Gå til innhold Hopp til søk
 

Barnehageplass

Du søker om barnehageplass på Foreldreportalen. Der kan du også

  • svare på tilbud om plass
  • si opp barnehageplass
  • få oversikt over ledige plasser

Klikk deg inn på foreldreportalen 

NB: I en artikkel i Kristiansand Avis 12. mars står det at tilbud om barnehageplass er sendt ut. Det er feil. Tilbudet sendes ut 18. mars.
I artikkelen står det også at alle som søker får plass. Det riktige er at alle som har rett til plass får plass i hovedopptaket.

Besøk Servicetorvet i Rådhusgata 18 hvis du trenger hjelp til å søke på Foreldreportalen.

Hovedopptak 2015

Søknadsfrist for hovedopptaket 2015 er 1. mars 2015.

Tilbud om barnehageplass publiseres på Foreldreportalen, og varsles på e-post og sms. Tilbudene besvares på Foreldreportalen.

Tilbud om plass sendes 18.03.2015 med svarfrist 25.03.2015, og 14.04.2015 med svarfrist 21.04.2015. Fra 21.04.2015 tilbys barnehageplasser etterhvert som de blir ledige, hovedopptaket regnes ikke før avsluttet før alle med rett til plass har fått tilbud. Tilbud om plass kan bli sendt helt fram til juli.

Tilbud om barnehageplasser er publisert på Foreldreportalen, og skal besvares på Foreldreportalen. Ved å takke ja til tilbudet bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter.

Foreldre som har lavere inntekt enn kr. 220 925 kan søke redusert foreldrebetaling.
Det kommer nye regler for redusert foreldrebetaling fra 01.05.2015. Informasjon om dette legges ut når reglene er klare.

Alle søkere med rett til plass som ikke har plass fra før vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august, tilbud kan om nødvendig bli publisert helt fram til august.

Søkere som har plass fra før må si opp plassen som ikke skal benyttes når ny plass er tildelt. Plassen sies opp elektronisk på Foreldreportalen.

Søkere som ikke får tildelt sitt 1. eller 2. valg har rett til å klage. Se orientering om klageadgang til høyre på denne siden.

Barnehageloven § 12a Rett til plass i barnehage:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.  Barnet har rett til barnehageplass i kommunen der det er bosatt.

Dette innebærer at alle barn som kommer innenfor lovens definisjon har rett til plass i en barnehage i Kristiansand kommune. Det innebærer ikke rett til plass i en spesifikk barnehage, og heller ikke rett til plass i en spesifikk bydel.

Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan det bli tildelt plass i en annen barnehage.

Søkere som ikke får tildelt sitt første ønske oppfylt kan bli satt på venteliste til denne barnehagen. Øvrige ønsker slettes når plass er tildelt. Når søker har fått tildelt plass er retten til plass oppfylt. Dette gjelder uavhengig av om det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker beholder sin plass på ventelisten til sitt 1. valg.

Dersom det søkes oppstart senere enn august  2015 gjelder retten til barnehageplass fra august 2016. Det samme gjelder for barn som fyller ett år senere enn august 2015, søknader som mottas senere enn 1. mars, samt ved flytting til Kristiansand senere enn august 2015.

Samordnet opptak

Alle barnehager i Kristiansand samarbeider om opptaket.

Private barnehager

Opptakskrets skal fremgå av barnehagens vedtekter.

Kommunale barnehager

Opptakskrets er barn bosatt i Kristiansand kommune.