Gå til innhold Hopp til søk
 

Arealplaner

Plan- og bygningsloven angir ulike typer arealplaner. Det er to hovedtyper kommunale arealplaner:

  • kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner
  • reguleringsplaner

 

Arealplaner er verktøy for å styre kommunens utvikling i ønsket retning og de gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen. Planene skal også sikre at estetiske kvaliteter i bygninger og uteområder tas vare på for ettertiden.

Planene er juridisk bindende når de er vedtatt av bystyret.

Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Det kan også utarbeides kommunedelplan for bestemte områder eller temaer.

Det er By- og samfunnsenheten som har ansvar for utarbeidelse av disse planene.

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Det er to typer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering.

Områderegulering dekker ofte et større område enn detaljregulering, og er mindre detaljert. Som hovedregel er det kommunen selv som skal utarbeide denne plantypen. Detaljreguleringer fremmes i hovedsak av private forslagsstillere.

Prosess og krav til innhold i plandokumentene er likt for de to plantypene. Du finner informasjon om dette under utarbeidelse av reguleringsplaner.

Ansvar for utarbeidelse og saksbehandling av private reguleringsplaner ligger hos Plan-, bygg- og oppmålingsetaten.