Gå til hovedinnhold

Siste møte i dagens bystyre

Bystyret i dagens Kristiansand har sitt siste møte onsdag 11. desember klokka 17.00. Publikum kan følge møtet fra bystyresalen i Rådhuset eller på kommunens nett-TV.

Nett-TV

Følg bystyrets møter direkte på pc, laptop eller mobil. Du kan også se møtet i ettertid.

Møtet overføres direkte på nye Kristiansand kommunes nett-TV fra klokka 17.00.

Saker til behandling:

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 29. oktober.
 • Bosmyrveien - 13/123, 124, 125, 194, 195, 837 og 1289
  - detaljregulering – sluttbehandling
 • Hamrevann - felt 1A og 1B
  - detaljregulering – sluttbehandling
 • Lund torv - områderegulering – sluttbehandling. By- og miljøutvalgets innstilling fra møtet 5. desember ettersendes.

Sakspapirer

Saker behandlet i 2019

27. november - NYTT BYSTYRE

Det nye bystyret har møte i bystyresalen onsdag 27. november klokka 17.00. Saken om bompengefinansiering (sak 67) kommer trolig i begynnelsen av møtet.

Det er et langt sakskart til møtet, med blant annet revidering av avtaler, interpellasjoner og valg til styrer og representantskap.

Sakskart

30. oktober - NYTT BYSTYRE

Sakskart

29. oktober

Sakskart

23. oktober - NYTT BYSTYRE
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 09.10.19
 • Politisk struktur og organisering
 • Møtetider politiske utvalg
 • Politisk representasjon i råd og utvalg
 • Valg av næring- og eierskapsutvalget 2019–2023
 • Valg av oppvekstutvalg 2019–2023
 • Valg av helseutvalg for perioden 2019–2023
 • Valg av kulturutvalg for perioden 2019–2023
 • Valg av by- og stedsutviklingsutvalg 2019–2023
 • Valg av organisasjonsutvalg for perioden 2019–2023
 • Reglement for valgstyret i Kristiansand kommune
 • Valg av valgstyre for perioden 2019–2023
 • Godkjenning av reglement for 17. mai-utvalget
 • Godkjenning av reglement for jury for frivillighetsprisen
 • Interpellasjon fra Vegard Launes (H) om «Hamrevann utbygging trinn 1»

Sakspapirer

To bystyrer fram til nyttår

9. oktober - NYTT BYSTYRE
 • Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
 • Godkjenning av saksbehandlingsreglement
 • Godkjenning av reglement for bystyret
 • Godkjenning av reglement for formannskap
 • Valg av formannskap for perioden 2020-2023
 • Godkjenning av reglement for ordfører
 • Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2020-2023
 • Godkjenning av reglement for kontrollutvalg
 • Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023
 • Godkjenning av reglement for delegering av myndighet fra bystyret til kommunedirektør
 • Godkjenning av reglement for valg- og honorarutvalget
 • Valg av valg- og honorarutvalg for perioden 2019 – 2023
 • Godkjenning av reglement for klagenemnda
 • Valg av klagenemnd for perioden 2019 - 2023
 • Valg til KS Agder fylkesmøte for perioden 2019 – 2023
 • Godkjenning av reglement for nærings- og eierskapsutvalget
 • Godkjenning av reglement for oppvekstutvalget
 • Godkjenning av reglement for helseutvalget
 • Godkjenning av reglement for kulturutvalget
 • Godkjenning av reglement for by- og stedsutviklingsutvalget
 • Godkjenning av reglement for organisasjonsutvalget
 • Godkjenning av reglement for seniorrådet
 • Godkjenning av reglement for råd for funksjonshemmede
 • Godkjenning av reglement for ungdommens bystyre

Sakspapirer

To bystyrer fram til nyttår

18. september
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 18.09.19
 • Kristiansand kommune - Eierberetning 2018
 • Kvalitetsmelding - tilstandsrapport for barneverntjenesten 2018
 • Husholdninger med lavinntekt: Informasjon om tilbud og mulighet for deltakelse
 • Driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo - krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak 19. juni 2019
 • Vurdering av mulige talentutviklingstiltak - rapport til bystyret 2019
 • Svar på verbalvedtak om å tilrettelegge arenaer for e-sport
 • Veikart for bedre levekår - tilslutning viljeserklæring
 • Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050, høringsuttalelse
 • Forskrift om tilsyn i bygninger - Kristiansand kommune
 • Lokalisering av Jens Bjørneboes plass
 • Evaluering av stillingsbanken
 • Kristiansand kommunale pensjonskasse - endring/oppdatering av vedtekter
 • Rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS
 • Interpellasjon fra repr. Stian Storbukås, FRP, om "Kommunal finansiering av Breimyrkrysset"

Sakspapirer

19. juni

Saker til behandling onsdag 19. juni:

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 22. mai
 • 1. tertialrapport 2019 - Driftsdelen
 • 1. tertialrapport 2019 - Investeringsdelen
 • Kino Sør AS – rapportering 2018 om oppfyllelse av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon)
 • Kino Sør AS - tildeling av kinokonsesjon
 • Justert selskapsavtale Vest-Agder museet
 • Partnerskapsavtale med Stiftelsen Arkivet
 • Regionens årlige driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra 2020
 • Strategi for kunst i offentlige uterom
 • Bruk av prosjektrommet i Ekserserhuset
 • Gimleveien 26 og 28 A – detaljregulering – sluttbehandling
 • Torkelsmyra - detaljregulering – sluttbehandling
 • Steindalen - 11/415 m.fl - detaljregulering – sluttbehandling
 • Mosby oppvekstsenter - detaljregulering – sluttbehandling
 • Ny kulturskole- forslag om samtidig byggeperiode med Kunstsiloen
 • Oppfølging av verbalforslag i bystyret sak 164/17 og 86/18 - seksuell trakassering
 • Evaluering av stillingsbanken
 • Godtgjøring til politikere i overgangsperioden fra de nye politiske utvalg er konstituert samtidig som de eksisterende politiske utvalgene skal fungere frem til 31.12.2019
 • Politiske organer og utvalg i 2019 - oppgave- og ansvarsfordeling i overgangen til ny kommune
 • 1. tertialrapport 2019 - Kristiansand Havn KF
 • 1. tertialrapport 2019 - Kristiansand Boligselskap KF

En tertialrapport er rådmannens rapportering til politikerne om hvordan kommunen ligger an når det gjelder budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram. 1. tertialrapport beskriver status etter årets fire første måneder.

 • Interpellasjon fra Petter Benestad (V) om "Hyblifisering av eiendommer"
 • Interpellasjon fra Kristian Landmark (Rødt) om "En by med levende bekker"
 • Interpellasjon fra Hans Petter Horve (Sp) om "Bredbåndsdekning i distriktene"
 • Sak om utvidet skjenketid for Kristiansand kommune
 • Interpellasjon fra Andreas Landmark (SV) om "Skjenkebevilling og minstelønn"
 • Interpellasjon fra Mira S. Thorsen (MDG) om "Folk flest vil bare vi skal snakke sant"

Sakspapirer

22. mai

Saker til behandling 22. mai:

(Saken om kvalitets- og utviklingsmeldingen 2018 for oppvekstsektoren behandles først)

 • Godkjenning av protokoll fra 10.04.19
 • Søknad om ettergivelse av gjeld - Norsk motorklubb Kristiansand
 • Årsberetning Kristiansand kommune 2018
 • Årsregnskap 2018 Kristiansand kommune
 • Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2018 for oppvekstsektoren
 • Kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige - krav om lovlighetskontroll etter kommunelovens §59
 • Kirsten Flagstads vei 2 til 22 - detaljregulering.
 • Moneheia – detaljregulering.
 • Svar på verbalforslag om oppnevning av et oppgaveutvalg
 • Kristiansand Boligselskap KF - godkjenning av regnskap og årsberetning for 2018
 • Årsregnskap 2018 for Kristiansand Havn KF
 • Årsmelding 2018 for Kristiansand Havn KF
 • Årsberetning og regnskap for 2018 – Kristiansand kommunale pensjonskasse
 • Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging

Interpellasjoner:

 • Odd A. Salvesen, PP, om "Dumping av gammel snø fra gatene etc."
 • Vidar Kleppe, DEM, om "Store restriksjoner på kristent frivillig arbeid ved Møvig skole"
 • Stian Storbukås, FrP, om "Forsøksordning med kjøkken på ett av byens sykehjem"
 • Ebbe Boel Pedersen, KrF, om "Skolelagsmøter"

  Sakspapirer
10. april
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 20. mars
 • Revidering av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring
 • Regionplan Agder 2030 - høring
 • Kommunedelplan for Havneområde nord, Kongsård-Vige 2. gangs behandling etter mekling
 • Interpellasjon fra Vidar Kleppe (DEM) om en mulig folkeavstemning i de viktige sakene som: Kunstsiloen, Gartnerløkka og flytting av havna til Kongsgård/Vige
 • Interpellasjon fra Mira S. Thorsen (MDG) «Omstilling til lavutslippssamfunnet»

Sakspapirer

20. mars

20. mars fra klokka 16.00 til 16.30 får bystyret en orientering om status for kunstsilo-prosjektet ved Reidar Fuglestad, SKMU, og Erik Sandsmark, by- og samfunnsenheten. Orienteringen holdes i bystyresalen.

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 27.02.19
 • Planstrategi for nye Kristiansand
 • Tronstadvann interkommunale vannverk IKS - nedleggelse av selskapet
 • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand
 • Finansiering av forberedende arbeider for E18/E39 Gartnerløkka – forlengelse av bompengeordningen for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1
 • Interpellasjon fra Andreas Landmark (SV) om «Tilslutning til ICAN's cities appeal»
 • Interpellasjon fra Lars Lied (SV) om «Kommunens ansvar som barnehagemyndighet».
 • Interpellasjon fra Vidar Kleppe (DEM) om «Oppfølging av bystyrets vedtak om BPA-ordningen».
 • Interpellasjon fra Ebbe Boel Pedersen (KrF) om «Breimyrkrysset - Forsøksprosjekt - fjerning av lyskryss E39 – Breimyrveien».
 • Interpellasjon fra Tove C. Welle Haugland (KrF) om «Pilotkommune for fleksibel skolestart».
 • Interpellasjon fra Hans Petter Horve (Sp) om «Forbud mot fyrverkeri i privat regi».
 • Robuste barnehager for fremtiden - Sone Øst barnehageenhet. Status og veien videre.

Sakspapirer 

27. februar
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 23.01.19
 • Søknad om kommunal lånegaranti – Bjørndalen barnehage. Oppvekststyrets innst. 12.02.19
 • Kroodden – salg av kommunale arealer. Kommunalutvalgets innst. 12.02.19
 • Eiendomsskatt - utskriving av eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget. By- og miljøutvalgets innst. 14.02.19
 • Forslag til møteplan 2. halvår 2019 for kommunalutvalg, formannskap og bystyret. Formannskapets innst. 13.02.19
 • Nordisk vennskapsbysamarbeid. Kommunalutvalgets innst. 12.02.19
 • Havnesamarbeid. Havnestyrets innst. 29.01.19
 • Årsmelding 2018 for Kontrollutvalget i Kristiansand kommune. Kontrollutvalgets innst. 07.02.19
 • Forvaltningsrevisjonsrapport: Brukerstyrt personlig assistent (BPA). Kontrollutvalgets innst. 07.02.19
 • Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe (DEM) om "lovløse" tilstander i Markens og på Nedre Torv.
 • Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen (PP) om "Arrangement på Vågsbygdtunets Senior senter".
 • Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe (DEM) om "Kunstsiloen og Einar Øgrey Brandsdal".
 • Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe (MDG) om "Innkjøp av miljømerka varer i Kristiansand kommune".

Sakspapirer

23. januar

Saker til behandling

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 19.12.18
 • Interpellasjon fra repr. Harald Sødal, KRF, om "Kunst i Rådhuskvartalet"
 • Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Tyngre nyttekjøretøy i kollektivfeltet"
 • Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, om "Elektrisk sjøtransport sjøveien i Kristiansand"
 • Vurdering av direkte eierskap i Returkraft AS
 • Oppsigelse av interkommunale samarbeid mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen
 • Forslag til omorganisering av Kristiansand Boligselskap KF til ny enhet Bolig i Nye Kristiansand
 • Utvidelse og presisering av fellesnemndas fullmakter
 • Svar på verbal forslag om etablering av barnefamilier i Kvadraturen
 • Avvikling av 1. BO-ordning
 • Lumber – detaljregulering – klagebehandling
 • Kuholmsveien - 152/680 - detaljregulering - ny sluttbehandling
 • Silokaia felt f_1A m.fl. – reguleringsendring
 • Kontrollutvalget - Møte og arbeidsplan 2019

Sakspapirer

Saker behandlet i 2018

19. desember - budsjettmøte

Saker til behandling

 • Prosedyre for bystyrets budsjettmøte
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 21.11.18
 • Rådmannens forslag til justeringer av handlingsprogram 2019-2022
 • Årsbudsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 for Kristiansand Boligselskap KF
 • Budsjett 2019 & Handlingsplan 2020-2022 for Kristiansand Havn KF
 • Andre tertialrapport 2018 - Kristiansand Havn KF
 • Tilleggsnotat - Geitmyra mat og kultursenter

Budsjettside - Her ligger både rådmannens forslag, og partienes forslag til forandringer. 

21. november

Åpen spørretid (hvis innkomne spørsmål).

Saker til behandling:

 • Miljø- og klimameldingen 2018

Utsatt sak:

 • Interpellasjon fra Mira S. Thorsen, MDG, om "Barnas by og FNs barnevernkonvensjon"

Nye saker

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 24.10.18
 • KKP - forespørsel fra bystyret vedr. samfunns- og miljøansvar
 • Kristiansand kommunes a-krimmodell og seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter
 • Evaluering av sommerskolen 2018 Sommerskole som en forsøksordning i Kristiansand kommune
 • Boligprogram 2019-2022
 • Videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger - Samferdselspakke 2
 • Andre tertialrapport 2018 - Kristiansand Havn KF
 • 2. Tertialrapport 2018- Kristiansand Boligselskap KF
 • Interpellasjon fra Vidar Kleppe, DEM, om "Registrering av psykisk utviklingshemmede i Kristiansand kommune"
 • Interpellasjon fra Petter Benestad, V, om "Cruiseskip i Kristiansand"
 • Interpellasjon fra Harald Sødal, KRF, om "Kunst i Rådhuskvartalet"
 • Interpellasjon fra Odd A. Salvesen, PP, om "Tyngre nyttekjøretøy i kollektivfeltet"

Sakspapirer

24. oktober 

Åpen spørretid

Alle som er bosatt i Kristiansand har anledning til å stille ordføreren spørsmål ved begynnelsen av et bystyremøte. Til møtet 24. oktober har lederen av Randesund bydelsråd, Anne-Kristin Øyulvstad Krzyzowski, sendt inn disse spørsmålene til åpen spørretid:

Flere partier har i havnesaken bedt om en ekstern faglig utredning av KMV-alternativet med en Dryport (innlandshavn). Formannskapet vedtok i september at det skulle lages et internt notat om dette, i stedet for en utredning slik partiene Ap, Venstre, Sp, Demokratene, SV og MDG ønsket. Dersom en ny vurdering av KMV-alternativet skal være av noen verdi, er det en forutsetning at vurderingen blir foretatt av en uhildet, ekstern aktør.

• Hvem kommer til å utarbeide dette interne notatet?
• Hvilke premisser blir lagt til grunn?

Med hilsen,
Anne-Kristin Øyulvstad Krzyzowski
leder, Randesund bydelsråd

Etter åpen spørretid begynner presentasjonen av rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram for 2019-2022. Presentasjonen varer ca. halvannen time. Etter det begynner behandlingen av sakene til møtet: 

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 12.09.18.
 • 2. tertialrapport 2018 - drift.
 • 2. tertialrapport 2018 - investeringer.
 • Svar på verbalvedtak om rehabilitering av idrettsanlegget i Tveit.
 • Topdalsveien 112 - 99/66 - detaljregulering - sluttbehandling.
 • Strategi for universitetsbyen Kristiansand. «Universitetsbyen Kristiansand – med kultur for samskaping».
 • Et nytt Tall Ships Races i Kristiansand i 2022.
 • «Nye Lindesnes»-medlemskap i Region Kristiansand.
 • Suppleringsvalg til rådsforsamling for Cultiva.
 • Søknad om fritak fra politiske verv for Leif O. Hopland (Ap).
 • Forslag til møteplan for kommunalutvalg, formannskap og bystyre for 1. halvår 2019.
 • Interpellasjon fra Hans Petter Horve (Sp): «Godstransport på Sørlandsbanen».
 • Interpellasjon fra Hans Petter Horve (Sp): «Selvmord, forebyggende arbeid og skolen».
 • Interpellasjon fra Odd A. Salvesen (Pensjonistpartiet): «Øl og vin til maten ved festlige anledninger ved eldresentrene».
 • Interpellasjon fra Kleppe, (Dem): «Kjøkkenet må tilbake på alle sykehjemmene».

Saker til møtet 24. oktober

12. september

Saksliste til møtet 12. september

20. juni
 • Torridalsveien – Ringlebekkveien – endring av reguleringsplan – sluttbehandling
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 23.05.2018
 • 1. tertialrapport 2018 Driftsdelen
 • 1. tertialrapport 2018 - Investeringsdelen
 • Gjengs leie og kommunal bostøtte
 • Ny kulturskole på Silokaia – alternativer, kalkyler og fremdrift
 • Prosjekt Møtebyen Kristiansand - vekst og økt aktivitet i konferanse-, møte og arrangementsmarkedet i Kristiansand
 • Kvartal 45 - østre del - detaljregulering. Sluttbehandling.
 • Sørskauen - øst for Holteveien – detaljregulering – sluttbehandling
 • Brattestø/Skålevik - detaljregulering - sluttbehandling
 • Benestad felt CB3, CB5 og CB6 – detaljregulering – sluttbehandling
 • Verbalforslag arbeidsplasser for minoritetsspråklige og flyktninger i kommunale jobber. Ny utredning.
 • Oppfølging av verbalforslag i bystyret sak 164/17 - seksuell trakassering
 • Svar på verbalforslag - evaluering Stillingsbanken
 • Årsberetning og regnskap for 2017 - Kristiansand kommunale pensjonskasse
 • Årsmelding 2017 Kristiansand Havn KF
 • Årsregnskap 2017 for Kristiansand Havn KF
 • Første tertialrapport 2018 - Kristiansand Havn KF
 • Interpellasjon fra repr. Jannike Arnesen, AP, om "Økt valgdeltagelse"
 • Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Gjøre Kristiansand til Norges tryggeste by"

Sakspapirer

23. mai

Åpen spørretid (hvis innkomne spørsmål). Tour de Fjords har målgang i Kristiansand mellom kl. 17.00-18.00, derfor flyttes bystyrets møtestart til kl. 19.00.

 • Kl. 18.15 – 19.00 Det serveres mat i kantina.
 • Kl. 19.00              Møtet begynner kl. 19.00 og kjøres deretter uten pauser.

Saker til behandling

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 25.04.18
 • Revidert Kvalitets- og utviklingsmelding 2017 for Oppvekstsektoren i Kristiansand. 

   

 • SFO- ordningen for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. trinn
 • Årsrapport for Kristiansand kommune 2017.

 • Årsregnskap 2017 - Kristiansand kommune. 

 • Kino Sør AS – rapportering 2017 om oppfyllelse av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon)
 • Navn på nytt bygg ved rutebilstasjonen
 • Svar på verbalforslag - Iverksetting av prosjekt Kvinner i brann i IKS Kristiansandsregionen Brann og Redning (KBR)
 • Handlingsplan mot marin forsøpling
 • Handlingsplan mot matsvinn
 • Torridalsveien – Ringlebekkveien – endring av reguleringsplan – sluttbehandling
 • Tangen - delfelt B2-4 og B2-5 - detaljregulering – sluttbehandling
 • Kristiansand Boligselskap KF - Godkjenning av regnskap og årsberetning for 2017
 • Årsrapport for Rådet for funksjonshemmede 2017
 • Interpellasjon fra repr. Viggo Lütcherath, KRF, om "Beredskap ved langvarig stenging av Flekkerøytunellen"

Sakspapirer

25. april
 • Fornyelse av viljeserklæring angående eierskap i Agder Energi AS
 • Evaluering av tilflytterkampanje fo
 • r studenter
 • Innføring av inntektsgradering i SFO fra 01.08.2018 
 • Bompengeinnkreving Samferdselspakke 1 - overføring av garantier til Ferde AS                                
 • Kringsjå skole - detaljregulering                              
 • Fylkesmannens behandling av krav om lovlighetskontroll om forståelse av kommuneplanens §9                                   
 • Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Utrede en ordning som gjør at unge og førstegangsetablerere kan komme seg inn på boligmarkedet"
 • Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Gartnerløkka ombygging og omkjøringsvei"
 • Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Endret parkeringstid om ettermiddagen"

Sakspapirer

21. mars
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 28.02.2018
 • Årsmelding - Barn og unges representant
 • Planstrategi for nye Kristiansand - oppstart av arbeid
 • Høringsuttalelse - Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-plan)
 • Lumber - detaljregulering - sluttbehandling
 • Torridalsveien – Ringlebekkveien – endring av reguleringsplan – sluttbehandling
 • Veteranplan for Kristiansand 2018 - 2020
 • Verbalforslag arbeidsplasser for minoritetsspråklige og flyktninger i kommunale jobber
 • Suppleringsvalg av medlemmer til Rajshahikomiteen
 • Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune
 • Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS

Sakspapirene

28. februar
23/18 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 31.01.2018
24/18 Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om "Sats på Sørlandsbanen"
25/18 Frivillighetsmelding 2018
26/18 Eierskapsmelding Agder Energi AS
27/18 Oppdatering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR
28/18 Regionplan Agder 2030 - høring av planprogram
29/18 Eiendomsskatt - fritak i 2018 ihht § 7a
31. januar
2/18 Godkjenning av bystyrets protokoll fra møte 13.12.17
3/18 Kvalitetsmelding for barneverntjenesten. "Dypdykk" i barnevernet
4/18 Prosjekt Heltidskultur
5/18 Presisering av Cultivas virkeområde som følge av kommunesammenslåing fra 2020
6/18 Marviksletta B2 - detaljregulering - sluttbehandling
7/18 Lauvåsen B11 – detaljregulering – sluttbehandling
8/18 Sjømannsgata og Vindmøllegangen - reguleringsendring
9/18 Ny Havnegate og Vestre Strandgate - detaljregulering - sluttbehandling
10/18 Svar på verbalforslag - Rådgivning og kursing om solceller
11/18 Strømme senter - områderegulering - sluttbehandling
12/18 Evaluering av kommunens håndtering av flomsituasjonen 30. September 2017
13/18 Avfallsteknisk norm for Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen, revidert 2017
14/18 Sammensetning av RFF og valg av vara fra RFF til By- og miljøutvalget
15/18 Søknad om permisjon fra politiske verv for Halvor Fjermeros
16/18 Søknad om fritak fra politiske verv fra Theodor Barndon Helland (FRP)
17/18 Møte- og arbeidsplan for 2018 - Kontrollutvalget i Kristiansand kommune
18/18 Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, om "Økonomisk kontroll i private barnehager"
19/18 Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Sjømannsskolen"
20/18 Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "For høye timepriser på Aquarama"
21/18 Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Folkeavstemning om Kunstsiloen i Kristiansand"
22/18 Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om "Sats på Sørlandsbanen"

Saker behandlet i 2017 

13. desember - budsjettmøte

I tillegg til budsjett og handlingsprogram, skal disse sakene behandles:

Partienes forslag til budsjett

 • Årsbudsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 for Kristiansand Boligselskap KF
 • Budsjett 2018 og handlingsprogram 2019-2021 - Kristiansand Havn KF
 • Salg av aksjer i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS til Sørvest Bomvegselskap AS
 • Konstituering av rådmann

Sakspapirer

22. november 

Møtet begynner med behandling av miljø- og klimameldingen for 2017.

Miljø- og klimameldingen skal fra og med 2017 presentere status for kommunens etablerte miljø- og klimamål. Meldingen skal fremstå som en årsrapport med definerte indikatorer som beskriver status for området.

Saksliste

136/17                 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 25.10.17                    
                    137/17                 Klima- og miljømelding 2017                    
                    138/17                 Interpellasjon fra repr. Isabelle-Louise Aabel, AP, om "Skolesituasjonen i Kristiansand"                    
                    139/17                 Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om "Opprettelse av lobbyregister"                    
                    140/17                 Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, om "Tilflytterkampanje for studenter"                    
                    141/17                 Interpellasjon fra repr. Ernst Håkon Jahr, AP, om "Støyskjerming for eksisterende bolighus langs deler av E18"                    
                    142/17                 Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, om "Kristiansands ansvar for å bevare trafostasjonen på Lund"                    
                    143/17                 Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, om "Flommen på Drangsholt"                    
                    144/17                 Interpellasjon fra repr. Harald Sødal, KRF, om "Kommunens engasjement i kjøp og salg av eiendommer"                    
                    145/17                 Strategi for bruk av teknologi i skolen                    
                    146/17                 Svar på verbalvedtak HP 17-20. Deltakelse i organiserte kultur- og fritidsaktiviteter.                    
                    147/17                 Svar på verbalforslag om evaluering og etablering av parsellhager i Kristiansand                    
                    148/17                 Svar på verbalforslag om tilskuddsordning for andelslandbruk, parselldyrking mm                    
                    149/17                 Oversikt over tiltak mot marin forsøpling                    
                    150/17                 Benestad Bb2 - Detaljregulering - Sluttbehandling                    
                    151/17                 Langåsen øst, felt N1 – detaljregulering – sluttbehandling                    
                    152/17                 Dvergsnesveien 180 m.fl. - detaljregulering - sluttbehandling                    
                    153/17                 Formingsveileder for Benestad - delområde B                    
                    154/17                 Forslag til revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla                    
                    155/17                 Boligprogram 2018-2021                    
                    156/17                 Søknad om fritak fra politiske verv fra Nenad Doder, PP                    
                    157/17                 Avtale om vertskommunesamarbeid med Kristiansand kommune om kommunale vigsler.                    
                    158/17                 Prosjekt Heltidskultur                    
                    159/17                 Andre tertialrapport 2017 - Kristiansand Havn KF                    
                    160/17                 Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Manglende tilbud om fysioterapi på sykehjemmene i Kristiansand"
25. oktober 
113/17                 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 20.09.17                    
                    114/17                 Prinsipper og rutiner for enhetlig forvaltning av årlige driftstilskudd                    
                    115/17                 Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV om "Styrking av seriøstetskrav i Kristiansand kommune"                    
                    116/17                 2. tertialrapport 2017 Driftsdelen                    
                    117/17                 2. tertialrapport 2017 - Investeringsdelen                    
                    118/17                 Barnefilmfestivalen AS - vurdering av organisering                    
                    119/17                 Kulturskolens samarbeid med grunnskole/SFO                     
                    120/17                 Eg - Sødal - ny bru - detaljregulering - sluttbehandling                     
                    121/17                 Eiendomsskatt - søknad om utsatt gjennomføring av omtaksering                    
                    122/17                 Avvikling av kommunens heimevernsnemnd                    
                    123/17                 Formell oppløsning av Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT)                    
                    124/17                 Samordning av drifts- og vedlikeholdstjenester på tvers av sektorene                    
                    125/17                 Prosjekt Heltidskultur                    
                    126/17                 Orientering om rentesaken - Returkraft AS                    
                    127/17                 Interpellasjon fra Eirik D. Langeland, AP, om "Forutsigbar søppelhåndtering"                    
                    128/17                 Interpellasjon fra repr. Isabelle-Louise Aabel, AP, om "Skolesituasjonen i Kristiansand"                    
                    129/17                 Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om "Opprettelse av lobbyregister"                    
                    130/17                 Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, om "Tilflytterkampanje for studenter"                    
                    131/17                 Interpellasjon fra repr. Ernst Håkon Jahr, AP, om "Støyskjerming for eksisterende bolighus langs deler av E18"                    
                    132/17                 Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, om "Kristiansands ansvar for å bevare trafostasjonen på Lund"                    
                    133/17                 Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, om "Flommen på Drangsholt"                    
                    134/17                 Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om "Varsling av innbyggere ved fremtidig ekstremvær"                    
                    135/17                 Interpellasjon fra repr. Harald Sødal, KRF, om "Kommunens engasjement i kjøp og salg av eiendommer"

En interpellasjon er et spørsmål til ordføreren, fra et medlem av bystyret.

20. september 
92/17 Godkjenning av protokoller fra bystyrets møter 20.06.17 og 21.06.17
93/17 Strategi for toppidrett - generaldebatt i bystyret 20. september
94/17 Kilden IKS - Vurdering av økonomisk bærekraft
95/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/ Region Kristiansand
96/17 Innføring av inntektsgradering i SFO
97/17 Prinsipper og rutiner for enhetlig forvaltning av årlige driftstilskudd
98/17 Kuholmsveien - fortau - Detaljregulering - Sluttbehandling
99/17 Kvartal 47 - Kongens gate skole - detaljregulering. Sluttbehandling
100/17 Utredning av mulighet for å etablere støtteordning for å grave opp og fjerne gamle oljetanker.
101/17 En skapende by med ambisjoner! Kristiansand mot 2030. Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030-sluttbehandling
102/17 Kommuneplanens bestemmelser § 9 om uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett. Lovlighetskontroll av bystyresak 58/17
103/17 Søknad om permisjon, Jørgen H. Kristiansen, KRF
104/17 Søknad om fritak fra verv, Eirin Stave Anderssen, KRF
105/17 Valg av styre for Kristiansand kommunale pensjonskasse for perioden 2017-2019
106/17 Forslag til møteplan for kommunalutvalg, formannskap og bystyret for 2018
107/17 Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "En mulig ekstern gjennomgang av saker i Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen"
108/17 Interpellasjon fra repr. Mette Gundersen, AP om "Kulturskolen"
109/17 Interpellasjon fra repr. Petter Benestad, V, om "Menigheten Samfundet og tilskudd i 2016"
110/17 Interpellasjon fra repr. Kristian Landmark, Rødt, om "29. juli som antinazistisk dag?"
111/17 Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Stoppe den planlagte kraftige huseleie økningen for beboere i kommunale boliger"
112/17 Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV om "Styrking av seriøstetskrav i Kristiansand kommune"

 

21. juni 
74/17 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 31.05.17
75/17 Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om "Trygg skolevei og skolestruktur i Vågsbygd"
76/17 1. tertialrapport 2017 Driftsdelen
77/17 1. tertialrapport 2017 – Investeringsdelen
78/17 Konsekvensutredning av innføring av gjengs leie - Kristiansand Boligselskap KF
79/17 Stiftelsen Fullriggeren - søknad Kristiansand kommune 2017
80/17 Nedleggelse av Vågsbygd åpne barnehage
81/17 Høring - Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester
82/17 Kino Sør AS - rapportering 2016 om oppfyllelse av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon)
83/17 Fra Østerveien til Universitetsveien - sak om veinavn
84/17 E39 Kristiansand vest - Søgne øst - Mandal øst - detaljregulering - sluttbehandling
85/17 Kunstsilo - investering, driftstilskudd og vedtektsendring
86/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
87/17 Første tertialrapport 2017
88/17 Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om "Papirløse flyktninger"
89/17 Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Vågsbygd aktivitetshus ombyggingsplaner"
31. mai 
 
48/17                    Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 29.03.17                    
49/17                    Eierskapsmelding Kristiansand kommune 2017                    
50/17                    Årsrapport for Kristiansand kommune 2016                    
51/17                    Årsregnskap 2016 - Kristiansand kommune                    
52/17                    Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020                    
53/17                    Nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom                    
54/17                    Svar på verbalforslaget om matsvinn                    
55/17                    Sigyns vei 3-5 - 44/247 - detaljregulering - sluttbehandling                    
56/17                    Fv8 - Vesterøya, Kilura, fortau - detaljregulering - sluttbehandling                    
57/17                    Reguleringsplan for Mæbøveien og endring av reguleringsplan for Mæbø, 1/6 m.fl. - Sluttbehandling                    
58/17                    Kommuneplanens bestemmelser § 9  om uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett                    
59/17                    Søknad om fritak fra Jannike Arnesen, AP                    
60/17                    Representasjon i styret for Stiftelsen Kristiansand  Kanonmuseum                    
61/17                    Årsberetning og regnskap for 2016 - Kristiansand kommunale pensjonskasse                    
62/17                    Kristiansand Boligselskap KF - Godkjenning av regnskap og  årsberetning for 2016                    
63/17                    Årsregnskap 2016 - Kristiansand Havn KF                    
64/17                    Avviklingsregnskap 2016- Kristiansand Parkeringsselskap KF                    
65/17                    Rapport forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen - Utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie                    
66/17                    Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Mulig manglende dusje rutiner overfor eldre og pleietrengende personer i Kristiansand kommune"                    
67/17                    Interpellasjon fra repr. Petter Benestad, V, om "Busstilbudet til og fra Kjevik"                    
68/17                    Interpellasjon fra repr. Vegard Launes, H, om "Søndagsåpne butikker i Kvadraturen om sommeren"                    
69/17                    Interpellasjon fra repr. Petter Benestad, V, om "Tankanlegg i Kristiansand"                    
70/17                    Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Romleieren under Vesterveibroa"                    
71/17                    Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Oppfordre byutviklingsstyret til befaring på Solholmen"

Saker og vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Siden bystyret gjerne holder på til klokka 22.00, blir protokollen lagt ut neste dag. Vedtaket vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak.  

Noen av sakene som bystyret behandler har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til bystyret. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

Bystyret 2015

Disse ble valgt til bystyret i 2015

Bystyret 2019

Disse ble valgt til bystyret i 2019.

Ta kontakt

Partiene i bystyret har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Kontaktinformasjon til gruppeledere etter 2015-valget her.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 02.12.2019 12:53
Sist endret: 02.12.2019 12:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?