Gå til innhold Hopp til søk
 
De siste dagene har det vært en offentlig debatt om kommunalt ansatte og deres anledning til å uttale seg i media. Foto: Kristiansand kommune.

De siste dagene har det vært en offentlig debatt om kommunalt ansatte og deres anledning til å uttale seg i media. Foto: Kristiansand kommune.

Ansatte og media

De siste dagene har det vært en offentlig debatt om kommunalt ansatte og deres anledning til å uttale seg i media.

Kristiansand kommune har lang tradisjon for at også saksbehandlere kan bidra med faktaopplysninger til media, også etter at en sak er sendt til politisk behandling.

Dette er også omtalt i kommunens kommunikasjonsstrategi.

Kommunikasjonsstrategi

Kommunens kommunikasjonsstrategi ble lagt fram for kommunalutvalget 11. mars 2008. Utvalget tok strategien til orientering. I strategien heter det blant annet:

3.4 Linjeprinsippet

Linjeprinsipp betyr at kommunikasjonsansvaret følger linjen i organisasjonen. Det er sektoren/enheten som har ansvaret for å vurdere om og hvordan det skal kommuniseres.

3.5 Kommunikasjon er et lederansvar

Prinsippet om kommunikasjon som lederansvar betyr at dette er et strategisk styringsredskap som kommunens øverste ledelse (rådmannsutvalget, direktører) har ansvaret for. Kommunens øvrige ledere har ansvaret for å realisere kommunikasjonsstrategien i sin sektor/enhet. Informasjon og kommunikasjon er områder hvor det skal stilles resultatansvar til lederne.

3.6 Delegasjonsprinsippet

Kristiansand kommune følger delegasjonsprinsippet; informasjonsansvaret følger saksansvaret. Det betyr at den enkelte medarbeider må vurdere informasjon og kommunikasjon som en naturlig del av saksbehandlingen og som et virkemiddel på linje med andre virkemidler.

– Det er altså et lederansvar å gi informasjon til media om det som gjelder innenfor lederens ansvarsområde. I praksis betyr det rådmannen, direktørene og enhetsledere. Men i tråd med delegasjonsprinsippet, har også den enkelte saksbehandler anledning til å kunne svare på spørsmål om enkeltsaker. Vi ønsker en kultur i forhold til omverdenen – det være seg innbyggere eller presse - slik at vi ivaretar kravene til åpenhet i forvaltningen. Det innebærer å hjelpe media med faktaopplysninger og som saksbehandler må man gjøre sine skjønnsmessige vurderinger. Hvis den ansatte er i tvil, henviser hun eller ham videre til sin leder eller direktør. Dersom det er saker som er spesielt vanskelige eller politisk kontroversielle, skal en ansatt alltid vise særlig aktsomhet, Det kan være på sin plass å presisere at dette ikke innebærer noen ny praksis – det er slik vi har praktisert dette også tidligere og det er etter mitt syn en god måte å ivareta saksbehandlingen på, sier rådmann Tor Sommerseth.