det du som selv er ansvarlig.
 • Plener må da klippes, hekker og busker klippes og lukes. Du må selv sørge for nødvendig utstyr til plenklipping, hagestell og snørydding.

 

Ro i leiligheten

 • Alle dager mellom kl 23.00 og kl 07.00 skal det være ro i leilighetene.
 • Musikkinstrumenter, radio, TV, stereoanlegg, vaskemaskiner og lignende må ikke brukes i den grad at det plager naboene
 • Dersom du vil levere inn en naboklage, må du gjøre dette skriftlig til kundesenteret
 • Lovbrudd (som vold, trusler) meldes direkte av deg til politiet

Annet

 • Oppvaskmaskiner må alltid installeres av godkjent rørlegger/elektriker og ikke installeres i kjøkken uten sluk eller i andre rom uten tilfredsstillende slukanordning
 • Ved eventuell skade er leieren selv ansvarlig for følgene av vannlekkasje, alternativt leiers forsikringsselskap
 • Det samme gjelder lekkasje fra vannseng, akvarium m.m.
 • Parkering skal skje på anviste plasser
 • Dersom komfyr eller hvitevarer som var i boligen da du flyttet inn, går i stykker, vil de ikke bli erstattet

Husleiekontrakt

Det fins to typer leiekontrakter, en som er tidsbestemt og en som er tidsubestemt. De fleste som leier av oss har tidsbestemt kontrakt som typisk gjelder for 6 måneder, 1 år eller 3 år av gangen. Her finner du både pdf av kontrakten og selve teksten så du kan benttte "Select language" dersom du ikke forstår norsk så godt. Denne versjonen av tidsbestemt husleiekontrakt gjelder fra 1.1.2017.

Før du kan signere leiekontrakt: Forebyggnde tiltak slik  at beboer får bo  lenge i den kommunale boligen
Vi har heldigvis få utkastelser gjennom et år. Det blir gjort mye godt arbeid for å forhindre utkastelser. Den vanligste årsaken til utkastelser er at beboere ikke betaler husleia. For å sikre at enda flere kan bo enda lenger, for å sikre eiendeler og for å minke Boligselskapets underskudd, har vi innført følgende som beboere må ha på plass før kontraktsignering:

1. Beboer må vise kvittering for at innbo...forsikring er tegnet.

2. Beboer må signere  avtalegiro (om ikke det er andre ordninger som verge eller trekk i trygd).

3. Beboer må kunne vise til signert nedbetalingsavtale med kemner dersom man har ubetalte husleier fra tidligere leieforhold med Boligselskapet

Vårt håp er at vi basert på ordningene kan sikre beboere lengre boforhold.

Kontraktsmalen oversatt til ulike språk

PDF av husleiekontrakt med varighet 3 år eller kortere

PDF av veiledning til husleiekontrakt norsk

PDF av veiledning til husleiekontrakt arabisk

PDF av veiledning til husleiekontrakt engelsk

PDF av veiledning til husleiekontrakt somali

TidsUbegrenset kontrakt for omsorgsboliger og PU boliger

Begrenset til 3 år eller kortere / Unntatt offentlighet off.l§13 jf fvl.§13

Husordensregler

Når husordensreglene ligger her som fri tekst, kan de lettere oversettes til andre språk ved å bruke funksjonen "Select language".

Husordensregler (PDF)

Husordensregler oversatt til engelsk (PDF)

Husordensregler oversatt til arabisk (PDF) 

Husordensregler oversatt til somali (PDF)

 

HUSORDENSREGLER

 Generelt

 • Leietakeres ansvar er regulert av Husleieloven, leiekontrakt og husordensreglene.   Bor du i borettslag og sameie, må du også forholde deg til reglene som er   der.  Overtredelse av ordensreglene er å anse som   mislighold av leiekontrakten og kan føre til at ansvar blir gjort gjeldende.   Du må ha innboforsikring  for å bo i   våre leiligheter.
 • Boligselskapet har   egen nettside www.krsbs.no der du også finner veiledning,  forventningsavklaringer og   boveiledningsvideoer.

 

Vedlikeholdsplikten

 • Du er selv ansvarlig for innvendig vedlikehold av boligen, slik som beskrevet i Husleielovens kapittel 5 og i leiekontrakten.
 • Du må sørge for åpne avløp for å unngå lekkasjer. Rensing av vasker, badesluk og annet avløp gjøres av deg som leietaker.
  Alt vannsøl må tørkes opp umiddelbart. Det gjelder både på kjøkkenbenker, gulv og andre steder. Tøy bør tørkes ute.
 • Avfall må legges i søppelkasser. Avfall må sorteres og kastes på anviste plasser.  Du må heller ikke tømmes søppel eller annet avfall i toalettene. Fett må ikke tømmes i toalett eller vask, men tømmes i matavfall.
 • Alle rom i boligen må holdes oppvarmet på en slik måte at det ikke er fare for at vann og avløp fryser.
 • Du er ansvarlig for snømåking og vedlikehold av utearealer som klipp av plener, hekk og luking om ikke annet er avtalt i kontrakten.

 

 Brannvern

 • Du må gjøre deg kjent og vite hvor brannvarsler og slukkeutstyr er plassert. Dersom det er  hovedstoppekran for vann i leiligheten, må du også gjøre deg kjent med hvor den er plassert. 
 • Du må sørge for skifte av batterier i brannvarsler minst en gang per år
 • Det er viktig å trekke ut støpsel fra kaffetrakter for å hindre brann
 • Elanlegg: Bruk ikke serietilkobloing av skjøteledninger (bruk ikke «padde mot padde»)
 • Elanlegg: Tørk aldri klær over panelovner.
 • Bruk ikke brennbare lysestaker om man vil brenne stearinlys
 • Grilling er i utgangspunktet ikke tillatt fra verandaer av brannvernhensyn og av hensyn til lukt/ røyk. Vi kan gjøre unntak for elektriske griller. Dersom du bor i borettslag, må du i tillegg forholde deg til reglene der.

 

Parkering og lagring

 • Biler og motorsykler   skal parkeres på anviste plasser utenfor det bebodde området. Der egen   parkeringsplass er avsatt for bestemte leiligheter skal disse benyttes.   Motorvogn som parkeres i strid med disse regler og/eller motorvogner uten   gyldig kjennetegn vil bli borttauet på eiers regning.
 •   Alle oppganger må være fri for   skrot, så man sørger for trygge rømningsforhold.  Sykler, kjelker og barnevogner må ikke   settes i oppganger.
 • Det er strengt forbudt å ta ved eller materialer   som kan tenkes å ha veggdyr eller sopp inn i kjelleren, garasjen   eller boder. Se husleiekontrakten for mer informasjon.

Framleie

 • Framleie, dvs videre   utleie av leiligheten til andre, er ikke tillatt.

 Dyrehold og røyking

 • Det er ikke tillatt å røyke inne og dyrehold er ikke tillatt.

Meld fra til boligselskapet

 • Meld fra til boligselskapet dersom du oppdager feil ved boligen som lekkasjer, feil ved håndslukker, branndetektor og liknende, må du melde feil til vårt kundesenter.
 • Ta kontakt med boligselskapet om sikringer ofte går.
 • Du har ansvaret for dine nøkler. Mister du nøklene dine kan du kjøpe nye ved å henvende deg til kundesenteret. Vi ønsker at du bestiller nøkler via kundesenteret også dersom du bor i et borettslag eller sameie. 
 • Du må straks si fra til kundesenteret hvis du oppdager skadedyr i leiligheten din eller på fellesområdene.
 • Har du lyst til å male leiligheten din, endre uteområdet,  endre leiligheten eller for eksempel montere parabolantenne?  Da må du alltid søke kundesenteret først.
 • Du har leid boligen basert på søknad til boligavdelingen i Helse og sosialsektoren. Dersom antall husstandsmedlemmer endres, har du plikt til å gi beskjed til boligavdelingen.
 • Det er ikke lov til å leie ut hele eller deler av leiligheten til andre.

Installering av vaskemaskiner og oppvaskmaskiner

 • Vaskemaskiner må ikke installeres i kjøkken uten sluk eller i andre rom uten tilfredsstillende slukanordning. Ved eventuell skade er leieren selv ansvarlig for følgene av vannlekkasje, alternativt leiers forsikringsselskap. Det samme gjelder lekkasje fra vannseng, akvarium m.m.

Ro

 • Naboene må ikke forstyrre hverandre med unødig   bråk.  Alle dager mellom kl 23.00 og kl 07.00 skal det   være ro i leilighetene.
 • Musikkinstrumenter, radio, TV, stereoanlegg, vaskemaskiner og   lignende må ikke brukes i den grad at det plager naboene.

Varsling og konsekvenser – det gjelder å følge kontrakten  

 • For å hindre at våre beboere blir kastet ut, er det viktig for oss at alle er klar over hva som skjer ved kontraktsbrudd eller brudd på husordensreglene:
 • Boligselskapet fakturerer alltid for utgifter som er påført p.g.a mislighold av kontrakten
 • Ved alvorlige brudd på husleiekontrakten risikerer man å måtte flytte umiddelbart
 • Man kan heller ikke få fornyet kontrakt ved alvorlige kontraktsbrudd
 • Ved mislighold sendes alltid bekymringsmeldinger til saksbehandler i Helse og sosial sektoren
 • Om vi vil gjennomføre brannsyn o.l., er du som leietaker pliktig å slippe oss inn.

Telefonnumre

 • Politi 112 /  Ambulanse 113   /   Legevakt 116117 /    Brann 110
 • Boligselskapet 38075500 – kl 08.00-15.00. Se også www.krsbs.no
 • Boligselskapet vakttelefon 90535433 – utenom arbeidstid  og kun ved akutte hendelser
 • Boligkontoret (Helse og sosial) 38075000 – kl 08.00-15.00.

 Boveiledning på video

Slik renser du sluket på badet
Slik renser du vannlåsen under vasken 
Slik vedlikeholder du dører og vinduer

Slik forebygger du brann i heimen (flere språk)
Søppelsortering og plakater (flere språk)
Vedlikehold og lufting (flere språk)

Stelle hagen, se meny i Husbankens  boskole 
Hvordan vaske gulvet
Sikkerhet i hjemmet

Hvordan vaske vinduer
Et godt bomiljø, se Bomiljø i meny Husbankens  boskole
Hvordan vaske badet

Slik støvsuger du
Slik tørker du av møbler og annet
Vask av et rom

Slik renser du filteret i kjøkkenvifta
Dette gjør du når komfyrvakten piper
Slik bytter du batteri i komfyrvakt sensor

Om å vise ekstra oppmerksomhet til risikogrupper for å forebygge brann
Brannvern på mange språk
Røykvarslervideo fra Oslo brann- og redning

Slik sørger du for optimalt inneklima hele året rundt
Slik fikser du vannkran med dårlig trykk (pass på delene!)
Slik skifter du batteri i røykvarsler og vedlikeholder håndslukker

Slik skifter du lysstoffrør
Gå sikkerhetsrunden i heimen 

Slik sorterer du avfallet - plakater

Kjøpe boligen?

Ønsker du å kjøpe den kommunale boligen du bor i? Kristiansand boligselskap KF kan være villig til å selge boliger som vi eller stiftelser eier til deg som leietaker. Det er ikke alle boliger som det er mulig å selge, normalt selger vi ikke boliger som er sprinklet, har direkte varsling til brannvesenet eller er universelt utformet. Dersom det er aktuelt å kjøpe boligen, vil du kunne kjøpe den til takst. 

Her er rutinen:

 1. Kontakt Kristiansand boligselskap for å forhøre deg om boligen kan kjøpes av våre beboere.
 2. Dersom boligen er til  salgs må du undersøke om du kan få boliglån. Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære banker. Informasjon om startlån og elektronisk søknadsskjema finner du på http://www.husbanken.no/startlaan/. Kontakt Boligavdelingen i      Helse og sosialsektoren38 07 95 00  dersom du trenger ytterligere      informasjon.
 3. Om du får finansieringsbevis i banken eller forhåndstilsagn på startlån må du fremvise dette til Boligselskapet. Boligselskapet ber så om verditakst på boligen og taksten vil utformes av eiendomsmekler som er på rammeavtale for      Boligselskapet.
 4. Husk at denne verditaksten skal gjenspeile markedsverdi. Boligselskapet selger alltid til markedsverdi. Du må huske at det kommer en del tillegg til verditaksten, slik som tinglysningsgebyr og andre omkostninger. Disse avgiftene må du som kjøper betale.
 5. Boligselskapet vil imidlertid dekke kostnaden for verditaksten.
 6. Er du uenig i verditaksten, kan du selv skaffe alternativ verditakst. Taksten må være utført av en annen autorisert takstmann som tilhører i Norges Takseringsforbund. Du må da bestille og betale selv for den nye taksten. Da vil man forhandle om pris.  Hvis ny takst skulle bli høyere enn den boligselskapet  fikk, så står boligselskapets takst fremdeles ved lag.
 7. Om vi så er enige, vil det utformes en kjøpekontrakt av en eiendomsmekler.

Viktig å følge kontrakten

Boligselskapet har mange boliger i vår portefølje. De fleste av våre leietakere følger forpliktelsene i kontrakt og husregler.  Boligselskapet er et tiltak for å sikre at alle innbyggere som bor i kommunen har et sted å bo. Da ønsker vi å gjøre hva vi kan for å hindre utkastelse som kan bli følgen ved alvorlige brudd på husleiekontrakten. De viktigste grunnene for å bli kastet ut, er at man ikke betaler husleie eller at man driver med hærverk. For å forebygge dette, ønsker vi at alle er klar over hva som skjer ved kontraktsbrudd eller brudd på husordensreglene:

 • Boligselskapet fakturerer alltid for utgifter som er påført p.g.a mislighold av kontrakten
 • Ved alvorlige brudd på husleiekontrakten risikerer man å måtte flytte umiddelbart
 • Man kan heller ikke få fornyet kontrakt ved alvorlige brudd på kontrakten inkludert restanser/ ubetalte regninger
 • Ved mislighold sendes alltid bekymringsmeldinger fra Boligselskapet til saksbehandler hos Boligavdelingen i Helse og sosial sektoren
 • Om det er noe kommunens ansatte er bekymret for eller man ønsker å gjennomføre brannsyn, er du som leietaker pliktig å slippe oss inn. Se også husleiekontrakten

Vi håper alle som bor i våre boliger vil trives og ønsker lykke til som beboer i våre leiligheter. Kontakt gjerne kundesenteret om du lurer på noe.

Betalingsproblemer?

Det er i utgangspunktet vanskelig å få betalingsutsettelse eller nedbetalingsavtale.  Det er husleiekontrakten som viser hvilke plikter du har og som du også har akseptert ved signering. Å betale husleien fortløpende er viktig også for deg som beboer. Om husleien ikke betales, vil problemet bare bli større og større ved at mer og mer husleie ikke blir betalt og at du også får purregebyr og forsinkelsesrenter.

Vi antar du ved kontraktinngåelse sjekket om du har krav på Bostøtte fra Husbanken? Om ikke, kan du søke her.

For kontrakter inngått etter 1.1.2017 signerer du på at du skal ha en avtalegiro med banken som gjør at husleiebeløpet trekkes automatisk hver måned. Dersom du har kontrakt før 1.1.2017 som  ikke har avtalegiro, anbefaler vi at du inngår en slik avtale snarest mulig slik at du unngår ubetalte husleie, purregebyrer og i verste fall til slutt mister boligen. For å inngå avtalegiro, kan du fylle inn vedlagte skjema. Kontakt gjerne vårt kundesenter for å få hjelp til utfylling eller for å få et papirformat av skjemaet.

Søknad om avtalegiro

https://www.avtalegiro.no/privat/Pages/default.aspx

 

Mottakers konto: 3201.70.49649

 

Dersom du likevel kommer i en slik situasjon at du ikke klarer å betale, er det viktig at du betaler så mye som du klarer å betale så raskt som mulig. Da viser du vilje til betaling, som vi legger vekt på i forhold til videre vurdering. Du kan unntaksvis få nedbetalingsbetale, da er det viktig du søker så snart som mulig. Søknadsskjema og kriterier for å få nedbetalingsavtale finner du her: 

https://www.kristiansand.kommune.no/politikk-og-administrasjon/skatt-og-avgifter/betalingsvansker-kommunal-faktura/

Du kan få veileding i Boligselskapets skranke eller i Servicetorget i Rådhuset.

 

Oppsigelse og avslutning

Avslutning av leieforhold inkludert forventning til utvask

Når leietiden er ute, skal boligen leveres med tilbehør tilbake til leietakeren i samme stand som da leietaker overtok den. Den skal være ryddig og rengjort. Om man har montert faste hyller o.l., blir de stående, det er regulert av kontrakten.

Oppsigelse av leieforhold

 1. Oppsigelsestiden for Kristiansand Boligselskap KF’s boliger er 30 dager - dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Blir regnet fra dato vi mottar av oppsigelsen.
 2. Ca en uke før boligen skal overleveres til Kristiansand Boligselskap KF kan vaktmester kontaktes for avtale om befaring av boligen. Boligen bør til avtalen være tom for innbo og den må være nedvasket.
 3. Ved alle utflyttinger dokumenterer boligselskapet ved å ta bilder av leiligheten.
 4. Nøklene leveres til boligselskapets kontor i Tollbodgata 22 innen utløp av oppsigelsestiden. Dersom nøklene ikke leveres på tiden, kan det bli aktuelt å sende husleie for de dagene dette gjelder utover oppsigelsestiden.
 5. Hvis det mangler nøkler ved innlevering kan det bli sendt utflyttingsregning for kostnad for låsbytte eller ombygging av lås, samt kopiering av nye nøkler.
 6. Sammen med nøklene skal skjema for opphør av strømabonnement leveres ferdig utfylt med strømstand som leses av siste dag i boligen. Det må også skrives på en adresse hvor LOS kan sende sluttoppgjøret.

Skjema for oppsigelse av boforholdet.

LOS rapportering av strømforbruk

 

Nedvask av leiligheten ved utflytting

I tillegg til ordinær vask, må følgende også inkluderes:

 • Vask alle vinduer inne og ute, alle dørbladene og vridere, skapdører og skaphyller
 • Om det er komfyr: Vask komfyren innvendig og utvendig
 • Vask kjøkkenvifte inkl filter
 • Om kjøleskap: Tin av kjøleskapet og frys ved å trekke ut stikkontakt. Vent minst 30 min og fjern så isen. Vaskes
 • Tørk over lamper, panelovner og liknende
 • Vask dusj og baderoms innredning
 • Rydde og feie bod om du har

 

Pågående prosjekter

 • Bygge seks UH boliger Tinnheia
 • Bygge 42 omsorgsboliger for eldre som lider av demens ved å Strømme omsorgssenter (Strømmehaven)
 • Bygge boliger for 12 multihandikappede på Bispegra
 • Ytterligere 20 boenheter med forhøyet risiko får direkte brannvarsling
 • Bygge 10 hardbruksboliger i avstand til naboer

 

Nylig avsluttede prosjekter

 • Utvidele Storebølgen med tre enheter (ferdigstilt august 2018)
 • Kjøpe 205 serviceboliger fra Kristiansand Boligstiftelse. Dette gjelder St Olavsvei 20, Malmveien 6-8-10-11, Kjerrheia 12 og adresser i Kvartal 35. Leiligheter selges ut i det åpne markedet når leietakere flytter. Leietakerene kan bo så lenge leiekontrakten varer, de fleste har tidsubegrenset leiekontrakt.
 • Bygge seks UH boliger Hellemyr (ferdig november 2018)
 • Sprinkle omsorgsboliger i Sømsveien (ferdig mai 2018)
 • Renovering av seks boliger i Kvadraturen (brannalarmanlegg, el.anlegg, kledning, vinduer)
 • Sprinkle, renovere tak m.m. for Strømmetunet
 • Nye boliger for enslige mindreårige 15 enheter
 • Kjøpe 6 store eneboliger per år til store familier
 • Kjøp av 16 små leiligheter for vanskeligstilte som er kjøpt i nye bokomplekser (med sprinkling og direkte brannvarsling)
 • Renovere fasader på eksisterende omsorgsboliger ut mot Strømmehaven (ferdig august 2018)
 • Inkludere og renovere Boligselskapets utomhusområde for å inkludere Strømmehaven (ferdig august 2018)
 • Sprinkle blokk i Kristian IV gate og oppgradere randbebyggelse i samme kvartal med fokus på brannvern (ferdig desember 2018)

Vi selger ut boliger

Bystyret vedtok i desember 2017 at Boligselskapet skulle kjøpe 205 serviceboliger for å selge ut når de ble ledige. Foreløpig selger vi ledige boliger i Kjerrheia 12 og Kvartal 35 i Kvadraturen. Kvartal 35 består av Tollbodgata
73 A, B og C, Rådhusgata 52 og 54 og Kronprinsensgate 17 og 19
. Søk på ledige boliger på finn.no.

https://www.finn.no/realestate/homes/search.html?q=kjerrheia+12

 https://www.finn.no/realestate/homes/search.html?q=R%C3%A5dhusgata%2052

Kontaktinfo til flere

For ansatte

For ansatte i boligselskapet:

Her må du logge på med egen bruker og passord.

For ansatte i helse og sosialsektoren som gjerne jobber i bofellesskap eller omsorgsboliger:

Husk at det som regel ligger en selvstendig husleiekontrakt mellom beboer og boligselskapet. Det er et par unntak, men dette gjelder feks alltid for omsorgsboliger, PU boliger o.s.v.

I praksis betyr dette følgende:

 • Oppsigelsen av leieforholdet skal skje skriftelig til boligselskap et (og ikke til sonekontoret, omsorgssenteret e.l.)
 • Oppsigelsen av leieforholdet må skje minst 30 dager før
 • Alle nøkler til boligen leveres til oss i boligselskapet
 • Virksomhet service og forvaltning tildeler alle våre boliger
 • Boligselskapet sender så tildelingsbrev med svarfrist inkludert informasjon om omvisning i boligen før man takker ja
 • Undertegning av kontrakt og utlevering av nøkler skjer hos oss i Tollbodgata 22. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon

Om og for styret 

Kontaktinfo til styret:

Leder:        Vegard Launes 99487973  vegardlaunes@gmail.com

Nestleder:  Einar Dyrholm 92684819 edyrholm@online.no

 Styret består forøvrig av

 • Styremedlem Andrea Gonzales (erstatter Theodor Barndon Helland som er i permisjon)
 • Styremedlem Cathrine Skau 
 • Styremedlem Abdullahi M. Alason               
 • Styremedlem Birgitte Kleivset                                  
 • Styremedlem og ansattes representant Erling Andreas Risøy

 På styremøtene møter alltid daglig leder Helga Hodnemyr og rådgiver Kjetil Paulsen fra administrasjonen.

Boligselskapet har et styre bestående av politikere som har styremøter 10 ganger i året:

Styret behandler følgende faste saker i løpet av året og alle er publisert på nett via «Politisk agenda»:

 • Mål –og strategi med årlig evaluering og justering
 • Årsplan med både tema for styret og tema administrasjonen skal jobbe med ulike perioder av året
 • Handlingsplanarbeid inkludert investeringsprosjekter
 • Foretakets forslag til budsjett
 • Revisjonsrapport fra kommunerevisjonen
 • Tertialrapporter, årsregnskap og årsbudsjetter
 • Statusrapportering for ledige boliger, økonomisk status, HMS tall, antall beboere på venteliste, sykefravær, tomgangsleie m.m.
 • Status for boligsosial handlingsplan og samarbeid med Helse – og sosialsektoren (heretter forkortet HS)
 • Sammensetning av boligporteføljen og vedlikeholdsplan
 • Arbeidsmiljøarbeid inkludert risikostyring, sikkerhet for beboere og ansatte samt brannsikkerhet
 • Status for kvalitetssystemet
 • Evaluering av daglig leder
 • Evaluering av styret
 • Samarbeid med stiftelser
 • Saker som skal til politisk behandling

 Kun for styret: Kople deg til  kommunens ekstranett med tildelt passord. 

Besøksadresse:

Tollbodgata 22
4611

Telefon: +47 38 07 55 00

Kontaktperson: Vakttelefon (kun akutte tilfeller)

Telefon: +47 905 35 433

Forfatter: Zoran Teofilovic
Publisert: 14.10.2016 12:34
Sist endret: 29.10.2019 11:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?