Gå til innhold Hopp til søk
 

Godt regnskapsmessig resultat

Regnskapet for Kristiansand kommune viser et langt bedre resultat for 2009 enn i 2008. Kommunen fikk et regnskapsmessig overskudd på 7,8 millioner kroner, etter bruk av fond.

– Sektorene har betydelige overskridelser i forhold til budsjettet, på til sammen 44,5 millioner kroner. Korrigert netto driftsresultat ble positivt med 107,3 millioner kroner, mot minus 64,7 millioner i 2008, sier regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen.
 
Kommunen fikk 15,0 millioner kroner mer i såkalt frie inntekter enn budsjettert.  Dette skyldes høyere skatteinntekter enn forventet og noe mer rammetilskudd.

– Vi fikk 13,8 millioner kroner mer i skatteinntekter enn det som var budsjettert. I Kristiansand var skatteveksten på 6 prosent, mens den for hele landet ble 5,9 prosent.  Kommunen ble likevel kompensert med 1,9 millioner kroner i rammetilskudd, fordi vi hadde en lavere skattevekst per innbygger enn landsgjennomsnittet, sier Lukashaugen.

Netto driftsresultat på 107,3 millioner kroner

Regnskapet viser et korrigert netto driftsresultat var på 107,3 millioner kroner. Det er da korrigert for bruk av bundne fond og avsetninger til disse. Kommunen budsjetterte med 20,2 millioner kroner i pluss. Uten korrigeringer for bundne fond er netto driftsresultat 183,2 millioner kroner.

Det er viktig for kommunen med et godt netto driftsresultat, for å kunne møte økte renter og avdrag på investeringer. Resultatet i 2009 er langt bedre enn i de to foregående årene.

– Vi vet at kommunen skal investere mye framover, og vi får betydelig økte lån fram til 2013. Da vil vi også trenge mer penger til renter og avdrag, sier regnskapssjefen. Han legger til at driftsresultatet ikke godt nok til å møte disse utfordringene.

God avkastning på energiverksfond og lavere renterutgifter

Hovedårsakene til det gode resultatet er blant annet at avkastningen på kommunens energiverksfond ble svært god, med hele 9 prosent avkastning. Dette utgjør en avkastning på ca 20 millioner kroner mer enn i et normalår.

Renteutgiftene har dessuten vært betydelig lavere enn i et normalår. Videre har kommunen mottatt betydelige midler innen ATP-samarbeidet (areal- og transportsamarbeidet ). Her er det avsatt hele 55 millioner kroner til bundet fond.

Kommunens samlede driftsinntekter er på 4,8 milliarder kroner. Lukashaugen forteller at det anbefales at netto driftsresultat utgjør tre prosent av netto driftsinntekter.

– I 2009 ligger netto driftsresultat på 3,8 prosent, sier regnskapssjefen.

Betydelige overskridelser i sektorene

Sektorenes samlede overskridelser var på 44,5 millioner kroner. Det var barnehageetaten som hadde størst underskudd på driften, med 23,3 millioner kroner. Det er også betydelige overskridelser i helse- og sosialsektoren og i undervisningsetaten. Teknisk sektor har det største overskuddet med 7,2 millioner kroner. De øvrige sektorene har stort sett små avvik.

– De enkelte enhetene får beholde 90 prosent av overskuddet. Disse pengene går inn i sektorenes egne disposisjonsfond, mens 10 prosent av overskuddet går inn i et sentralt disposisjonsfond. Dersom enhetene får et underskudd på driften, må dette dekkes av tidligere fondsavsetninger, sier Lukashaugen.

Regnskapet og årsrapporten skal behandles i bystyret i juni.

Til pressen:

Kontaktperson: Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen, tlf 38075101, 91551977
 

Vedlegg