Gå til innhold Hopp til søk
 

Mer om takseringen

Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i byskattelovens §5:

”Ved takseringen ansættes eiendommens takstverdi til det beløp, som eiendommen
efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunde avhændes
for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg.”

Skattegrunnlaget

Eiendomsskatteloven sier at eiendomsskatten skal være mellom to og sju promille av eiendommens skattegrunnlag. Bystyret i Kristiansand har vedtatt å  benytte sju promille.

Bystyret har videre sagt at det skal kreves inn 265 millioner fra 2012. Det utgjør en økning på noe over 20 prosent fra dagens nivå.

Skattegrunnlaget er ikke nødvendigvis det samme som markedsverdien på eiendommen, men kan utgjøre en prosentvis andel av denne. I Kristiansand er skattegrunnlaget i dag lavere enn markedsverdien. Slik vil det også bli med den nye eiendomsskatten.  Andelen av markedsverdien som utgjør skattegrunnlaget beregnes når hele takstarbeidet er gjennomført, og er lik for alle eiendommer. Kommunen vet derfor ikke hva skattegrunnlaget blir før arbeidet er gjennomført.

Sakkyndig nemnd

Det er en sakkyndig nemnd i kommunen som er ansvarlig for takseringsarbeidet. Sakkyndig nemnd er valgt av bystyret. Nemnda har trukket opp retningslinjer for takseringen. Retningslinjene skal sikre likebehandling av eiendomsbesitterne.

Takseringsmetoden som er beskrevet under, støttes av Finansdepartementet og  KSE (Kommunenes Sentralforbund Eiendomsskatteforum). Metoden brukes av de fleste kommuner som innfører eiendomsskatt eller gjennomfører alminnelig taksering.

Beskrivelse av takseringsmetoden:
Skattetaksten bygger på:

  • Fakta om eiendommen
  • Skjønnsmessige vurderinger av eiendommen


Faktaopplysninger om adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra nasjonale eiendomsregistre.
Gjennom registre har vi også oversikt over priser på omsatte eiendommer. (Hovedkilde: Matrikkel-registeret). I de tilfeller hvor vi mangler areal på bygninger, hentes dette i forbindelse med besiktigelse av eiendommene.
Velg Matrikkelen og eiendomsfakta for mer opplysninger om dette.

Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle og spesielle forhold som påvirker eiendomsverdien. De spesielle forholdene fanger vi opp gjennom besiktigelse av hver enkelt eiendom. Besiktigelse vil skje i perioden juni 2010 til desember 2010.