Gå til innhold Hopp til søk
 

Trendrapporten presenteres

  • Færre ungdommer ble registrert for kriminelle handlinger første halvår  2010 i forhold til siste halvår i fjor.
  • Det er en dramatisk økning i antall ran, og store utfordringer med unge gjengangere.
  • Ti prosent av ungdommene står for over halvparten av forholdene.

Det er noen av funnene i trendrapporten for første halvår 2010 som formannskapet får presentert 22. september. Rapporten ser på kriminalitet blant kristiansandere under 18 år, og lages to ganger hvert år.  Den inngår som en del av samarbeidet mellom politiets forebyggende avsnitt og Kristiansand kommune.

Rapporten og presentasjonen til formannskapet ligger som vedlegg i høyre spalte.

- Det er mye positivt, men også noe svært bekymringsfullt i rapporten. Det er mindre kriminalitet, og færre ungdommer som er registrert for lovbrudd. Siste halvår 2009 var 195 ungdommer registrert, første halvår i år er tallet 160. Vi ser også at den prosentvise andelen av kriminaliteten begått av unge innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, fortsetter å synke. Det er også gledelig å se at aktiviteten i miljøer med høyreekstreme uttrykksformer er tonet ned, sier Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes ungdomsteam.

Felles

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Olaf Haugen, mener noe av forklaringen på nedtoningen i dette miljøet er et tett og målrettet samarbeid mellom frivillige, politiet og kommunen.

- Vi arbeider både med inkludering og grensesetting. Det er en vanskelig balansegang. For mye grensesetting kan føre til at samholdet innad i gruppen bare øker. For mye klapp på skulderen, kan oppfattes som en stilltiende aksept for det de gjør. Jeg opplever at vi i fellesskap har klart å finne en god balanse, sier Haugen.

Han viser til at profiler på sosiale medier er lagt ned. I tillegg har lærere og andre som arbeider med unge mennesker økt sin bevissthet om hva slags symbolbruk og tegn de skal se etter.

- Vi er ikke kvitt det høyreekstreme miljøet. Det har vært der i mange år, og vil sannsynligvis fortsatt være der. Men den intensive jobbingen har ført til en nedgang av unge mennesker som er knyttet til miljøet, sier Olaf Haugen.

Ran

I trendrapporten er det også bekymringsfulle trekk: Vinningskriminaliteten øker, det er en kraftig økning i ran med våpen, det er store problemer med gjengangere og unge som rømmer fra barnevernsinstitusjoner, i tillegg til at hasjbruken øker i en del miljøer.

- Det siste halvåret i fjor var det ett ran. De seks første månedene i år har det vært 12, flere av dem med ulike typer våpen. Det ser ut til at desperasjonen etter penger senker terskelen for å bruke vold, sier Karin Berthelsen.

I rapporten kommer det også fram at flere av de mest aktive unge gjengangerne kommer ut av barnevernsinstitusjoner med mer omfattende problemer knyttet til rus og kriminalitet, enn de hadde før.

– Det er svært urovekkende. Det gjelder noen få, men må tas alvorlig. Disse unge menneskene trenger mye hjelp, og det er viktig at det arbeidet er målrettet og godt koordinert. Vi har et felles ansvar med å håndtere de som utfordrer hjelpeapparatet på det sterkeste, sier Karin Berthelsen.