Gå til innhold Hopp til søk
 
De nye takstene for eiendomsskatt ligger til offentlig ettersyn til og med 11. april. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

De nye takstene for eiendomsskatt ligger til offentlig ettersyn til og med 11. april. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Her er eiendomsskatten

Takstene og eiendomsskatten for 2011 legges nå ut til ettersyn, etter at 36.588 eiendommer er ferdig omtaksert. Lista med ny takst og skatt finner du i denne saken.

Eiendomsskattelista og andre dokumenter ligger som vedlegg til høyre på siden.

Dokumentene åpnes raskest ved å bruke valget "Det originale dokument" etter at du har gått inn på lenkene.

Mer informasjon om omtakseringen og eiendomsskatten finner du her. På denne siden ligger også rapporten som viser nemndas verdivurdering av den enkelte eiendom. 

Likebehandling

Hovedpoenget med omtakseringen har vært å få rettet opp de skjevhetene som har utviklet og forsterket seg siden forrige taksering. Den var i 1984.

– Eiendomsskatten er en objektsskatt basert på markedsverdien. Verdiutviklingen siden 1984 har skapt store skjevheter. For å få et rettferdig skattegrunnlag som sikrer likebehandling, var det nødvendig å omtaksere eiendommene. I omtakseringen er det brukt en metode som sikrer kvalitet og likebehandling, sier lederen av omtakseringsprosjektet, Nils Olav Berge.

Bystyret har vedtatt at skattesatsen skal være 6 promille av taksten og at inntekten skal være 257 millioner kroner i 2011. Det er ca 20 prosent mer enn i fjor.

Verdivurdering av de 36.588 eiendommene som er omtaksert er 109 milliarder kroner.

– Jo nærmere sentrum du er, desto mer verdifulle er vanligvis eiendommene. Eiendommer i strandsonen er også verdifulle. Disse eiendommene får fortsatt en høy takst. En del eiendommer fikk en moderat takst etter omtakseringen i 1984. Det gjelder først og fremst Lund og deler av Grim. De som bor her, må gjøre regning med en økning, sier Yngvar Aulin. Han er leder av skattetakstnemnda, som har fastsatt de nye takstene.

Metode

Nemnda har brukt en metode som er brukt ved omtaksering i andre kommuner. Kommunen har i møte med Huseiernes Landsforbund orientert om metoden. Utredningssjefen i forbundet understreket i møtet at metoden er kjent, og at den vurderes som god. Metoden er brukt for å få et riktig grunnlag og sikre likebehandling og bygger på følgende faktorer:

  • Størrelse på bygning og eiendom 
  • Varierende kvadratmeterpriser for ulike typer bygninger 
  • Spesielle forhold på og rundt eiendommen 
  • Soner

Fakta og skjønn

En omfattende og grundig jobb er gjort for å bestemme de riktige faktorene.

Størrelse på alle boliger og tomter er hentet fra det offentlige eiendomsregisteret (matrikkelen). Registeret er også oppdatert og kvalitetssjekket.

Kommunen har også gjort en gjennomgang av ca. 3000 salg av både boliger, hytter og næringseiendommer i hele kommunen de siste årene. Dette er gjort for å finne geografiske prisforskjeller og prisnivået på ulike typer eiendommer. Dermed har nemnda hatt et veldig godt grunnlag for å gjøre sine skjønnsmessige vurderinger. Resultatet har blitt en inndeling i ni geografiske soner og et bredt spekter av kvadratmeterpriser på eiendommene.  

Sone 3 har en faktor på 1,0. Boligene i sone 1 og 2 har faktor 0,8 og 0,9. Sone 4: 1,1. Sone 5: 1,2. Sone 6: 1,3. Sone 7: 1,4. Sone 8: 1,5 og sone 9: 1,6. 
De forskjellige kvadratmeterprisene står forklart i Rammer og retningslinjer.

Alle eiendommene er besiktiget utvendig, både for å kvalitetssikre faktaopplysninger og for å kartlegge spesielle forhold på tomt og bygning. Det samme gjelder spesielle forhold rundt eiendommen, for eksempel utsikt og støy. Opplysningene herfra er også brukt når nemnda har gjort sine skjønnsmessige vurderinger.

Faktaopplysningene og de skjønnsmessige vurderingene har gitt en verdivurdering for hver enkelt eiendom som ligger under markedspris. Det er denne verdivurdringen, ganget med reduksjonsfaktoren på 0,39, som har gitt den nye taksten.

Info-kontor

Brev med faktainformasjon om eiendommen og takst og ny skatt sendes som A-post mandag 28. februar. Eiendomsskatten for 2011 ligger til offentlig ettersyn fra og med mandag 28. februar til og med mandag 11. april 2011. Listen ligger i Servicebutikken i Tollbodgata 22, i Byhallen på Øvre Torv og på www.kristiansand.kommune.no/omtaksering.

Hvis du har spørsmål om eiendomsskatten, er du velkommen til å kontakte Kristiansand kommune.

Fra 28. februar til 11. april er vi på plass i et eget kontor vegg i vegg med Servicebutikken i Tollbodgata 22. Inngang fra Servicebutikken.

Telefonnummeret til kontoret er 38 70 86 50. Telefonen er bemannet mandag – fredag mellom klokka 08.00 og 15.30 til og med 11. april.  

Fra 28. februar kan du også kontakte oss med spørsmål på denne mailadressen

Klage

Fristen for å klage er 11. april. Du kan klage på taksten og på faktafeil om eiendommen. Skriftlig og undertegnet klage sendes til mailadressen rett ovenfor, eller til:

Kristiansand kommune
Servicebutikken
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Merk konvolutten "Eiendomsskatt 2011"