Gå til innhold Hopp til søk
 

Trafikk og båtplass

Her kan du finne opplysninger om rutetider for buss, tog og fly, parkerings-muligheter i Kvadraturen, store veiprosjekter, hvordan du skal melde inn feil og mangler på veinettet m.m.

 

Kristiansand kommunes transportpolicy: 

Kristiansand arbeider for en bærekraftig byutvikling og et bærekraftig trans­portsystem. Derfor legger man vekt på følgende:

  • Det legges til rette for, og stimuleres til, at flere går og sykler.
  • Det iverksettes virkemidler slik at prosentvis vekst i biltrafikken ikke overstiger befolkningsveksten.
  • Antall trafikkulykker reduseres gjennom fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid.
  • Kommunen bidrar til å etablere en felles areal- og transportpolitikk for Knutepunkt Sørlandet.
  • Myke trafikanter og kollektivtransport priorite­res.
  • Sammenhengende sykkelveinett med god standard fullføres. Når trafikken blir stor nok separeres gående og syklende.
  • Areal for sykkelparkering innarbeides i arealpla­ner.
  • Parkeringspolitikken utformes med bakgrunn i bymiljøets tåleevne.
  • Kantsteinsparkering og langtidsparkering for arbeidstakere begrenses i Kvadraturen, i randsonen til denne og langs bussmetroens grunnlinje.
  • Både kollektive og individuelle transportløsnin­ger tilrettelegges fysisk for alle, også funksjons­hemmede.