Gå til hovedinnhold

Kristiansand boligselskap KF

Hos oss kan vi hjelpe deg med spørsmål om leiekontrakter og feil og mangler ved boligen. På denne nettsiden finner du våre forventninger og råd til deg som bor i våre boliger. Ved å følge disse, får du et bedre inneklima og vi får boliger som lever lenger.

Hvem er Boligselskapet?

Kristiansand Boligselskap KF er et kommunalt foretak fra 1.1.2006 som skal fremskaffe boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kristiansand Boligselskap KF hører juridisk sett under Kristiansand kommune, men har egne vedtekter, sitt eget budsjett, sitt eget styre og er direkte underlagt bystyret. Alle boliger med unntak av boliger for enslige mindreårige tildeles av Helse -og sosialsektoren (HS). HS kartlegger søker for å vurdere om de har behov for bolig, eventuelt hva slags type bolig og om det også er aktuelt med tjenestetildeling. Deretter tildeles bolig og eventuelt tjenester av HS. HS følger også opp beboeren i botiden dersom det feks er brudd på husleiekontrakt og/ eller husordensregler eller dersom behov for bolig og/eller tjenester endrer seg. Boligselskapet (BS) står for vedlikehold og drift av boligene og tekniske anlegg samtidig som vi sørger for kontraktskriving og forventningsavklaring med beboerne før innflytting. Ved utflytting kontrollerer BS boligen. 

Foretaket disponerer per 1.1.2019 1959 boliger for utleie. Boligene er øremerket for:

 • 871 gjennomgangsboliger for vanskeligstilte og bostedsløse
 • 37 boliger for bostedsløse
 • 54 boliger særskilt tilrettelagt for husstander med funksjonshemmede
 • 104 omsorgsboliger for eldre
 • 553 omsorgsboliger og serviceboliger for eldre
 • 223 boliger for utviklingshemmede
 • 115 boliger for personer med psykiske lidelser
 • 2 presteboliger

Endel av boligene eies av stiftelser

 • Kristiansand boligstiftelse med 559 boliger
 • Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger med 298 boliger
 • Stiftelsen Eldres hjem/Kongens senter med 50 boliger

Boligselskapet fokuserer mye på sikkerhet og 48,0% av alle våre boliger er sprinklet.  79,0% direkte varslet KBR.

 

Åpningstid er fra kl. 0800 til kl. 1500 mandag til fredag.

 

Hva er et kommunalt foretak (KF)?

Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etableres et kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11. Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen er part i alle avtaler og hefter for foretakets forpliktelser. I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, vil de ansatte fortsatt ha kommunen som arbeidsgiver. Foretaket ledes av et styre, som er utpekt direkte av kommunestyret. Daglig leder står i linje under styret, som igjen er underlagt kommunestyret. Foretakene er på denne måten direkte underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Kommunens eiermelding.

Søke kommunal bolig

Alle kommunale boliger må søkes hos Boligavdelingen i Helse- og sosialsektoren og alle boliger tildeles av dem.

Vårt ansvar

Dersom det ikke er avtalt noe annet, er det Boligselskapets ansvar å utføre utvendig vedlikehold av din bolig. Dette omfatter vedlikehold av fasade, tak, vinduer i fellesområdene, oppganger og ulike tekniske installasjoner. Se detaljer i kontrakten.

Vi vet at det kan oppstå feil og skader i våre boliger og eiendommer, og vi er dessverre også plaget av hærverk. Hjelp oss og si i fra til vårt kundesenteret om du oppdager feil og mangler.

Dersom du bor i gjennomgangsbolig, er driftsoppgavene ditt ansvar. Dersom du bor i et sameie eller borettslag har sameiet eller borettslaget vanligvis ansvar for disse oppgavene. Se reglene der du bor

For enkelte heleide kommunale bygg (ref. leiekontrakten din) sørger vi for å utføre følgende driftsoppgaver:

 • Klippe gresset før det blir for høyt
 • Strø og måke snø i våre gårdsrom og sette ut strøkasser som beboere kan bruke ved behov. Etter store snøfall kan det ta litt tid før måkebilen kommer
 • Bytte lyspærer i fellesarealer som oppgang, kjeller, loft og gårdsrom
 • Reparere låser og callinganlegg i oppganger
 • Reparere knuste ruter i fellesområdene
 • Fjerne tagging i våre eiendommer
 • Reparere maskinene i vaskekjelleren der det finnes
 • Ukentlig trappevask

Sammen tar vi vare på boligen du bor i.

Ditt ansvar

Leietakeres ansvar er regulert av leiekontrakt inkludert husordensreglene. Bor du i borettslag, sameie eller bofellesskap, må du også forholde deg til reglene som er der. Som leietaker har du ansvar for indre vedlikehold i boligen. Se også eget punkt for husordensregler.

Utlufting og ventilasjon

Vi har store utfordringer med høy fuktighet, råte og dårlig luft i flere av våre boliger. Her er derfor reglene:

 • Temperaturen i boligen bør være ca 21 grader, noe avhengig av årstiden
 • På soverommet bør den ligge på 12-18 grader
 • Må du likevel tørke tøy inne, må du sikre at det er god utlufting og god temperatur
 • Innvendige dører bør stå åpne for å sikre god sirkulasjon av luft
 • Fjern gardiner fra vinduer om dagen og trekk møbler ut fra vegger
 • Unngå damp fra matlaging over timer
 • Damp/ matos er forresten største årsak til falske brannalarmer
 • Ikke steng ventiler og ikke tape dem igjen
 • Utlufting av leilighet må ikke foregå mot felles oppgang, slik at matlukt sjenerer naboer
 • Husk at åpne ventiler gir minimalt med varmetap
 • Tørk tøy ute for å hindre fuktskader og dårlig innemiljø

Kjøkkenet

Kjøkkenet er et viktig sted i en bolig som har mange tekniske innretninger. Derfor er det viktig å passe på:

 • Du må sørge for åpne avløp for å unngå lekkasjer
 • Mange branner starter på komfyren p.g.a. dårlig renhold eller feil bruk
 • I leiligheter med mekanisk avtrekk over komfyr (ovnshette), skal avtrekket alltid stå på
 • Luftsirkulasjonen hindrer fuktskader og gir bedre luftkvalitet
 • Ved matlaging skal kjøkkenvifta alltid stå på
 • Sørg for godt renhold og tørk opp alt vannsøl umiddelbart
 • Ikke tøm fett fra matlaging i vask eller toalett. Tøm det i matavfallsdunken

Badet

På badet kan det lett bli vannsøl og fuktighet, pass derfor på:

 • Du må sørge for å rense avløp jevnlig for å unngå at det tetter seg. Se hvordan du renser sluket på badet (video)
 • Ikke kast andre ting enn toalettpapir i toalettet, ellers tettes avløpsrørene
 • Om kraner drypper, kontakt da vårt kundesenter
 • Tørk bort vannsøl for å unngå fuktskader
 • Ha oppe ventiler hele tiden, alternativt vindu på gløtt for å hindre råteskader
 • Du må straks si fra til kundesenteret om det kommer en vannlekkasje
 • Ikke legg tøy på badegulvet. Vi har erfart at det da kan bli en overoppheting av gulvet og brudd på varmekabel.

Vegger og vinduer

 • Du er også ansvarlig for at alle overflater, som vegger og vinduer, behandles på en forsvarlig måte.
 • Ser du knuste vinduer eller knuser vinduer i din egen leilighet, si fra til kundesenteret så raskt som mulig.
 • Skaden må repareres raskt for å hindre flere skader.

Endringer i leiligheten og endring i antall husstandsmedlemmer

 • Har du lyst til å male leiligheten din, endre uteområdet, endre leiligheten eller for eksempel montere parabolantenne? Da må du alltid søke kundesenteret først.
 • Du har leid boligen basert på søknad til Boligavdelingen i Helse- og sosialsektoren. Dersom antall husstandsmedlemmer endres, har du plikt til å gi beskjed til boligavdelingen (lenke til kontakt info). Det er ikke lov til å leie ut hele eller deler av leiligheten til andre.

Nøkler og dørlås

 • Du har ansvaret for dine nøkler.
 • Mister du nøklene dine kan du kjøpe nye ved å henvende deg til kundesenteret.
 • Vi ønsker at du bestiller nøkler via kundesenteret også dersom du bor i et borettslag eller sameie.

Husdyr og røyking

 • Du kan ikke ha husdyr når du bor i kommunale boliger.
 • Det er heller ikke tillatt å røyke inne.

Skadedyr - rotter, kakerlakker og veggedyr

 • Du må straks si fra til kundesenteret hvis du oppdager skadedyr i leiligheten din eller på fellesområdene.
 • Veggedyr er et økende problem i alle storbyer, se informasjon om veggedyr hos Folkehelseinstituttet om hva du bør gjøre når du kommer hjem fra utenlandsreiser.

Søppel og avfall

 • Bruk avfallshusene eller andre egnede mottak til søppel, husk å sortere.  
 • Annet avfall som møbler og lignende skal ikke slenges i fellesområder eller utenfor søppelhusene, men kjøres bort av leietakeren selv.
 • Husk at avfall leveres gratis på avfallsstasjonene.
 • Møbler og avfall i fellesområdene utgjør en brannfare.
 • Finnes det møbler og avfall som er blitt stående og ikke er ditt? Ta kontakt med kundesenteret.
 • Håndtering av ulikt avfall, tømmekalender o.s.v. finner du på kommunens hjemmeside.
 • I tillegg har Avfall Sør lagd en oversettelse på 12 språk.

Brann og sikkerhet

For boligselskapet er det svært viktig at vi vet du bor sikkert. For at vi best mulig skal klare det, trenger vi også din hjelp.

 • Du må skifte batteri i røykvarsler minst en gang i året og kontrollere at håndslukkerutstyr (brannslukkingsapparat eller brannslange) finnes. Mangler det, er det viktig du tar kontakt med kundesenteret
 • Du må unngå å blokkere korridorer eller oppganger som er rømningsvei ved brann
 • Gjør deg kjent med hvor brannvarsler, slukkeutstyr og hovedstoppekran for vann (om det fins i leiligheten)
 • Sørg for å få kunnskap om brannforebygging og hvordan slukke en brann
 • Det er forbudt å demontere dørpumper og det er ikke lov å sette branndører på kiler og liknende
 • Porter og inngangsdører skal være låst etter kl. 22
 • Elanlegg:Ikke kople padde mot padde
 • Panelovner må ikke dekkes til
 • Ta ut støpsel av kaffetrakter
 • Går ofte sikringer? Ta kontakt med boligselskapet
 • Bruk ikke brennbare lysestaker om man vil brenne stearinlys
 • Alle pulverapparat må sjekkes av beboer fire ganger per år. Det gjør du ved å snu apparatet (så pulveret blir løst opp) og ved å sjekke trykket (manaometeret skal stå på grønt) samt at sikring ikke er fjernet.
 • Sikringsskap må holdes lukket. Dersom det blir brann i sikringsskapet, begrenser lukket dør til sikringsskap brannen. Sikringsskap må holdes ryddige

Betaling og forsikring

 • Når du leier hos oss, er det en selvfølge at du betaler i tide og med rett beløp. Om ikke, vil du også måtte betale for forsinkelsesrenter og gebyrer.
 • Husk å sjekke om du har krav på bostøtte. Vilkår og søknadsskjema finner du her. Du kan også få skjema og veiledning hos Helse og sosial ved å ringe  38 07 95 00    eller sende email post.hs.servicesenter@kristiansand.kommune.no
 • Når du leier hos oss, kreves det at du har egen forsikring for innbo og løsøre. Kontakt da et forsikringsselskap.
 • Den private innboforsikringen dekker tap av personlige eiendeler ved brann og tyveri fra egen leilighet.
 • Den private innboforsikringen dekker også kostnadene til midlertidig bosted, dersom din bolig blir skadet i brann.

Uteområde

 • Dersom ikke annet er avtalt i kontrakten om at vi utfører hagearbeid eller snørydding, er det du som selv er ansvarlig.
 • Plener må da klippes, hekker og busker klippes og lukes. Du må selv sørge for nødvendig utstyr til plenklipping, hagestell og snørydding.

 

Ro i leiligheten

 • Alle dager mellom kl 23.00 og kl 07.00 skal det være ro i leilighetene.
 • Musikkinstrumenter, radio, TV, stereoanlegg, vaskemaskiner og lignende må ikke brukes i den grad at det plager naboene
 • Dersom du vil levere inn en naboklage, må du gjøre dette skriftlig til kundesenteret
 • Lovbrudd (som vold, trusler) meldes direkte av deg til politiet

Annet

 • Oppvaskmaskiner må alltid installeres av godkjent rørlegger/elektriker og ikke installeres i kjøkken uten sluk eller i andre rom uten tilfredsstillende slukanordning
 • Ved eventuell skade er leieren selv ansvarlig for følgene av vannlekkasje, alternativt leiers forsikringsselskap
 • Det samme gjelder lekkasje fra vannseng, akvarium m.m.
 • Parkering skal skje på anviste plasser
 • Dersom komfyr eller hvitevarer som var i boligen da du flyttet inn, går i stykker, vil de ikke bli erstattet

 

Husleiekontrakt

Det fins to typer leiekontrakter, en som er tidsbestemt og en som er tidsubestemt. De fleste som leier av oss har tidsbestemt kontrakt som typisk gjelder for 6 måneder, 1 år eller 3 år av gangen. Her finner du både pdf av kontrakten og selve teksten så du kan benttte "Select language" dersom du ikke forstår norsk så godt. Denne versjonen av tidsbestemt husleiekontrakt gjelder fra 1.1.2017.

Før du kan signere leiekontrakt: Forebyggnde tiltak slik  at beboer får bo  lenge i den kommunale boligen
Vi har heldigvis få utkastelser gjennom et år. Det blir gjort mye godt arbeid for å forhindre utkastelser. Den vanligste årsaken til utkastelser er at beboere ikke betaler husleia. For å sikre at enda flere kan bo enda lenger, for å sikre eiendeler og for å minke Boligselskapets underskudd, har vi innført følgende som beboere må ha på plass før kontraktsignering:

1. Beboer må vise kvittering for at innbo...forsikring er tegnet.

2. Beboer må signere  avtalegiro (om ikke det er andre ordninger som verge eller trekk i trygd).

3. Beboer må kunne vise til signert nedbetalingsavtale med kemner dersom man har ubetalte husleier fra tidligere leieforhold med Boligselskapet

Vårt håp er at vi basert på ordningene kan sikre beboere lengre boforhold.

 

Kontraktsmalen oversatt til ulike språk

PDF av husleiekontrakt med varighet 3 år eller kortere

PDF av veiledning til husleiekontrakt norsk

PDF av veiledning til husleiekontrakt arabisk

PDF av veiledning til husleiekontrakt engelsk

PDF av veiledning til husleiekontrakt somali

TidsUbegrenset kontrakt for omsorgsboliger og PU boliger

Begrenset til 3 år eller kortere / Unntatt offentlighet off.l§13 jf fvl.§13

 

Det er herved inngått kontrakt mellom (navn settes inn)

Utleier
Navn:                           Kristiansand Boligselskap KF
Besøksadresse:           Tollbodgata 22, 1. etasje
Postadresse:                Kristiansand Boligselskap KF,  Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
Telefon:                       380 75 5 00                     

Leietaker 1
Navn:                          [leietaker navn]
Personnummer:          [personnummer]
e-post adresse:           _________________________________
Mobil nr:                     _________________________________

Dersom leier er umyndig, må navn, fødselsdato og adresse på eventuelt fullmektig oppgis. Eventuell fullmektig er ansvarlig for alle forpliktelser i kontrakten. Kopi av vergeoppnevnelse/hjelpevergeoppnevnelse må leveres.

Event. leietaker 2:
Navn:                          [leietaker navn 1],
Personnummer:          [personnummer]
e-post adresse:           _________________________________
Mobil nr:                     _________________________________

 Leietakeren har per dags dato følgende husstandsmedlemmer
Navn:              _________________________         Pers.nr: _____________________
Navn:              _________________________         Pers.nr: _____________________
Navn:              _________________________         Pers.nr: _____________________
Navn:              _________________________         Pers.nr: _____________________
Navn:              _________________________         Pers.nr: _____________________

1.        Leieobjektet
Kontraktsnummer:                                                     _____________
Adresse:                                                                     _____________
Postnummer:                                                              _____________
Poststed:                                                                     _____________
Bolignummer (H/U og fire siffer):                              (Hxxxx)
Type bolig:                                                                 _____________
Antall rom:                                                                 _____________
Størrelse:                                                                     _____________
Byggeår:                                                                     _____________
Boligmet leies ut umøblert (ja/nei):                             ____Nei_______

  

2.      Forholdet til husleieloven

Avtalen gjelder bruksrett til bolig mot vederlag og reguleres av husleieloven (lov 26. mars 1999 nr. 17). Husleieavtalen inngås på bakgrunn av tildeling av bolig gjennom enkeltvedtak fattet av Kristiansand Kommune, Virksomhet Service og Forvaltning og faller inn under bestemmelsene om boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i husleieloven § 11-1.
Denne type leieforhold gir leietaker noen færre rettigheter enn ved leie av annen type bolig.
Avvikende bestemmelser fra husleieloven i medhold av husleieloven § 11-1 er gjort i punkt 3, 8, 9 og 10.  

3.      Leieforholdets varighet
VARIANTER [velg det som passer]

Alt. 1:  Kontrakt med tidsbegrensning 3 ÅR
Boligen overtas av leieren [leiefradato].
Leieforholdet er tidsbestemt og opphører uten oppsigelse [leietildato], Jf. Husleieloven § 9-2

Alt. 2: KORTERE ENN 3 ÅR
Boligen overtas av leieren [leiefradato]. Leieforholdet er tidsbestemt og opphører uten oppsigelse [leietildato].
 
Denne leiekontrakt er inngått etter husleielovens § 11-1 fordi leietaker har behov for midlertidig bolig i påvente av [argumenter settes inn]. I den avtalte leieperioden kan hver av partene si opp leieavtalen. Oppsigelsesfristen er 30 dager regnet fra det tidspunkt oppsigelsen er kommet frem til den annen part. Oppsigelsen skal være skriftlig. 

4.      Overlevering av boligen
Utleier skal stille boligen til leierens disposisjon til avtalt tid, jf. husleieloven § 2-1. Boligen skal være ryddet, rengjort og i vanlig god stand, jf. husleieloven § 2-2. Leier må varsle utleier innen rimelig tid dersom boligen ikke er overlevert i henhold til kontrakten, jf. husleieloven § 2-8. Slikt varsel bør fremsettes skriftlig.

5.      Leiesum og regulering av husleien

5.1       Husleien
Månedlig husleie ved overtakelse utgjør kr. [månedsleie]. Innbo- og løsøreforsikring er ikke inkludert i husleien. Leietaker plikter å tegne alminnelig innbo- og løsøreforsikring.   

VARIANTER [velg det som passer]
Alt. 1 Husleien inkluderer ikke utgifter til elektrisitet og brensel:
Leieren sørger selv for å betale for elektrisitet og brensel i boligen.

Alt. 2  Dersom felles strømleveranse/oppvarming:
Husleien, se pkt. 5.1, inkluderer ikke utgifter til elektrisitet og brensel ( fjernvarme, radiatorvarme, felles oppvarming, brensel eller annen  varmekilde)

Leier skal, i tillegg til husleien, betale for eget forbruk av elektrisitet basert på måler, eller, dersom måler ikke er installert, etter en forholdsmessig andel (etter boligens størrelse) av det totale forbruk. Til dekning av utgiftene til elektrisitet og brensel (fjernvarme, radiatorvarme, felles oppvarming eller annen  varmekilde) skal leier, i tillegg til husleien, betale et månedlig akontobeløp fastsatt av utleieren, for tiden kr. ...........................  Ved årsskifte utarbeider utleier en spesifisert oversikt over de utgiftene til elektrisitet og brensel som i løpet av året har påløpt boligen. Utgiftene avregnes mot akontoinnbetalingene - dersom annet ikke er nevnt.

Alt. 3 Inkluderer oppvarming og elektrisitet
Husleien, se punkt 5.1, inkluderer utgifter til elektrisitet, fjernvarme, radiatorvarme, felles oppvarming, brensel eller annen  varmekilde

5.2       Betaling av husleie
Første husleie skal betales i henhold til utskrevet giro. Deretter skal husleie betales innen den 20. i hver måned. Utleier har gitt følgende anvisning om overføringsmåten, jf. husleieloven § 3-3:
Leier plikter å inngå avtalegiro med bank/finansieringsinstitusjon for betaling av leien. Avtale om avtalegiro skal være inngått før boligen overtas etter punkt 3. Avtalegiro skal løpe i hele leieperioden. Dette gjelder ikke dersom det i leietiden foreligger avgjørelse eller samtykke til at husleiebeløpet trekkes direkte fra trygd, eller der NAV eller annen offentlig instans forvalter nettbank eller økonomi, eller NAV betaler husleien direkte.

Selv om leietaker skulle ha inngått avtale om at andre helt eller delvis skal betale husleien, er det leietaker selv som fullt ut er ansvarlig hvis leien ikke blir betalt. Ubetalt leie er å oppfatte som avtalebrudd fra leietaker sin side og behandles etter tvangsfullbyrdelsesloven paragraf 13-2 tredje ledd pkt. a. Jmf også avtalens punkt 11.

Ved forsinket betaling av husleie svares forsinkelsesrente ihht lov av 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. 

5.3       Endring av husleien
Partene kan, med en måneds skriftlig varsel, kreve leien regulert  i h.h.t.endringene i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsettelse. Endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Jfr. husleieloven § 4. Basismåned for indeksregulering er [basismåned]. 

5.4       Tilpasning til gjengs leie
Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn den som kan kreves etter punkt 5.3, kan begge parter uten oppsigelse av leieforholdet  kreve  at leien blir satt til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende bolig på liknende avtalevilkår.

Tilpasning av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk. 

6.      Utleiers plikter i leietiden

 6.1       Ro og orden
Utleier skal påse at det er vanlig ro og orden i eiendommen.

6.2       Utleiers vedlikeholdsplikt
Utleier plikter å holde boligen og eiendommen for øvrig i samme stand som ved overlevering av boligen til leieren. Jfr husleielovens kapittel 2. Utleiersvedlikeholdsplikt omfatter likevel ikke innretninger og anlegg leieren plikter å vedlikeholde, jf. punkt 7.5. 

6.3       Utleiers erstatningsplikt
Utleiers erstatningsansvar følger av husleieloven § 2-13. Leietaker kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, jf. husleieloven § 2-14 fjerde ledd.

7.      Leierens plikter i leietiden

7.1       Leiers bruk
Boligen skal ikke benyttes til annet formål enn til beboelse. Leieren plikter å behandle boligen og eiendommen ellers med forsiktighet og i samsvar med leiekontrakten. Refererer til Husleielovens paragraf 5.1.

7.2       Ro og orden, plikt til å følge ordensreglement
Leier skal påse at det er vanlig ro og orden i egen bolig, og når leier bruker eventuelt fellesareal. Leier skal opptre med tilbørlig aktsomhet overfor eventuelle andre leietakere og brukere av eiendommen. Det skal være alminnelig ro i boligen, og nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Leier har ansvar for at alle besøkende overholder ro- og ordensplikten.

Leier er forpliktet til å følge husordensregler, som er vedlagt avtalen, og eventuelle andre pålegg utleier gir. Det samme gjelder for regler i borettslag,  sameier og bofellesskap.

Vold og trusler om vold overfor naboer skal ikke forekomme.

Bruk, erverv, omsetning eller annen befatning med illegale rusmidler eller andre ulovlige gjenstander, skal ikke finne sted i boligen eller områdene rundt. Brudd på kontrakten eller husordensreglene, kan innebære vesentlig mislighold av leieavtalen og medføre heving, jf. punkt 11.

7.3       Røykfri bolig
Røyking innendørs er ikke tillatt, heller ikke i innendørs fellesarealer eller i vinduskarmer. Leier er ansvarlig for at alle besøkende overholder røykeforbudet.

Leier vil holdes erstatningsansvarlig dersom brudd på røykeforbudet medfører skade, vask eller oppussingsarbeider. 

7.4       Husdyr
Husdyr er ikke tillatt.

7.5       Leiervedlikeholdsplikt
Leier har ansvar for å ta vare på boligen.  Leietaker plikter på egen bekostning å sørge for innvendig vedlikehold. Leietakeren skal sørge for at boligen til enhver tid er i samme stand som ved innflytting, jf. pkt.4,med unntak av det som følger av alminnelig slit og elde. Materielle skader som forvoldes, skal erstattes av leietaker.

Leier plikter å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere og inventar og utstyr i boligmet som ikke er en del av den faste eiendommen. Leier har også ansvar for vedlikehold og reparasjoner av hvitevarer og varmepumpeanlegg.  

Utleier er eier av eventuelle integrerte hvitevarer og disse er å anse som en del av eiendommen. Hvis hvitevarene eller varmepumpe, etter utleiers vurdering, ikke skal repareres, vil utleier legge til rette for at boligen kan utstyres med hvitevarer som leier selv anskaffer, eier og vedlikeholder. Varmepumpe kan etter utleiers vurdering erstattes med andre typer varmekilder.

Leieren har ansvar for vedlikehold av brannvarslere og brannslokkingsutstyr, og har ansvar for å påse at utstyret fungerer til enhver tid. Dette innebærer å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende. Ved behov for utskifting plikter leier å varsle utleier uten ugrunnet opphold. Eventuelt sentralt varslingsutstyr er utleiers ansvar.

Leier har ansvar for vedlikehold av utvendige arealer, så som klipping av plen, hekker, rydde for søppel o.l. når dette er en del av boligen. Ansvaret gjelder også snømåking, strøing o.l. Utstyr til vedlikehold må besørges av leietaker. For sameier og borettslag deltar leieboer på dugnader.

Leietaker plikter å holde leiligheten oppvarmet når det er fare for frost.,Ved lengre fravær skal boligen være oppvarmet.

Brudd på vedlikeholdsplikten kan medføre erstatningsansvar, jf. punkt 8 i denne kontrakten.

Leier må erstatte all skade som skyldes ham selv, hans husstand eller andre som han har gitt adgang til leiligheten, jf. §8.

Leiers påførte skade på boligen vil ikke utbedres uten at antatte kostander ved utbedringen forskutteres, eventuelt at det stille betryggende garanti for utbedringskostnadene. Dette gjelder ikke skade som må utbedres uten opphold.

7.6       Leiers meldeplikt ved skade
Oppdager leieren skade på boligen som må utbedres uten opphold, plikter leieren straks å sende melding om det til utleier. Andre skader som leieren oppdager, må varsles uten ugrunnet opphold. Brudd på varslingsplikten kan medføre erstatningsansvar, jf. punkt 8. Leieren plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleier som følge av skader som må utbedres.

7.7       Pålegg om botrenings- og boppfølgingstiltak
Leietaker bør mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne. Leietaker plikter å ta imot nødvendige botrenings-, booppfølgings- eller lignende hjelpetiltak ihht ihht eventuelt vedtak fattet av Kristiansand kommune, Virksomhet Service og Forvaltning i Helse og sosialsektoren.

Hjelpetiltak etter første ledd kan være bistand i hjemmet, råd og veiledning for å bedre boevnen, uanmeldte hjemmebesøk eller annet.

7.8       Forandringer på eiendommen
Leieren må finne seg i forandringer på eiendommen/ boligen dersom arbeidet kan utføres uten nevneverdig ulempe for leieren, og forandringen ikke reduserer boligens verdi for leieren. Andre forandringer kan bare utføres med leierens samtykke.

Leieren kan ikke uten utleierens samtykke foreta forandringer i boligen eller på eiendommen for øvrig.

7.9       Leiers plikt til å gi utleier adgang til boligen
Leieren plikter ved behov å gi utleier eller utleiers representant adgang til boligen for tilsyn.

Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til boligen for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig.

Leieren skal ha melding i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider, med mindre tiltakets art eller andre forhold gjør det uforholdsmessig tyngende å varsle leieren.

Leier plikter å gi utleier umiddelbar tilgang dersom det foreligger fare for skade på noens liv eller helse, på eiendommen, eller på en annen interesse. Leietaker plikter alltid å gi tilgang til boligen for tilsyn av forhold som gjelder brannvern, eller avverging av brannfare.

Leier må tilrettelegge for gjennomføring av eventuell skadedyrsanering. Ved tilrettelegging menes å gi utleier og saneringspersonal tilgang til leiligheten. Leier må også rydde og pakke ned klær og inventar etter anvisning fra saneringspersonal og forlate leiligheten i saneringsperioden. Dersom denne aktivitetsplikten ikke oppfylles av leier, vil dette anses som mislighold av leieavtalen som kan medføre oppsigelse av leieavtalen, jf. husleieloven § 9-5, annet ledd, bokstav c. 

8.      Leiers erstatningsansvar – konsekvenser for tildeling av ny bolig
Utleieren kan kreve erstatning for tap som følge av at leieren ikke oppfyller sine plikter etter husleieloven §§ 5-1 til 5-6, og punkt 7 i denne avtalen. For øvrig gjelder husleieloven § 5-8. Dersom leier misligholder kontrakten, kan det legges vekt på i vurderingen av om ny tildeling skal skje.

 9.      Fremleie
Leieren har ikke adgang til å fremleie helt eller delvis, eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten skriftlig samtykke fra utleier, med mindre annet følger av ufravikelig lov. Tilsvarende gjelder overføring av andre rettigheter eller plikter etter leiekontrakten. For øvrig gjelder Husleieloven § 11-1 fjerde ledd.

Fremleie er heller ikke tillatt ved midlertidig fravær etter husleieloven § 7-4, såfremt utleier disponerer boligen under fraværet, og leier gis rett til å ta boligen i bruk igjen etter fraværet.

10.    Opptak av husstandsmedlem
Leiers ektefelle eller samboer, egne barn, ektefelle/samboers slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, og fosterbarn kan kun opptas i husstanden etter utleiers godkjenning.

Godkjenning kan bare nektes dersom forhold knyttet til boligens utforming eller formål tilsier det. Det gjøres oppmerksom på at siden dette er en kommunal bolig, vil som regel utleier nekte at andre opptas i boligen basert på boligens formål.

Opptak av andre personer i husstanden krever utleiers samtykke. Samtykke kan kun nektes dersom forhold ved vedkommendes person gir saklig grunn, eller dersom boligen blir klart overbefolket.

11.    Tvangsfravikelse
Ved vesentlig mislighold av leiekontrakten, kan utleier heve avtalen. Leieren plikter da straks å flytte ut av boligen og levere den tilbake, jf. husleieloven § 9-9. Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves dersom leier ikke flytter ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav d.

Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves dersom husleie eller avtalte tillegg ikke betales innen fjorten dager etter at skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav a. Varselet kan tidligst sendes på forfallsdag. I varselet skal det stå at utkastelsen blir begjært dersom manglende betaling ikke skjer, og at utkastelse kan unngås dersom leien med tillegg av renter og andre kostnader blir betalt før utkastelsen gjennomføres. Omstridt beløp kan frigjørende deponeres i henhold til husleielovens § 3–8.

Leieren vedtar at tvungen fravikelse kan kreves dersom boligen ikke fraflyttes når leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav b (tidsbestemt leieforhold).

12.    Fraflytting

12.1     Visning før flytting
I tiden før fraflytting plikter leieren i rimelig utstrekning å gi leiesøkende adgang til å se boligen, jf. husleieloven § 10-1. 

12.2     Tilbakelevering
Den dagen leieforholdet opphører, skal leieren stille boligen til utleiers disposisjon, jf. husleieloven § 10-2 første ledd første punktum. Boligen skal være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, jf. husleieloven § 10-2 andre ledd.

Tilbakelevering regnes som utført når utleieren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til boligen. Forlater leieren boligen på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleieren straks disponere over det, jf. husleieloven § 10-2 første ledd andre og tredje punktum.

Leietaker kan kontakte utleier for gjennomgang av boligen før leieforholdet opphører. Hensikten vil være å gi leietaker beskjed om renhold er tilstrekkelig utført eller om noe  er ødelagt slik at det vil medføre at leietaker får ekstraregning.

12.3     Etterlatt løsøre
Finnes det i boligen etterlatt løsøre som må antas å tilhøre leieren eller noen i leierens husstand, skal utleieren for leierens regning ta hånd om dette. Rent skrot kan likevel kastes umiddelbart. Medfører plikten til å ta vare på løsøret merarbeid, kan utleieren kreve en rimelig godtgjørelse for dette.

Utleieren skal så vidt mulig skriftlig oppfordre leieren til å hente løsøret. Utleieren kan holde løsøret tilbake inntil kostnadene med oppbevaringen dekkes eller betryggende sikkerhet stilles.

Utleieren kan selge løsøret for leierens regning dersom kostnadene eller ulempene med oppbevaringen blir urimelige, eller dersom leieren venter urimelig lenge med å betale kostnadene eller med å overta løsøret. Er det grunn til å tro at salgssummen ikke vil dekke salgskostnadene, kan utleieren i stedet rå over tingen på annen hensiktsmessig måte. 

13.    Verneting
Partene vedtar eiendommens verneting som sitt i alle tvister som gjelder denne kontrakt. 

14.    Vedlegg
Leier har fått utlevert og er kjent med innholdet i følgende vedlegg til denne avtalen:
Husordensreglene fra Kristiansand Boligselskap KF. I tilfelle motstrid, har leiekontraktens bestemmelser forrang foran husreglene. 

15.    Utleverte nøkler 
Ved innflytting er det utlevert følgende antall nøkler:

          

ANT.:

 

SYSTEM   NR.:

 

 

ANT.:

 

SYSTEM   NR.:

 

 

ANT.:

 

UNR.   NØKKEL

 

 

ANT.:

 

UNR   NØKKEL:

 

 

ANT.:

 

NØKKELKORT   NR:

 

 

ANT.:

 

NØKKELBRIKKE   NR

 

 

ANT.:

 

PORTÅPNER:

 

 

 

16.    Signaturer og antall eksemplarer
Leiekontrakt med vedlegg er utferdiget i 2 eksemplarer – ett til hver av partene.

 

 

Som utleier: ____________________________       Dato: _______________

                        Kristiansand Boligselskap KF

 

Som leier:    ____________________________       Dato: _______________

                        <LEIETAKERNAVN1>                     

 

Husordensregler

Når husordensreglene ligger her som fri tekst, kan de lettere oversettes til andre språk ved å bruke funksjonen "Select language".

Husordensregler (PDF)

Husordensregler oversatt til engelsk (PDF)

Husordensregler oversatt til arabisk (PDF) 

Husordensregler oversatt til somali (PDF)

 

HUSORDENSREGLER

 

 Generelt

 • Leietakeres ansvar er regulert av Husleieloven, leiekontrakt og husordensreglene.   Bor du i borettslag og sameie, må du også forholde deg til reglene som er   der.  Overtredelse av ordensreglene er å anse som   mislighold av leiekontrakten og kan føre til at ansvar blir gjort gjeldende.   Du må ha innboforsikring  for å bo i   våre leiligheter.
 • Boligselskapet har   egen nettside www.krsbs.no der du også finner veiledning,  forventningsavklaringer og   boveiledningsvideoer.

 

Vedlikeholdsplikten

 • Du er selv ansvarlig for innvendig vedlikehold av boligen, slik som beskrevet i Husleielovens kapittel 5 og i leiekontrakten.
 • Du må sørge for åpne avløp for å unngå lekkasjer. Rensing av vasker, badesluk og annet avløp gjøres av deg som leietaker.
  Alt vannsøl må tørkes opp umiddelbart. Det gjelder både på kjøkkenbenker, gulv og andre steder. Tøy bør tørkes ute.
 • Avfall må legges i søppelkasser. Avfall må sorteres og kastes på anviste plasser.  Du må heller ikke tømmes søppel eller annet avfall i toalettene. Fett må ikke tømmes i toalett eller vask, men tømmes i matavfall.
 • Alle rom i boligen må holdes oppvarmet på en slik måte at det ikke er fare for at vann og avløp fryser.
 • Du er ansvarlig for snømåking og vedlikehold av utearealer som klipp av plener, hekk og luking om ikke annet er avtalt i kontrakten.

 

 Brannvern

 • Du må gjøre deg kjent og vite hvor brannvarsler og slukkeutstyr er plassert. Dersom det er  hovedstoppekran for vann i leiligheten, må du også gjøre deg kjent med hvor den er plassert. 
 • Du må sørge for skifte av batterier i brannvarsler minst en gang per år
 • Det er viktig å trekke ut støpsel fra kaffetrakter for å hindre brann
 • Elanlegg: Bruk ikke serietilkobloing av skjøteledninger (bruk ikke «padde mot padde»)
 • Elanlegg: Tørk aldri klær over panelovner.
 • Bruk ikke brennbare lysestaker om man vil brenne stearinlys
 • Grilling er i utgangspunktet ikke tillatt fra verandaer av brannvernhensyn og av hensyn til lukt/ røyk. Vi kan gjøre unntak for elektriske griller. Dersom du bor i borettslag, må du i tillegg forholde deg til reglene der.

 

Parkering og lagring

 • Biler og motorsykler   skal parkeres på anviste plasser utenfor det bebodde området. Der egen   parkeringsplass er avsatt for bestemte leiligheter skal disse benyttes.   Motorvogn som parkeres i strid med disse regler og/eller motorvogner uten   gyldig kjennetegn vil bli borttauet på eiers regning.
 •   Alle oppganger må være fri for   skrot, så man sørger for trygge rømningsforhold.  Sykler, kjelker og barnevogner må ikke   settes i oppganger.
 • Det er strengt forbudt å ta ved eller materialer   som kan tenkes å ha veggdyr eller sopp inn i kjelleren, garasjen   eller boder. Se husleiekontrakten for mer informasjon.

 

Framleie

 • Framleie, dvs videre   utleie av leiligheten til andre, er ikke tillatt.

 

 Dyrehold og røyking

 • Det er ikke tillatt å røyke inne og dyrehold er ikke tillatt.

 

Meld fra til boligselskapet

 • Meld fra til boligselskapet dersom du oppdager feil ved boligen som lekkasjer, feil ved håndslukker, branndetektor og liknende, må du melde feil til vårt kundesenter.
 • Ta kontakt med boligselskapet om sikringer ofte går.
 • Du har ansvaret for dine nøkler. Mister du nøklene dine kan du kjøpe nye ved å henvende deg til kundesenteret. Vi ønsker at du bestiller nøkler via kundesenteret også dersom du bor i et borettslag eller sameie. 
 • Du må straks si fra til kundesenteret hvis du oppdager skadedyr i leiligheten din eller på fellesområdene.
 • Har du lyst til å male leiligheten din, endre uteområdet,  endre leiligheten eller for eksempel montere parabolantenne?  Da må du alltid søke kundesenteret først.
 • Du har leid boligen basert på søknad til boligavdelingen i Helse og sosialsektoren. Dersom antall husstandsmedlemmer endres, har du plikt til å gi beskjed til boligavdelingen.
 • Det er ikke lov til å leie ut hele eller deler av leiligheten til andre.

 

Installering av vaskemaskiner og oppvaskmaskiner

 • Vaskemaskiner må ikke installeres i kjøkken uten sluk eller i andre rom uten tilfredsstillende slukanordning. Ved eventuell skade er leieren selv ansvarlig for følgene av vannlekkasje, alternativt leiers forsikringsselskap. Det samme gjelder lekkasje fra vannseng, akvarium m.m.

 

Ro

 • Naboene må ikke forstyrre hverandre med unødig   bråk.  Alle dager mellom kl 23.00 og kl 07.00 skal det   være ro i leilighetene.
 • Musikkinstrumenter, radio, TV, stereoanlegg, vaskemaskiner og   lignende må ikke brukes i den grad at det plager naboene.

 

Varsling og konsekvenser – det gjelder å følge kontrakten  

 • For å hindre at våre beboere blir kastet ut, er det viktig for oss at alle er klar over hva som skjer ved kontraktsbrudd eller brudd på husordensreglene:
 • Boligselskapet fakturerer alltid for utgifter som er påført p.g.a mislighold av kontrakten
 • Ved alvorlige brudd på husleiekontrakten risikerer man å måtte flytte umiddelbart
 • Man kan heller ikke få fornyet kontrakt ved alvorlige kontraktsbrudd
 • Ved mislighold sendes alltid bekymringsmeldinger til saksbehandler i Helse og sosial sektoren
 • Om vi vil gjennomføre brannsyn o.l., er du som leietaker pliktig å slippe oss inn.

 

Telefonnumre

 • Politi 112 /  Ambulanse 113   /   Legevakt 116117 /    Brann 110
 • Boligselskapet 38075500 – kl 08.00-15.00. Se også www.krsbs.no
 • Boligselskapet vakttelefon 90535433 – utenom arbeidstid  og kun ved akutte hendelser
 • Boligkontoret (Helse og sosial) 38075000 – kl 08.00-15.00.

 

Kristiansand, 7. desember 2016

Versjon 0 av husordensregler

 

Boveiledning på video

Slik renser du sluket på badet
Slik renser du vannlåsen under vasken 
Slik vedlikeholder du dører og vinduer

Slik forebygger du brann i heimen (flere språk)
Søppelsortering og plakater (flere språk)
Vedlikehold og lufting (flere språk)

Stelle hagen, se meny i Husbankens  boskole 
Slik skuffer du snø 
Hvordan vaske gulvet

Hvordan vaske vinduer
Et godt bomiljø, se Bomiljø i meny Husbankens  boskole
Hvordan vaske badet

Slik støvsuger du
Slik tørker du av møbler og annet
Vask av et rom

Slik renser du filteret i kjøkkenvifta
Dette gjør du når komfyrvakten piper
Slik bytter du batteri i komfyrvakt sensor

Om å vise ekstra oppmerksomhet til risikogrupper for å forebygge brann
Brannvern på mange språk
Røykvarslervideo fra Oslo brann- og redning

Slik sørger du for optimalt inneklima hele året rundt
Slik fikser du vannkran med dårlig trykk (pass på delene!)
Slik skifter du batteri i røykvarsler og vedlikeholder håndslukker

Slik skifter du lysstoffrør
Gå sikkerhetsrunden i heimen 
Sikkerhet i hjemmet

Slik sorterer du avfallet - plakater

 

 

Kjøpe boligen?

Ønsker du å kjøpe den kommunale boligen du bor i? Kristiansand boligselskap KF kan være villig til å selge boliger som vi eller stiftelser eier til deg som leietaker. Det er ikke alle boliger som det er mulig å selge, normalt selger vi ikke boliger som er sprinklet, har direkte varsling til brannvesenet eller er universelt utformet. Dersom det er aktuelt å kjøpe boligen, vil du kunne kjøpe den til takst.  

 

Her er rutinen:

 

 1. Kontakt Kristiansand boligselskap for å forhøre deg om boligen kan kjøpes av våre beboere.
 2. Dersom boligen er til  salgs må du undersøke om du kan få boliglån. Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære banker. Informasjon om startlån og elektronisk søknadsskjema finner du på http://www.husbanken.no/startlaan/. Kontakt Boligavdelingen i      Helse og sosialsektoren38 07 95 00  dersom du trenger ytterligere      informasjon.
 3. Om du får finansieringsbevis i banken eller forhåndstilsagn på startlån må du fremvise dette til Boligselskapet. Boligselskapet ber så om verditakst på boligen og taksten vil utformes av eiendomsmekler som er på rammeavtale for      Boligselskapet.
 4. Husk at denne verditaksten skal gjenspeile markedsverdi. Boligselskapet selger alltid til markedsverdi. Du må huske at det kommer en del tillegg til verditaksten, slik som tinglysningsgebyr og andre omkostninger. Disse avgiftene må du som kjøper betale.
 5. Boligselskapet vil imidlertid dekke kostnaden for verditaksten.
 6. Er du uenig i verditaksten, kan du selv skaffe alternativ verditakst. Taksten må være utført av en annen autorisert takstmann som tilhører i Norges Takseringsforbund. Du må da bestille og betale selv for den nye taksten. Da vil man forhandle om pris.  Hvis ny takst skulle bli høyere enn den boligselskapet  fikk, så står boligselskapets takst fremdeles ved lag.
 7. Om vi så er enige, vil det utformes en kjøpekontrakt av en eiendomsmekler.

Viktig å følge kontrakten

Boligselskapet har mange boliger i vår portefølje. De fleste av våre leietakere følger forpliktelsene i kontrakt og husregler.  Boligselskapet er et tiltak for å sikre at alle innbyggere som bor i kommunen har et sted å bo. Da ønsker vi å gjøre hva vi kan for å hindre utkastelse som kan bli følgen ved alvorlige brudd på husleiekontrakten. De viktigste grunnene for å bli kastet ut, er at man ikke betaler husleie eller at man driver med hærverk. For å forebygge dette, ønsker vi at alle er klar over hva som skjer ved kontraktsbrudd eller brudd på husordensreglene:

 • Boligselskapet fakturerer alltid for utgifter som er påført p.g.a mislighold av kontrakten
 • Ved alvorlige brudd på husleiekontrakten risikerer man å måtte flytte umiddelbart
 • Man kan heller ikke få fornyet kontrakt ved alvorlige brudd på kontrakten inkludert restanser/ ubetalte regninger
 • Ved mislighold sendes alltid bekymringsmeldinger fra Boligselskapet til saksbehandler hos Boligavdelingen i Helse og sosial sektoren
 • Om det er noe kommunens ansatte er bekymret for eller man ønsker å gjennomføre brannsyn, er du som leietaker pliktig å slippe oss inn. Se også husleiekontrakten

 

Vi håper alle som bor i våre boliger vil trives og ønsker lykke til som beboer i våre leiligheter. Kontakt gjerne kundesenteret om du lurer på noe.

 

Kristiansand boligselskap KF

Betalingsproblemer?

Det er i utgangspunktet vanskelig å få betalingsutsettelse eller nedbetalingsavtale.  Det er husleiekontrakten som viser hvilke plikter du har og som du også har akseptert ved signering. Å betale husleien fortløpende er viktig også for deg som beboer. Om husleien ikke betales, vil problemet bare bli større og større ved at mer og mer husleie ikke blir betalt og at du også får purregebyr og forsinkelsesrenter.

Vi antar du ved kontraktinngåelse sjekket om du har krav på Bostøtte fra Husbanken? Om ikke, kan du søke her.

For kontrakter inngått etter 1.1.2017 signerer du på at du skal ha en avtalegiro med banken som gjør at husleiebeløpet trekkes automatisk hver måned. Dersom du har kontrakt før 1.1.2017 som  ikke har avtalegiro, anbefaler vi at du inngår en slik avtale snarest mulig slik at du unngår ubetalte husleie, purregebyrer og i verste fall til slutt mister boligen. For å inngå avtalegiro, kan du fylle inn vedlagte skjema. Kontakt gjerne vårt kundesenter for å få hjelp til utfylling eller for å få et papirformat av skjemaet.

Søknad om avtalegiro

https://www.avtalegiro.no/privat/Pages/default.aspx

 

Mottakers konto: 3201.70.49649

 

Dersom du likevel kommer i en slik situasjon at du ikke klarer å betale, er det viktig at du betaler så mye som du klarer å betale så raskt som mulig. Da viser du vilje til betaling, som vi legger vekt på i forhold til videre vurdering. Du kan unntaksvis få nedbetalingsbetale, da er det viktig du søker så snart som mulig. Søknadsskjema og kriterier for å få nedbetalingsavtale finner du her: 

https://www.kristiansand.kommune.no/politikk-og-administrasjon/skatt-og-avgifter/betalingsvansker-kommunal-faktura/

Du kan få veileding i Boligselskapets skranke eller i Servicetorget i Rådhuset.

 

Oppsigelse og avslutning

Avslutning av leieforhold inkludert forventning til utvask

Når leietiden er ute, skal boligen leveres med tilbehør tilbake til leietakeren i samme stand som da leietaker overtok den. Den skal være ryddig og rengjort. Om man har montert faste hyller o.l., blir de stående, det er regulert av kontrakten.

 

Oppsigelse av leieforhold

 1. Oppsigelsestiden for Kristiansand Boligselskap KF’s boliger er 30 dager - dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Blir regnet fra dato vi mottar av oppsigelsen.
 2. Ca en uke før boligen skal overleveres til Kristiansand Boligselskap KF kan vaktmester kontaktes for avtale om befaring av boligen. Boligen bør til avtalen være tom for innbo og den må være nedvasket.
 3. Ved alle utflyttinger dokumenterer boligselskapet ved å ta bilder av leiligheten.
 4. Nøklene leveres til boligselskapets kontor i Tollbodgata 22 innen utløp av oppsigelsestiden. Dersom nøklene ikke leveres på tiden, kan det bli aktuelt å sende husleie for de dagene dette gjelder utover oppsigelsestiden.
 5. Hvis det mangler nøkler ved innlevering kan det bli sendt utflyttingsregning for kostnad for låsbytte eller ombygging av lås, samt kopiering av nye nøkler.
 6. Sammen med nøklene skal skjema for opphør av strømabonnement leveres ferdig utfylt med strømstand som leses av siste dag i boligen. Det må også skrives på en adresse hvor LOS kan sende sluttoppgjøret.

Skjema for oppsigelse av boforholdet.

LOS rapportering av strømforbruk

 

Nedvask av leiligheten ved utflytting

I tillegg til ordinær vask, må følgende også inkluderes:

 • Vask alle vinduer inne og ute, alle dørbladene og vridere, skapdører og skaphyller
 • Om det er komfyr: Vask komfyren innvendig og utvendig
 • Vask kjøkkenvifte inkl filter
 • Om kjøleskap: Tin av kjøleskapet og frys ved å trekke ut stikkontakt. Vent minst 30 min og fjern så isen. Vaskes
 • Tørk over lamper, panelovner og liknende
 • Vask dusj og baderoms innredning
 • Rydde og feie bod om du har

 

Pågående prosjekter

 • Bygge seks UH boliger Tinnheia
 • Bygge 42 omsorgsboliger for eldre som lider av demens ved å Strømme omsorgssenter (Strømmehaven)
 • Bygge boliger for 12 multihandikappede på Bispegra
 • Ytterligere 20 boenheter med forhøyet risiko får direkte brannvarsling
 • Bygge 10 hardbruksboliger i avstand til naboer

 

Nylig avsluttede prosjekter

 • Utvidele Storebølgen med tre enheter (ferdigstilt august 2018)
 • Kjøpe 205 serviceboliger fra Kristiansand Boligstiftelse. Dette gjelder St Olavsvei 20, Malmveien 6-8-10-11, Kjerrheia 12 og adresser i Kvartal 35. Leiligheter selges ut i det åpne markedet når leietakere flytter. Leietakerene kan bo så lenge leiekontrakten varer, de fleste har tidsubegrenset leiekontrakt.
 • Bygge seks UH boliger Hellemyr (ferdig november 2018)
 • Sprinkle omsorgsboliger i Sømsveien (ferdig mai 2018)
 • Renovering av seks boliger i Kvadraturen (brannalarmanlegg, el.anlegg, kledning, vinduer)
 • Sprinkle, renovere tak m.m. for Strømmetunet
 • Nye boliger for enslige mindreårige 15 enheter
 • Kjøpe 6 store eneboliger per år til store familier
 • Kjøp av 16 små leiligheter for vanskeligstilte som er kjøpt i nye bokomplekser (med sprinkling og direkte brannvarsling)
 • Renovere fasader på eksisterende omsorgsboliger ut mot Strømmehaven (ferdig august 2018)
 • Inkludere og renovere Boligselskapets utomhusområde for å inkludere Strømmehaven (ferdig august 2018)
 • Sprinkle blokk i Kristian IV gate og oppgradere randbebyggelse i samme kvartal med fokus på brannvern (ferdig desember 2018)

 

Kvadraturen

 

Vi selger ut boliger

Bystyret vedtok i desember 2017 at Boligselskapet skulle kjøpe 205 serviceboliger for å selge ut når de ble ledige. Foreløpig selger vi ledige boliger i Kjerrheia 12 og Kvartal 35 i Kvadraturen. Kvartal 35 består av Tollbodgata
73 A, B og C, Rådhusgata 52 og 54 og Kronprinsensgate 17 og 19
. Søk på ledige boliger på finn.no.

https://www.finn.no/realestate/homes/search.html?q=kjerrheia+12

 https://www.finn.no/realestate/homes/search.html?q=R%C3%A5dhusgata%2052

Kontaktinfo til flere

 

For ansatte

For ansatte i boligselskapet:

Her må du logge på med egen bruker og passord.

 

For ansatte i helse og sosialsektoren som gjerne jobber i bofellesskap eller omsorgsboliger:

Husk at det som regel ligger en selvstendig husleiekontrakt mellom beboer og boligselskapet. Det er et par unntak, men dette gjelder feks alltid for omsorgsboliger, PU boliger o.s.v.

I praksis betyr dette følgende:

 • Oppsigelsen av leieforholdet skal skje skriftelig til boligselskap et (og ikke til sonekontoret, omsorgssenteret e.l.)
 • Oppsigelsen av leieforholdet må skje minst 30 dager før
 • Alle nøkler til boligen leveres til oss i boligselskapet
 • Virksomhet service og forvaltning tildeler alle våre boliger
 • Boligselskapet sender så tildelingsbrev med svarfrist inkludert informasjon om omvisning i boligen før man takker ja
 • Undertegning av kontrakt og utlevering av nøkler skjer hos oss i Tollbodgata 22. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon

Om og for styret 

Kontaktinfo til styret:

Leder:        Vegard Launes 99487973  vegardlaunes@gmail.com

Nestleder:  Einar Dyrholm 92684819 edyrholm@online.no

 Styret består forøvrig av

 • Styremedlem Andrea Gonzales (erstatter Theodor Barndon Helland som er i permisjon)
 • Styremedlem Cathrine Skau 
 • Styremedlem Abdullahi M. Alason               
 • Styremedlem Birgitte Kleivset                                  
 • Styremedlem og ansattes representant Erling Andreas Risøy

 På styremøtene møter alltid daglig leder Helga Hodnemyr og rådgiver Kjetil Paulsen fra administrasjonen.

Boligselskapet har et styre bestående av politikere som har styremøter 10 ganger i året:

Styret behandler følgende faste saker i løpet av året og alle er publisert på nett via «Politisk agenda»:

 • Mål –og strategi med årlig evaluering og justering
 • Årsplan med både tema for styret og tema administrasjonen skal jobbe med ulike perioder av året
 • Handlingsplanarbeid inkludert investeringsprosjekter
 • Foretakets forslag til budsjett
 • Revisjonsrapport fra kommunerevisjonen
 • Tertialrapporter, årsregnskap og årsbudsjetter
 • Statusrapportering for ledige boliger, økonomisk status, HMS tall, antall beboere på venteliste, sykefravær, tomgangsleie m.m.
 • Status for boligsosial handlingsplan og samarbeid med Helse – og sosialsektoren (heretter forkortet HS)
 • Sammensetning av boligporteføljen og vedlikeholdsplan
 • Arbeidsmiljøarbeid inkludert risikostyring, sikkerhet for beboere og ansatte samt brannsikkerhet
 • Status for kvalitetssystemet
 • Evaluering av daglig leder
 • Evaluering av styret
 • Samarbeid med stiftelser
 • Saker som skal til politisk behandling

 

 Kun for styret: Kople deg til  kommunens ekstranett med tildelt passord. 

Besøksadresse:

Tollbodgata 22
4611

Telefon: +47 38 07 55 00

Kontaktperson: Vakttelefon (kun akutte tilfeller)

Telefon: +47 905 35 433

Forfatter: Zoran Teofilovic
Publisert: 14.10.2016 12:34
Sist endret: 28.03.2019 09:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?